проф. д-р Мария Костова

Мария Костова е магистър по класическа филология (1971), магистър по право (1981),  доктор по класически езици (латински език – 1987), доцент по латински език (2001), професор по латински език (2010). Преподавателската й работа обхваща лекционни курсове по латински език и институционална култура в античността, латинска юридическа терминология, правото в римската литература. Изследователските й интереси са в интердисциплинарната област на класическата филология и римското право, езиковата култура и превода от латински език. Специализирала е в областта на латинската правна терминология в Института по римско право към университета La Sapienza в Рим, участва в научни форуми, посветени на римската история и право (Рим, Москва, София, Фрибург). Има лекционни курсове по юридически латински и римско право във ВСУ «Черноризец Храбър», лекционни курсове по латински език в ПУ «Паисий Хилендарски». Ръководител и член в различни проекти. За подробна автобиография и публикации виж по-долу.

e-mail: kostova.maria@abv.bg
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15, София, п.к. 1504

Curriculum Vitae

Лични данни

Име: Мария Костова Илиева
Родена: 08.12.1948 г. в София

Кратка биография на италиански език

1. Образование

1967-1971: магистър по класическа филология, СУ „Св. Климент Охридски”

1985-1981: магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски”

1987: Доктор с дисертация на тема: „Понятието договор в правната и художествена римска литература (III в. пр.Хр. – III в. сл.Хр.)”

2. Преподавателска дейност

1978-1982: Учител по латински език в НГДЕК

1982: Асистент по латински език в Катедрата по класическа филология, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски”

2001: Доцент по латински език в Катедрата по класическа филология, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски”

от 1998: Гост-доцент по латински език и римско право към Юридическия факултет във Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”

от 2004: Хоноруван лектор по латински език към юридическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски”

3. Специализации, членства

1987 (март- юни): Специализация в Италия, Рим, La Sapienza – Facoltà di lettere e filosofia, Istituto di Giurisprudenza.

1999: Член на българската секция на FIEC

2006: Член на сдружение и Център за романистични изследвания в България

4. Проекти

“За обучението по латински език в специалността Археология” към Отворено общество – България

5. Преподавани курсове

1. Морфология на латински език – лекционен курс, Катедра по класическа филология, СУ „Св. Климент Охридски”

2. Институционалната култура през античността (магистри) – лекционен курс, Катедра по класическа филология, СУ „Св. Климент Охридски”

3. Правото в римската литература (магистри) – лекционен курс, Катедра по класическа филология, СУ „Св. Климент Охридски”

4. Латинска юридическа терминология (бакалаври и магистри) – лекции + упражнения, Катедра по класическа филология, СУ „Св. Климент Охридски”

5. Латински език и правна терминология – упражнения, Юридически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

6. Латински език за философи (бакалаври) – лекционен курс, СУ „Св. Климент Охридски”

7. Римско частно право – лекционен курс, ВСУ „Черноризец Храбър”

8. Латински език и правна терминология – лекционен курс, ВСУ „Черноризец Храбър”

9. Латински език за филолози – лекционен курс, ПУ „Пайсий Хилендарски”

10. Латински език и правна терминология – лекционен курс, ПУ „Пайсий Хилендарски”

6. Участие в научни конференции и конгреси

1. За мирни отношения /три текста от Отговорите на папа Николай I по запитванията на българите/, Първа национална конференция “Изучаването на античността в българската наука”. София, април, 1986

2. Da Roma alla terza Roma, VII seminario internazionale di studi storici, Roma, 21-23.IV. 1987

3. За преподаването на латински език пред студентите в юридическите факултети. Първа национална конференция “Николо Пиколо”. Велико Търново, октомври, 1993

4. Естественото право в De legibus и De re publica на Цицерон, конференция и сборник „Правни изследвания в памет на професор Иван Апостолов”, изд.Улпиан ЕООД, С., 2001

5. Имал ли е Хораций правна култура?, конференция в памет на проф. Р. Гандева, Великотърновски Университет „Св.Св. Кирил и Методий”, 2002

6. Вергилий за римското право, конференция и Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер, изд.Сиби, 2003

7. Едно неофициално тълкуване, конференция в чест на проф. Златозара Гочева, 2003. Велико Търново, октомври 2003

8. Организация на Кръгла маса на тема Класическите езици extra fines, 30 октомври 2005

9 . Три въпроса на българите в Responsa papae Nicolai I ad consulta Bulgarorum. – международна конференция 3-5 май 2006, по проекта “Контекстуализиране на класическите изследвания”

10 . За Тракия с езика на юриста Тацит, доклад на Международна конференция на FIEC, посветена на проф. Б. Геров, през м. декември 2006 г.

11. Le domande dei Bulgari in tre risposte di papa Nicolò I ( contributo sui generis alla storia del diritto internazionale e una testimonianza dello spirito del diritto romano) – IV Convegno internazionale del diritto romano di Mosca sul tema “Diritto romano pubblico e privato: l’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo” – 24-30. VI .2006

7. Публикации

* означава публикация, която е излязла в превод или е версия на предишна

1. Лингвистически анализ на contractus като terminus technicus в езика на римското класическо право, ГСУ, т. 78, год. 84, с. 53-67

2. La Philologie classique en Bulgarie au cours des derniers quinze ans, Еuphrosyne, revista de filologia classica, vol. XIII, Lisboa, 1985, р. 237-240

3. Латинският глагол praestare в лексиката на римските юристи, сп. Филология, кн.17-18, 1987, с. 52-58

4. Комит и комитат, сп. Филология, кн. 19-20, 1987, с.82-83

5. Изразът lex mancipii, сп. Филология, кн.24, 1992 г, с.23-26

*6. За преподаването на латински език при студентите юристи, сп. Съвременно право, кн. 6, 1993

7. Правна филология: solutio, сп. Съвременно право, кн.3, 1996, в съавт.

*8. За един български принос в историята на международното право и на дипломацията, сп. Съвременно право, кн.4,1997

9. Правна филология: status u statutum, сп.Съвременно право, кн.1, 1997

*10. Правна филология: dike, сп.Съвременно право, кн.5, 1998, в съавт.

11. Съвместна публикация със студенти от специалността Право в: Правна филология: syndicus, сп. Съвременно право, кн.1, 1998

12. Правна филология: res publica, сп.Съвременно право, кн.5,1999, с.102-107

*13. Res publica на Цицерон означава правова държава, Годишник на Варненски Свободен Университет, т. I, 1999

*14. За усъвършенстването – другото заглавие на De legibus на Цицерон, в: Συμπόσιον, Сборник с изследвания в чест на проф. Б. Богданов, 2000

*15. Dike – a place for everyone and everyone in his place, in: Mesogeios, Paris, 11 ( 2001)

*16. Vera lex vel de iure naturali et de perfectione, in: Mesogeios, Paris, 17-18

17. Правна филология, сп. Съвременно право, кн.3, 2003

18. Правна филология: LEX (законът), сп. Съвременно право, кн. 3, 2004.

20. Цивизмът на древните римляни в идеята на модерното гражданско общество, сп. Съвременно право, кн. 3, 2005

21. За правото в римската литература. В: Cultura animi. Изследвания в чест на Анна Николова. София. 2004

22. Droit et Litterature: le droit – la philosophie des Romains, 2008 (На български текста можете да намерите тук: Право и литература. Правото – философията на римляните)

8. Монографии и учебници

1. Учебник по латински език за НГДЕК, Нар.просвета, 1981, в съавт.

2. Учебник по латински език за юристи,Унив.изд.,1994

3. Учебник по латински език за юристи, изд.2000 /2-ро издание с добавен речник/

4. Учебник по латински език за студенти по право, история, философия, международни отношения, европеистика. С., 2004

5. Res publica на Цицерон. изд. Сиби, С., 2000, с. 103

9. Рецензии, научни ръководства и редакции

1. Библиографски и обяснителни бележки в сборника: Крум Димитров, Избрани преводи, С., 1984 г.

2. Рецензия на специализантската работа „Теория и практика на превод от антични езици /латински език/“ на Йоана Недялкова, 1993 г.

3. Рецензия на авторските материали на Искра Атанасова, преподавател по латински език в НГДЕК, за получаване на клас-квалификация, 1993 г.

4. Рецензия на авторските материали на Юдит Филипова, преподавател по латински език в НГДЕК, за получаване на клас-квалификация, 1993 г.

5. Рецензия на авторските материали на Лидия Домарадска, преподавател по латински език в НГДЕК, за получаване на клас-квалификация, 1993 г.

6. Научно ръководство на дипломна работа на Момчил Банев от V курс, класическа филология на тема „Концепция за речник на латинските термини в римското право“, защитена 1994 г.

7. Съставяне на специализирана програма за преподаване на латински език на юристи, Юридически факултет, 1995 г.

8 . Научна редакция на Речник на латинските термини по обща теория и философия на правото, Юриспрес, 1996 г.

9 . Рецензия за учебника Латински език за начинаещи – първа част, изд. Отворено общество, 1996 г.

10. За професор Борис Геров и неговия архив и книги, дарени на научния център „Иван Дуйчев“, 1997 г.

11. Casebook по Римско вещно право, изд. Сиби, 2000, (научен съредактор)

12. Casebook по Римско облигационно право, изд. Сиби, 2002 (научен съредактор)

10. Преводи от и на латински език

1. Цицерон – За държавата, За законите, изд. Софи-Р, 1994 г., 215 с.

2. Превод на Родоския закон (Lex Rhodia de iactu), Българска асоциация по морско право, 1985 г.

3. Превод от български на латински език на клетвата по чл. 122 от Устава на Асоциацията за вътрешен и международен арбитраж, 1999 г.

11. Публикации в популярни издания

1. Sofia или Sophia, сп. София, кн. 6, 1980

2. Учителят в древността, в. Учителско дело, бр. 34, 1983

3. Сънят на Сципион, в. Наука и общество, бр. 27, 1992

4. Знаем ли езика си, в. Българска корона, бр. 44, 1992

5. За царска власт, в. Българска корона, бр. 32, 1992

6. За латинския език, в. Континент, бр. 32, 1996