проф. дфн Анастас Герджиков

Анастас ГерджиковАнастас Герджиков е професор по римска литература, доктор на филологическите науки (антична и средновековна литература). Завършил е Хумболтовия университет, Берлин, специализирал е в Австрия (1994) и Германия (1997). Заемал е длъжностите заместник министър на образованието и науката (2001-2003), управител на Фонд „Научни изследвания” (2008-2009), заместник ректор на СУ „Св. Климент Охридски” (2010-2011). Член е на редколегията на списание „Стратегии на образователната и научната политика”. Преподавателската му работа обхваща курсове по латински език и автори (ораторска проза, историография, философия) и по римска литература. Научните му интереси са в областта на античната и средновековна литература, философия и политическа мисъл. Автор е на статии в български и чужди списания и сборници, на четири монографии, както и на първия български превод на Аристотеловата „Политика”. За подробна автобиография и публикации виж по-долу.

e-mail: a.gerdjikov@uni-sofia.bg
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ №15, София, п.к. 1504

Curriculum Vitae

1. Академична кариера

2010-2011 г.  Заместник ректор на СУ „Св. Климент Охридски”

2008 г.  Управител на Фонд „Научни изследвания”

2008 г.  Професор по антична и средновековна литература. (Хабилитационен труд „Развитие на жанра Speculum regale в XII и XIII век”)

2007 г.  Научна степен „доктор на науките” (Дисертационен труд „Огледалото на владетеля. Възникване и развитие на жанра Speculum regale в античността и ранното средновековие”)

2005 г.  Доцент по антична литература. (Хабилитационен труд „Образът на владетеля в корпуса на латинските панегирици”)

2001-2003 г.  Зам. министър на образованието и науката

1991-до сега  Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”

2. Лекционни курсове и семинари

Римска литература – лекционен курс, бакалавърска степен

Латински език и автори – семинарни занятия, бакалавърска степен

Големите книги на античността (римска литература) – лекционен курс, магистърска степен

Формиране на идеологията на принципата според произведенията на римската литература – лекционен курс, магистърска степен

ІІ. ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ

2001 г.  Образователна и научна степен „доктор” – римска литература. (Дисертационен труд „Понятието clementia в традицията на римската литература от периода на републиката и идеологията на ранния принципат”).

1997 г.  Специализация в Германия, стипендия на Германската служба за академичен обмен

1994 г.  Специализация в Австрия, стипендия на Австрийската служба за академичен обмен

1985–1990 г.  Магистър по Класическа филология – Хумболт университет, Берлин

1984–1985 г.  Класическа филология – СУ „Св. Климент Охридски”

ІІІ. УЧАСТИЯ ВЪВ ФОРУМИ, ДОКЛАДИ, ЛЕКЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ (избрани)

1. Книги, монографии:

1. Clementia. Образът на принцепса в римската литература и идеологията на ранния принципат. София, 2004. 199 стр.

2. Възникване и развитие на жанра Speculum regale в античността и ранното средновековие. София, 2006. 196 стр.

3. Образът на императора в корпуса на латинските панегирици. София, 2007. 160 стр.

4. Развитие на жанра Speculum regale през XII и XIII век. София, 2007. 103 стр.

2. Студии, статии

1. Aristoteles’ Kritik an Platons politischen Schriften. – В: Helikon, 31–32, 1991–1992, Roma 1993.

2. Понятието „clementia” в римската република. – В: Jubilaeus III. Сборник в памет на проф. Борис Геров. София 2000, 63–74.

3. Структура и цел на I книга на Аристотеловата „Политика”. – В: ΣYMPOΣION, или Античност и хуманитаристика. Изследвания в чест на проф. Богдан Богданов. София 2000, 64–74.

4. Трябва ли владетелят да е sapiens? – В: Jubilaeus V. Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева. София 2002, 101–108.

5. Преводна рецепция на античната литература в България в периода 1918–1944 г. – В: Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 3. Класическа литература. София 2002, 37–54.

6. Ad unum deferenda omnia. Идеологическото обосноваване на едноличната власт в речта на Цицерон „De imperio Gnei Pompei”. – В: Cultura animi. Изследвания в чест на Анна Николова. София 2004, 165–177.

7. Целта на съветите на Агапит към Юстиниан в контекста на традицията на жанра „Огледало на владетеля”. В: Mediaevalia Christiana 1: Власт, образ, въобразяване. София, 2005, 38–53.

8. Речта на Евмений към Констанций I за възстановяването на школата в Августодун. В: Mediaevalia Christiana 2: Средновековен урбанизъм. София, 2007, 47–53.

9. Образът на идеалния принцепс в Панегирика на Траян на Плиний Млади. – В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, т. 97-98, София 2008, 65-99.

3. Рецензии

1. Рецензия на Ernst Günther Schmidt, Verlorenes Erbe. – В: Deutsche Literaturzeitung, 12, 1989.

2. За какво ни е метафизика? Рецензия на Аристотел. Метафизика, прев. Н. Гочев и И. Христов. – В: Критика и хуманизъм кн. 10, бр. 1, 2001, 174–177.

3. Рецензия на АНТИкорупция/АнтиОБРАЗОВАНИЕ. – В: Критика и хуманизъм, кн. 21, бр. 1, 2006, 360–362.

4. Преводи

1. Аристотел. Политика. Превод и бележки. София 1995.

5. Редакторство

1. Редактор на Недялка Георгиева. Латинско–български словообразувателен речник. София, 1997.

2. Редактор на Димка Гочева. Университетът накъде? София, 2002.

3. Редактор на Димка Гочева. За Европа и Университета. София, 2005.

6. Доклади на конференции:

1. Коментар на едно трудно място в Аристотеловата „Политика”. – Научно съобщение на четенията в чест на Николо Сава Пиколо, октомври 1993, Велико Търново.

2. Аристотел и съветите към владетеля. Доклад на паметната сесия в чест на проф. Ал. Ничев 1999 г.

3. Сто години от рождението на проф. Бешевлиев. Доклад на Университетски симпозиум JUBILAEUS – IV, посветен на 100 години от рождението на чл. кор. Веселин Бешевлиев, София, 2000 г.

4. Възникването на жанра „Огледало на владетеля”. Доклад, изнесен на конференция на Факултета по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски” през декември 2005.

5. Поетичното писмо на Овидий до Котис (Epist. ex Ponto 2, 9). Доклад на конференция в памет на проф. Геров, 2005 г.

6. Образът на добрия владетел в корпуса на латинските панегирици. Доклад на конференция „Култура и религии на средиземноморието и изтока” във Велико Търново, 2005 г.