ас. Николай Шаранков

Николай ШаранковНиколай Шаранков е бакалавър (2001) и докторант по класическа филология (2002-2004). От 2005 г. е асистент по история и историческа граматика на класическите езици. От 2002 г. е член на редакционната колегия на списание Archaeologia Bulgarica, а от 2003 г. – сътрудник на списание L’Année épigraphique. Специализира в Женева. Преподава историческа граматика на старогръцкия език, старогръцки език и автори – атическа ораторска проза и лирика, старогръцки език за начинаещи в специалност „Стара история”. Основните му научни интереси са в областта на историята и историческата граматика на гръцкия и латинския език, палеобалкански езици, антична култура, културна история на българските земи в древността. За пълна творческа биография виж по-долу.

e-mail: n.sharankov@uni-sofia.bg
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15, София, п.к. 1504

Curriculum Vitae

Ас. Николай Шаранков

Роден на 9.09.1979 г. в Пловдив. Завършил класическа филология в СУ “Св. Климент Охридски” през 2001 г. От 2002 г. работи като хоноруван и от 2006 г. като редовен асистент в Софийския университет. От 2002 г. член на редакционната колегия на списание Archaeologia Bulgarica. От 2003 г. сътрудник на списание L’Année épigraphique.

Водени курсове: историческа граматика на старогръцкия език (в специалност класическа филология); старогръцки език и автори – атическа ораторска проза (в специалност класическа филология); старогръцки език и автори – лирика (в специалност класическа филология); история на графичната култура (в специалност класическа филология); старогръцка култура (в специалностите класическа филология и културология); римска цивилизация (в специалност културология); старогръцки език за начинаещи (в специалностите българска филология, балканистика и испанска филология).

Научни интереси: история и историческа граматика на гръцкия и латинския език, палеобалкански езици, антична култура, културна история на българските земи в древността.

Участия в научни проекти:

2001-2005 г.: “Romulus Bulgaricus – двуезична електронна библиотека за латинска литература”, проект на колектив от катедра “Класическа филология” с ръководител гл. ас. Йоана Сиракова.

2001-2002 г.: “Електронна енциклопедия на античния свят”, проект на колектив от катедра “Класическа филология” с ръководител гл. ас. Йоана Сиракова.

2005-2006 г.: “Перспективи пред класическото образование: сравнително изследване на курикулума по класическа филология в балкански и европейски контекст”, проект на колектив от катедра “Класическа филология” с ръководител гл. ас. д-р Виолета Герджикова.

2005-2008 г.: “Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts” – Regional Seminar for Excellence in Teaching (2005-2008), проект на международен колектив под ръководството на доц. дфн Петя Янева и доц. д-р Елия Маринова.

2007-2008 г.: “Теламон – дигитализиране на старогръцките надписи от България”, проект на колектив от катедра “Класическа филология” с ръководител доц. дфн Мирена Славова.

От 2007 г.: “Тезей – старогръцката литература на български: Изготвяне на дигитален архив и сайт”, проект на колектив от катедра “Класическа филология” с ръководител доц. д-р Недялка Георгиева.

Избрани участия в научни форуми:

• Научна конференция в памет на проф. Руска Гандева, Велико Търново, 31.05 – 1.06.2002 г., доклад: “Още един епиграфски паметник за Марк Аврелий Азиатик – πατὴρ πατρίδος на Августа Траяна”.

• XII Congressus internationalis epigraphiae Graecae et Latinae, Барселона (Испания), 3-8.09.2002 г., доклад: “Maximus of Apamea, Loved by Thrace and the World”.

• Международна научна конференция в чест на проф. д-р Златозара Гочева, Велико Търново, 15-16.11.2002 г., доклад: “Два новооткрити надписа от Пизос”.

• Академични четения в чест на проф. д-р Златозара Гочева, София, 21.12.2002 г., доклад: “Паметник на култа към Антиной от Филипопол”.

• Международна научна конференция в чест на проф. Казимир Попконстантинов: “Културните текстове на миналото: носители, символи, идеи”, Велико Търново, 29-31.10.2003 г., доклад: “Метричните надписи от Августа Траяна”.

• Научна конференция на департамент “Средиземноморски и източни изследвания” към НБУ, София, 26-27.03.2004 г., доклад: “Свещената герусия във Филипопол”.

• Международна научна конференция в чест на проф. Михаил Лазаров, Варна, 13-15.10.2004 г., доклад: “New Thracian Names and Divine Epithets”.

• Международна научна конференция “Култури и религии на Балканите и в Средиземноморието”, Велико Търново, 29-30.10.2004 г., доклад: “Virdii, Munatii, Antii. Знатните римски родове в управлението на Филипопол и провинция Тракия”.

• Научна конференция в чест на проф. Мария Чичикова, София, 28.04.2005 г., доклад: “Сцена от сатирната драма на Есхил “Кирка” върху стъклена чаша”.

• Научна конференция на департамент “Средиземноморски и източни изследвания”, НБУ, София, 30.06.2005 г., доклад: “Каталог на религиозно сдружение от Августа Траяна”.

• Международен семинар “Contextualizing Classics. Renewal of Teaching Practices and Concepts”, София, 12-25.09.2005 г., участие с лекция “Inscriptional Evidence from South-eastern Europe in Teaching Ancient Culture” и workshop “Verse Inscriptions as an Easy Approach to Greek Poetry”.

• Международна археологическа конференция “Долният Дунав през античността”, Тутракан, 6-7.10.2005 г., доклад: “Stratura praesidis Thraciae”.

• Десети международен конгрес по тракология, Комотини – Александруполис (Гърция), 18-23.10.2005 г., доклад: “The Thracian κοινόν. New Epigraphic Evidence”.

• Международна научна конференция “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, Велико Търново, 4-5.11.2005 г., доклад: “Раннохристиянски надписи от Филипопол”.

• Четвърти международен симпозиум “Поселищен живот в Тракия”, Ямбол, 9-11.11.2005 г., доклад: “Образование и културен живот в римския Филипопол”.

• Международна конференция в памет на проф. Борис Геров, София, 2.12.2005 г., доклад: “Нови данни за почетната длъжност и титла тракарх”.

• Регионална научна конференция “Класическото образование в контекст”, София, 3-5.05.2006 г., доклад: “Класическото образование и античното наследство в България”.

• Международен семинар “Contextualizing Classics. Renewal of Teaching Practices and Concepts”, София, 28.08-10.09.2006 г., участие с лекция “The Roles and Status of Women in Roman Society”.

• Международна научна конференция по история на религиите на Европа и Азия, Букурещ (Румъния), 20-23.09.2006 г., доклад: “Le culte impérial à Philippopolis”.

• Пети международен симпозиум “Пауталия – Велбъжд – Кюстендил и прилежащите им територии”, Кюстендил, 5-6.10.2006 г., доклад: “Пауталийският тракарх Публий Анций Терес”.

• Юбилеен научeн симпозиум “Етнология на пространството”, Самоков, 6-8.10.2006 г., доклад: “Представи за смъртта в античните надписи от България”.

• Четвърти международен конгрес по история на римската армия, Лион (Франция), 2006 г., доклад: “Soldiers’ Attitude to Local Deities in Provincia Thracia”.

• Конференция в чест на Хр. Буюклиев, Стара Загора, 3-4.11.2006 г., доклад: “Метричен надпис от Августа Траяна”.

• Седма конференция по римска археология, Лондон (Великобритания), 29.03. – 1.04.2007 г., доклад: “Language and Society in Roman Thrace”.

• Международна научна конференция “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, Велико Търново, 20-21.04.2007 г., доклад: “Тракийски следи в езика на гръцките надписи?”

• Международен семинар “Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts”, София – Велико Търново, 20.08 – 2.09.2007 г., доклад: “Falsifying Identities through Classical Texts”.

По-важни публикации:

• “Два надписа с името на Аврелий Асклепиодот”, Археология, 3-4, 1999, с. 84-85.

• “A Dedicatory Inscription from Odessos”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 137, 2001, с. 174-178.

• Войната на жабите и мишките (превод от старогръцки), в: Христоматия по антична литература, София 2001, с. 64-70.

• “Новооткрит епиграфски паметник за строителната дейност и обществения живот в Августа Траяна при Северите”, в: Jubilaeus V – Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева, С., 2002, 82-93 (в съавторство с Хр. Буюклиев)

• “Лукиан и феноменът лъжефилософия”, Критика и Хуманизъм, 13, 1/2002, 233-234

• “The Life of Ancient Philippopolis in Lucian’s dialogue ‘Runaways’”, Archaeologia Bulgarica, 3/2002, 45-61 (в съавторство със Сл. Чернева-Тилкиян)

• “Паметник на култа към Антиной от Филипопол”, в: Годишник на НБУ, Департамент Средиземноморски и източни изследвания, 1, 2002 [2003], 164-168

• “Изображенията на Орфей от българските земи в светлината на литературната традиция”, Известия на ЮЗУ-Благоевград, 1, 2003, 100-117

• “A New Greek Word in a Mason’s Graffito from Thrace”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Bd. 143, 2003, 201-204 (в съавторство с Н. Димитрова)

• “The Carasura Early Byzantine Inscription Once Again”, в: Thracia XV – Сборник в чест на проф. Александър Фол, С., 2003, 335-344 (в съавторство с Хр. Буюклиев)

• “Inscriptions from the Strymon Valley: Corrigenda”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Bd. 148, 2004, 198-200

• “Бележки и допълнения към няколко надписа от Филипопол”, Годишник на Археологически музей – Пловдив, IX/2, 2004, 146-159

• Лукиан, Роби-бегълци (превод от старогръцки език), Годишник на Археологически музей – Пловдив, IX/2, 2004, 100-121

• “Раннохристиянска метрична епитафия с цитат от Омир”, в: Cultura animi. Изследвания в чест на Анна Николова, С., 2004, 336-341

• “Свещената герусия във Филипопол”, в: Годишник на Нов Български Университет, Департамент Средиземноморски и източни изследвания, 2, 2004, 198-208

• “Нови данни за водоснабдяването на пауталийските терми”, Археология, 3-4/2004, 7-16 (в съавторство с В. Кацарова)

• “Unknown Governors of Provincia Thracia 1: late I – early II c. AD”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Bd. 151, 2005, 235-242

• “A Greek Graffito in the Thracian Tomb near Alexandrovo”, Archaeologia Bulgarica, 1/2005, 29-35

• Рецензия: “Sn. Ferjančić, Naseljavanje legijskih veterana u balkanskim provincijama, I-III vek n. e.”, Archaeologia Bulgarica, 1/2005, 93-95

• “Statue-bases with Honorific Inscriptions from Philippopolis”, Archaeologia Bulgarica, 2/2005, 55-71

• “Heros Spartokos”, в: Thracia XVI, Sofia 2005, 223-233 (в съавторство със Сл. Чернева)

• “Метричните надписи от Августа Траяна”, в: Културните текстове на миналото. Сборник в чест на проф. Казимир Попконстантинов, т. ІІІ, С., 2005, 40-50

• “Adnotationes ad decretum ‘hellenisticum’ oppido Pliska repertum”, Orpheus, 15, 2005, 113-116

• “Надписът на герусиаста Аврелий Сострат от Филипопол и елинизацията в Тракия”, в: Τέχνη γραμματική. Сборник изследвания в чест на Стойна Пороманска, С., 2005, 278-289

• “Два новооткрити надписа от Пизос”, Епохи, 1-2/2004 [2006], 199-211 (в съавторство с Хр. Буюклиев)

• “A 1st c. AD Roman Helmet with Inscriptions”, Archaeologia Bulgarica, 1/2006, 25-33 (в съавторство с Е. Пеева)

• “Пътища за реформиране на университетското класическо образование”, Критика и Хуманизъм, 21, 1/2006, 347-359 (в съавторство с В. Герджикова и Й. Сиракова)

• “A Military Diploma of 7 March 70 AD for Legio II Adiutrix”, Archaeologia Bulgarica, 2/2006, 37-46

• “Virdii, Munatii, Antii. Знатните римски родове във Филипопол и провинция Тракия”, в: Societas Classica, Велико Търново 2006, 179-204

• “Maximus of Apamea, Loved by Thrace and the World”, в: Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, Barcelona 2007, 1343-1350

• “Пет филипополски надписа в чест на император Максимин Тракиец и сина му Максим”, Известия на Археологическия институт, 39, 2007

• “Още два надписа за Марк Аврелий Азиатик – πατὴρ πατρίδος на Августа Траяна”, в: Проблеми и изследвания на тракийската култура II, Казанлък 2007, 176-188 (в съавторство с Хр. Буюклиев)

• “Раннохристиянски надписи от Филипопол”, в: Societas Classica, Велико Търново 2007, 287-297

• “Stratura praesidis Thraciae”, в: The Lower Danube in Antiquity (VI c. BC – VI c. AD), Sofia 2007, 181-187

• “New Thracian Personal Names and Divine Epithets”, Acta Musei Varnaensis, V, 2007, 453-474

• “Метричен надпис от Августа Траяна”, Известия на Старозагорския исторически музей, II, 2007, 206-215

• “The Thracian κοινόν: New Epigraphic Evidence”, in: Thrace in the Graeco-Roman World. Proceedings of the 10th International Congress of Thracology, Athens 2007, 518-538

• “Скалният комплекс Водна – Тъмно край Табачка. Античните надписи”, Известия на Регионален исторически музей – Русе, XI, 2007, 64-77

• “A 784 AD Inscription of Constantine VI and Irene from Beroe-Irenopolis”, Archaeologia Bulgarica, 1/2008, 77-86 (в съавторство с Д. Янков)

• Леми за надписи от Долна Мизия и Тракия в L’Année épigraphique, 2001-2005 [2004-2008]