Енциклопедия

Romulus Encyclopaedia

електронна библиотека на Античния свят

Адрес: http://romulus-bg.net/?page=e

В областта на хуманитарните науки, включително и на филологическите и историческите дисциплини, по света все повече си проправят път съвременните методи на обучение и се използват възможностите на новите компютърни технологии. По тази причина разработването на електронно справочно издание по антична култура е полезна и навременна инициатива. То би могло да служи както на студенти и изследователи, чиито образователни и изследователски интереси са пряко свързани с областта на римската литература, така и на всеки, който се нуждае от надеждна и сбита информация из областта на класическата античност.

Описание и обосновка

Същината на предлагания проект е създаване на дигитално справочно издание с енциклопедичен характер, обхващащо културноисторически, митологически, литературноисторически и географски сведения и обяснения на реалии от античния свят. Идеята за такава енциклопедия възникна като естествено продължение на успешно приключилата работа по проекта Romulus Bulgaricus – двуезична електронна библиотека по латинска литература (вж. http://romulus-bg.net/), финансиран частично със средства от университетски фонд “Научни изследвания”. Съществуващият вече в мрежата двуезичен корпус от текстове – оригинални и преводни – представлява основата за подбора на лемите в енциклопедията. Оформянето й ще се осъществи по един оригинален начин: тя ще предлага в синтезиран вид информацията, разпръсната в различните коментарни бележки и показалци на имена и реалии към отделните преводи. Следователно библиотека и енциклопедия ще се допълват двустранно. Читателят ще има възможност да открива информация като върви от текста към лемите на енциклопедията и обратно.

Същевременно електронната енциклопедия ще може да се ползва като напълно самостоятелно справочно тяло независимо от корпуса с текстове. В този смисъл проектът е новаторски, защото универсално справочно издание за античността на български език не съществува дори в печатна форма, а в световната мрежа подобни проекти са в начален стадий.

Нещо повече, опитът с изготвянето на електронната библиотека на основата на произведения на римската литература би могъл да се използва за създаването на подобно пособие и за старогръцката, което би било от още по-голямо значение за нашите студенти. В този смисъл едно от предимствата на вече осъществения и на сега предлагания проект се състои в това, че очертават перспективи за по-нататъшно разширяване на работното поле и за все по-интензивно прилагане на новите технологии в образователния процес. Засега достъпът до Интернет в България не е достатъчно материално осигурен, но няма съмнение, че през следващите години тази ситуация ще се променя в положителна посока и че удобствата на електронните носители на информация ще наложат тяхната употреба не като изключение и лукс, а като естествена необходимост. Затова работата по този проект е основно ориентирана към бъдещето на модернизиращото се образование у нас. Наред с това широката публичност, която предоставя публикуването в Интернет, е предпоставка за излизането на експертното знание от рамките на аудиториите и кабинетите и за приобщаването на заинтересованата публика към резултатите от усилията на изследователските колективи. Това невинаги е възможно и целесъобразно, но в конкретния случай става дума за един бъдещ продукт с много голям потенциал за откликване на различни образователни и информационни потребности и адресиран към различни по обхват и интереси потребителски групи.

Методи

Основната работа по проекта ще се осъществи в няколко фази. Първата фаза обхваща събиране и подбор на материалите за енциклопедията, а именно показалци на имена и реалии, бележки към отделните преводни текстове. Следващата стъпка е прехвърлянето им на електронен носител. Същинската част от работата е свързана с прецизно и детайлно сверяване, прочистване на повторенията, съчленяване на лемите и подреждането им по азбучен ред. Едновременно с това ще се фиксират и местата в текстовете, в които дадените реалии и имена се срещат. В последната фаза енциклопедията ще бъде обезпечена софтуерно и ще бъде реализирана връзката с корпуса на двуезичната библиотека.

Представа за очаквания вид на страниците на енциклопедията в работен вариант може да бъде получена на адрес: http://romulus-bg.net/ – списък на авторите и произведенията, обхванати в двуезичната библиотека за латинска литература, които ще послужат за основа на електронната енциклопедия.