проф. дфн Мирена Славова

Мирена СлавоваМирена Славова е завършила класическа филология в Софийския университет през 1981 г. Придобива докторска степен с дисертация на тема „Диалектът на мегарските понтийски колонии и рецепцията на елинистическото койне“ през 1988 г. Доктор на филологическите науки (2004 г.) с дисертация на тема „Фонетика на гръцките надписи от България“. От 2007 г. е професор по класически езици (старогръцки език) с хабилитационен труд „<I> диграфите в тракийски език“. От 2005 до 2015 г. е ръководител на Катедрата по класическа филология. Стипендиант на фондация „Онасис“ в Атина (2002 г.) и „Мелон“ (2006 г.) в Американския изследователски институт в Истанбул. Основните ѝ научни интереси са в областта на старогръцкото езикознание – фонетика, морфология, лексикология, етапи и историческо развитие на езика, ономастика, езикът на старогръцките надписи, както и езиковата ситуация и културата на Балканите в античността. Преподавателската ѝ работа обхваща курсове по фонетика и морфология на старогръцкия език, старогръцки език и автори (драма и проза), старогръцки език за начинаещи.

За творческа биография виж по-долу.

e-mail: mirenaslavova@gmail.com
служ. тел.: 9308 490, 9308 341
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15, София, п.к. 1504

Curriculum Vitae

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ

2004 г. Доктор на филологическите науки с дисертация на тема: „Фонетика на гръцките надписи от България“.
1988 г. Доктор с дисертация на тема: „Диалектът на мегарските понтийски колонии и рецепцията на елинистическото койне“.
1977–1981 г. Магистър по класическа филология, СУ „Св.Климент Охридски“, бакалавър по история.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

1. Академична
2007 г. Професор по класически езици (старогръцки език) с хабилитационен труд „<I> диграфите в тракийски език“.
2000–2006 г. Доцент по старогръцки език в Катедрата по класическа филология, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“
1983–2000 г. Асистент по старогръцки език в Катедрата по класическа филология, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“
1981–1983 г. Учител по старогръцки език в НГДЕК

ПО-ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ

1. Социолингвистични подходи в изучаването на старогръцкия език. Проблеми на социолингвистиката. Т.2. София. 1990, 193–198.
2. Die Sprache der Inschriften und die gesellschaftliche Struktur der megarischen Apoikien. Index 20. Napoli. 1992, 169–171.
3. Nochmals über den Vornamen Christo. Linguistique balkanique, XXXVI, 2. 1993, 137–142.
4. За произхода на името Христо. Български език, XLIII–XLIV, 1. 1993/1994, 57–59.
5. Die Thrakischen Frauennamen – Nachträge, Berichtigungen. Orpheus, 5. 1994, 39–43.
6. Някои случаи на елипса в старогръцки език. Годишник на Великотърновския университет. Велико Търново. 1994, 62–69.
7. Über die Aussprache des Altgriechischen in Bulgarien. Linguistique balkanique, XXXVII. (1994–1995), 1–2. 93–95.
8. Feminine Names in the Greek Inscriptions from Bulgaria. Linguistique balkanique, XXXIX, 3–4. 1997–1998, 110–123.
9. About the Horothesia of Dionysopolis (IGBulg, V, 5011). Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 20. 1998, 99–106.
10. Административна и религиозна номенклатура в старогръцките надписи от черноморските колонии в България. – В: Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева. София. 2002, 355–361.
11. Старогръцките надписи върху предмети, намерени в България (Състояние на проучванията и проблеми). – В: Πιτύη. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов. София. 2002, 289–293.
12. Mystery Clubs in Bulgarian Lands in Antiquity (Greek Epigraphic Evidence). – Opuscula Atheniensia, 27. 2002, 137–149.
13. Types of Vowel-Junction in Greek Inscriptions in Bulgaria. Thracia XV (In honorem annorum LXX Alexandri Fol). Sofia. 2003, 269–278.
14. Фонологични характеристики на гръцките надписи от българските земи (V в. пр.н.е. – ІV в. от н.е.). – В: Cultura animi. Изследвания в чест на Анна Николова. София. 2004, 79–89.
15. Phenomena Related to Vowels in the Greek Inscriptions in Bulgaria. Orpheus, 13–14 (Memorial Volume to Georgi Rikov). 2003–2004, 13–21.
16. Lexicography and Epigraphics – the Evidence of West Pontic Colonies on the Black Sea. Proceedings of the XIth Congress of Classical Studies (Kavala, August, 1999). Athens. 2004, 323–331.
17. Short Diphthongs in the Greek Inscriptions in Bulgaria. – В: Τέχνη γραμματική. In honorem Prof. St. Poromanska. Sofia. 2005, 70–82.
18. За йонийския диалект в българските земи в античността. Епохи, 1–2, 2004 [2006], 189–198.
19. Thracian Names Written Through Greek and Latin Letters: a Philological Approach. Orpheus, 16. 2006, 79–90.
20. The Digraph AI in Thracian Names. Linguistique balkanique, XLV, 3. 2006, 465–470.
21. Фонема и графема – случаят с тракийския език. – В: Societas Classica. Поредица „Никола Пиколо“. Велико Търново. 2007, 7–15.
22. The Digraph <AI> in Thracian Names. Linguistique balkanique, XLVI. 1.2007, 73–92.
23. Transliteration of Thracian Names through the Resources of the Greek Alphabet: <I> Digraphs in the Thracian Names. 10th Congress of Thracology. October 2005, Komotini–Alexandroupolis. Athens. 2007, 553–556.
24. Мъртвите езици – фонетика или фонология. – В: „Словото – класическо и ново“. Том ІІ. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София. 2007, 139–146.
25. Защо Берое, Верея, Боруй? – В: „Древна и модерна Тракия“. Юбилеен сборник в чест на Христо Буюклиев. Известия на Старозагорския исторически музей. Том ІІ. Стара Загора. 2007, 313–327.
26. Vladimir Georgiev – the Cornerstone of Bulgarian Linguistics. One Hundred Years from His Birth (1908–1986). Linguistique balkanique, XLVII.1. 2008, 5–8.
27. Inscriptions on Edonian Coins. Kadmos. Zeitschrift für vor- und frühgriechische Epigraphik, Band XLVII. 2008, 177–190.
28. Изучаване на античността в България (история и съвременност). – В: „Антиката и европската култура“. Скопие. 2009, 51–60.
29. The Greek Language on the Bulgarian Coast of the Black Sea in Antiquity (6th cent. B.C. – 1st cent. B.C.). – In: G. Vottero (ed). Le grec du monde colonial grecque. Paris, De Boccard, 2009. 195–220.
30. The Struma Valley Revisited: Cultural Encounters in Roman Times on the Balkans (the Epigraphic Data). – Archaeologia Bulgarica, 2. 2010, 39–52.
31. Тракийски ли е типът ΣΕΥΘΑΣ/ΣΕΥΘΑ. Seminarium Thracicum 7. София. 2011, 179–196.
32. Орфическите стихове в славянския превод на Хроногрофията на Йоан Малала. – В: „Езици и култури в диалог. Традиции, приемственост, новаторство“. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2010, 507–513.
33. Artium minutissimus sciscitor de rebus Thracorum scribens. – В: Thracia XX in honorem annorum XL Instituti studiorum thracicorum. Sofia: Publishing House „Ral Kolobar“. 2012, 287–304.
34. Ancient Greek through Inscriptions: Language and Culture Hand in Hand. – In: Класическото образование в контекст. Сборник от Международна научна конференция на катедра „Класическа филология“. София. 4–5 май, 2006 г. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2012, 38–44.
35. Антични литературни свидетелства за трибалите. Сборник с доклади от Юбилейна конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. Александър Фол „Тракийската култура – неделима част от европейската цивилизация“. Враца. 2013, 25–42.
36. За едно „тъмно“ място в гръцкия текст на Пространното житие на Климент Охридски от Теофилакт Охридски (ІІ, 5–6). – В: Studia classica Serdicensia. T. VI. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2014, 73–76.
37. The Thracian Diphthong /oi/ Revisited. – В: Гочева, З., М. Славова, Н. Шаранков (ред.). Studia classica Serdicensia ІV. Сборник в чест на проф. Борис Геров. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, 139–151.
38. Ἅπαξ εἰρημένα and Other Lexical Rarities in the Greek Inscriptions on the Bulgarian Coast of the Black Sea in Antiquity. – В: Studia classica Serdicensia. Т. V. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София, 2015, 488–511.

МОНОГРАФИИ

1. Христоматия по старогръцка литература. София. 1985 (съавтор).
2. Phonology of the Greek Inscriptions in Bulgaria. Stuttgart: Steiner Verlag. 2004. (ISBN 3-515-08598-Х)
3. <I> диграфите в тракийските имена. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София. 2007. (ISBN 978-954-07-2618-2)
4. Лексикално-семантично проучване на гръцките надписи от западнопонтийските колонии в българските земи (VI в. пр.н.е.–III в. от н.е.). – Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по класически и нови филологии. Том. 106. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2013, 5–70.
5. ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ. Учебник по старогръцки език. София. 2013 (ISBN 978-954-799-985-5).