Romulus Bulgaricus

Romulus Bulgaricus

двуезична електронна библиотека за латинска литература

Адрес: http://romulusbg.net/

Идеята за този проект се наложи естествено в резултат на новите тенденции и необходимости, продиктувани от актуалните условия, в които се развива университетското образование и навлизането на компютърните технологии в обучението. Колкото и традиционни да са заниманията с класическа древност, те не могат да останат встрани от развитието на съвременните теории и… технологии. До 90-те години на миналия век писаните текстове, не само античните, но преди всичко те, защото са били предмет на филологически и други видове занимания много по-отдавна и по много по-традиционен начин, са били част от един и същ контекст – ако приемем за такъв работата с печатни издания. В последните десетилетия античните текстовете постепенно преминават в един нов контекст, в който са поставени и останалите техни по-нови съвременници – контекста на електронизацията. Този факт им дава нов живот и ги превръща в един нов и непознат материал за изследване.

Същността на проекта е в създаването на корпус от латински текстове, придружени с техни български преводи.

Проектът се намира вече в напреднала фаза на своята реализация. Голяма част от ресурсите – латински текстове и техни преводи на български език (от Освобождението до края на 20-ти) – могат да бъдат открити на страниците на дигиталната колекция. При изработването на уеб дизайна на библиотеката се оформиха и основните нейни части, а именно: библиотека (антични произведения и техни български преводи); допълнителни материали: предговори към отделните издания; енциклопедия на античния свят, съставена от бележките и коментарите към съответните издания; галерия на антични паметници по българските земи.

Изработването на паралелен латинско-български корпус от текстове отговаря на най-належащите нужди от латиноезичен и преводен текстов материал за целите на обучението, както и за изследователски цели, и представя реципирането на латинската литература у нас в един не кратък период от Освобождението до наши дни, като откроява тенденциите и традициите в това реципиране. В този смисъл предлагането на преводните текстове на множество латински автори дава един различен и същевременно цялостен поглед върху българската култура и преводната литературна традиция от Освобождението до наши дни.

Създаването на латинско-български корпус притежава свои особености, продиктувани от конкретните цели, поставени в настоящия проект – например един латински текст е съпроводен от няколко български превода от различни епохи. Едно от съществените предимствата на дигиталната колекция е нейната отвореност – за допълване с все по-нови преводи и коментари, за прилагане на различни текстообработващи програми, за снабдяване с електронни граматични и речникови помощни средства.

Осъществяването на проекта е значимо за обучението и изследователската работа във всички образователни дисциплини и научни области, в които античните текстове са предмет на извороведски, исторически, литературоведски, лингвистичен, културологичен, филологически, философски интерес. Двуезичната дигитална колекция отваря нови перспективи за развиването и въвеждането на интердисциплинарни подходи както в обучението така и в изследователската работа.