Theseus

Тезей – старогръцката литература на български:
изготвяне на дигитален архив и сайт

Theseus

http://theseus.proclassics.org/

Основна цел на проекта „Тезей“ е създаването на електронен корпус от български преводи на старогръцки произведения, въз основа на който да бъдат правени съпоставителни изследвания върху състоянието на преводите от старогръцки на български, а и върху рецепцията на старогръцката култура и литература в по-общ план, като се и използват възможностите, които предлагат за това виртуалното пространство и компютърното обучение.

В рамките на първия етап на проекта (април 2007 – април 2008) бяха дигитализирани подбрани преводи в приблизителен обем 1000 стандартни страници. Започна анализирането им най-вече с оглед на предаването на старогръцките имена и реалии на български език. Чрез сравняване на българските варианти на съответните имена и реалии в различни преводи се прави опит за класифициране принципите, от които са се водили преводачите. По-нататък така изработената класификация ще бъде съпоставена със съществуващите норми за транскрипция с цел тяхното актуализиране и уеднаквяване. Част от електронно обработените преводи са представени вече на сайта на проекта, който функционира от февруари 2007 г. на адрес: http://theseus.proclassics.org/. Освен преводи, подредени по автор, преводач, жанр, сайтът съдържа още речник на основните имена и реалии от представените текстове; раздел за изследвания, вкл. студентски, върху проблемите на преводната рецепция на старогръцката литература в България, а предлага също възможност за оставяне на коментар върху поместените текстове.

През втория етап на проекта (април 2008 – април 2009) ще бъде обогатен корпусът от електронно обработени преводи; ще бъдат представени първите резултати от анализа на принципите на предаване на старогръцките имена и реалии на български; постигнатото в рамките на проекта ще бъде представено на поредица срещи с различни академични общности с цел обсъждане на концепцията и приложението на проекта; ще бъдат проведени преводачески анкети с преводачи от класически езици, които ще представят личната си преводаческа позиция и личния си опит при работата върху преводи на разнообразни антични текстове, предназначени за различни издания.

Резултатите от този проект не трябва да бъдат разглеждани откъснато от досегашните постижения в областта на дигитализирането на основни работни текстове за класическата филология в България, а дори напротив – надяваме се, че „Тезей“ ще заработи като очакваното продължение на проекта „Romulus Bulgaricus“, развиван  от 1997 г. насам. Дигиталният архив „Тезей“ предлага едно необходимо допълнение при изследването на рецепцията на старогръцката литература в български контекст, което да се ползва и от специалистите, и от по-широката публика успоредно с все по-бързо разрастващата се мрежа от сайтове, които представят подобна проблематика на други езици. Точно заради търсеното продължение на постигнатото в рамките на „Ромул“, този проект е наречен „Тезей“ – заради традиционното обвързване на двамата царе, основателя на Рим и обединителя на Атина. Но Тезей е и героят, измъкнал се от лабиринта на Минотавъра – така и ние се надяваме, че нареченият на него проект ще предлага ориентация в лабиринта на българските преводи на старогръцки автори, както и ще упътва бъдещите преводачи към изхода на добрия преводачески подход.

Екип на проект „Тезей“: Доротея Табакова, Невена Панова, Недялка Георгиева (ръководител), Николай Шаранков.

Проектът „Тезей“ е подкрепен от Научно-изследователския сектор на СУ в конкурсите през 2007 и 2008 г.
Електронната обработка на текстовете се осъществява с активното участие на студенти от бакалавърската и от магистърската програма на специалност „Класическа филология“.