проф. Виолета Герджикова

Виолета ГерджиковаВиолета Герджикова е магистър по класическа филология (1987) и доктор по антична култура и литература (1998). Преподавателската ѝ работа обхваща курсове по увод в класическата филология, старогръцка култура, римска култура, латински език за неспециалисти, академично писане. Изследователските ѝ интереси са в областта на историята на античната култура и литература, класическото образование и рецепцията на античността. С тези области са свързани и участията ѝ в редица научно-изследователски проекти. Специализирала е в Международния изследователски център за културология, Виена (2007). За подробна автобиография и публикации виж по-долу.

e-mail: v.gerdzhikova@uni-sofia.bg
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15, София, п.к. 1504

Curriculum Vitae

І. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

1. Академична (курсове, длъжности)

2006 г. доцент; тема на хабилитационния труд „Visens oculis. Зрителна перспектива и визуална информация в поезията на Катул.”

1998 г. главен асистент

1991 – 1997 г. асистент и старши асистент по антична култура в Катедрата по класическа филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Водени курсове:

Увод в класическата филология

Старогръцка култура

Римска култура

Латински език

Академично писане

2. Проекти

1998 – 2005 г. участие в проекта Romulus Bulgaricus (двуезична електронна библиотека на латински текстове, преводи на български език и други материали за целите на преподаването и изучаването на римската литература).

2005 г. координатор на проекта “Контекстуализация на класическите изследвания: обновяване на образователните идеи и практики” (ИОО Будапеща, Програма за подпомагане на висшето образование, с подкрепата на СУ “Св. Климент Охридски”, ФКНФ, Катедра класическа филология).

2005 г. ръководител на проекта „Перспективи пред класическото образование: сравнително изследване на курикулума по класическа филология в балкански и европейски контекст“(Фонд “Научни изследвания” на СУ).

2006 г. ръководител на проекта „Образователните реформи и преподаването по класическа филология в сравнителна перспектива“ (Фонд “Научни изследвания” на СУ).

2008 г. член на редакционната колегия на колекция “Архетип” за издаване на преводна антична литература (с подкрепата на програма “Култура 2007-2013” на ЕС, Фондация за българка литература и СУ).

2009 г. координатор на проекта Musarum semper amator. Научна конференция в памет на проф. Димитър Бояджиев (Фонд “Научни изследвания” на СУ).

2010 г. Ръководител на проект “Култура, литература, действителност. Научна конференция в чест на проф. Б. Богданов” (Фонд “Научни изследвания” на СУ).

ІІ. ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ

1998 г. доктор; тема на докторската дисертация: “Идеи и понятия за култура в старогръцката проза V – IV в.”

1987 г. СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по класическа филология.

1982 г. НГДЕК „Константин Кирил Философ“

ІІІ. УЧАСТИЯ ВЪВ ФОРУМИ, ДОКЛАДИ, ЛЕКЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ (избрани)

1. Участия в национални форуми

1. „Безчовечните египтяни“ – образът на чуждото в античността. Юбилейна научна конференция в памет на проф. Веселин Бешевлиев, СУ, юни, 2000 г.

2. Природа и култура в римската villa urbana. Античната цивилизация на Балканите и в Средиземноморието – история, археология, литература и лингвистика. Научна конференция в памет на проф. Руска Гандева. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 31 май – 1 юни 2002 год.

3. Urbs aeterna през погледа на Амиан (Amm. Marc. 16, 109, 13-17). Международна научна конференция в чест на проф. Златозара Гочева. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 15-16 ноември 2002.

4. Наблюдения върху “Христоитията на Р. Попович”. Международна научна конференция “Малката Света гора”. Жеравна, 2 – 5 септември 2004.

5. Римският дом като пресечна точка на публично и частно пространство. Международна научна конференция “Култури и религии на Балканите и в Средиземноморието”. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, 29 – 30 октомври 2004.

6. Домашното пространство в Рим като поле на гръко-римската интеркултурна комуникация. Научна конференция “Интеркултурна комуникация”. СУ “Св. Климент Охридски”, 19 ноември 2004.

7. Източните божества Кибела и Атис в римската литература – политически и неполитически употреби на екзотичното. Годишна конференция „Религии и култури на Древността“, София, НБУ, май 2005.

8. Видимост и невидимост в поемата “Атис” на Катул. Юбилейна конференция “Словото – класическо и ново”, декември 2005, СУ “Св. Климент Охридски”.

9. Места на близост и отчуждение. Пространството в три лирически стихотворения на Катул. Научна конференция в памет на проф. Борис Геров, декември 2005 г., СУ “Св. Климент Охридски”.

10. Митологичният образ, погледът към чуждото и идеята за цивилизация у Изократ – случаят Бузирис. Научна конференция  „Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство”, ноември 2008, СУ “Св. Климент Охридски”.

11. Катул 13 в паяжината на интерпретациите. Международна научна конференция “Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, ноември 2008, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

12. „Фелини-Сатирикон” през погледа на критици и класици. Musarum semper amator. Научна конференция в памет на проф. Д. Бояджиев, ноември 2009, СУ “Св. Климент Охридски”.

13. Културното пространство в речите на Изократ на фона на „Одисея”. Международна научна конференция “Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, ноември 2009, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

14. Жанр и действителност: Изократ за драмата. Култура, литература, действителност. Юбилейна научна конференция в чест на проф. Богдан Богданов, ноември 2010 г., СУ “Св. Климент Охридски”.

15. Фигурата на Орфей в изобразителните изкуства. Международна научна конференция “Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, април, 2011, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

2. Участия в международни форуми

1. Ancient Greek Views on Civilization and World Order: the Speeches of Isocrates. Международен симпозиум „Цивилизации и световен ред”, май 2006, Фондация за науки и изкуства, Истанбул.

2. Why Classics or How Do Classics Departments Advertise What They Sell on the Internet. Регионална научна конференция „Класическото образование в контекст”, май 2006 г., СУ “Св. Климент Охридски”.

3. Political Reality and Cultural Identity. How “Modern” Are the Speeches of Isocrates. Втора международна сесия “Контекстуализация на класическите изследвания: обновяване на образователните идеи и практики”, София – Китен, 28 август – 10 септември 2006.

4. Contemporary Trends in Teaching Latin: An Outline. International Congress „Applied Linguistics Today”, септември 2006, Белград.

5. Teaching Roman Daily Life through Cicero’s Letters: Ad Atticum 1, 5 and 13, 42. Трета международна сесия “Контекстуализация на класическите изследвания: обновяване на образователните идеи и практики”, София – В. Търново, 20 август – 2 септември 2007.

6. Isocrates on Dramatic Poetry. Международна конференция „Антична драма”, Университет Белград, октомври 2008.

7. Ancient Greek Cultural Thinking and the Speeches of Isocrates. Международен конгрес на FIEC, Берлин, август 2009.

8. How Translatable Is Ancient Poetry: Modern Bulgarian Translations of Sapho and Catullus. Международна конференция „Диалог между балканските езици, култури и цивилизации”, Университет Тирана, април 2010.

9. Images of Orpheus in Art: Ancient, Modern and Bulgarian. Round Table “Ancient Drama and Its Receptions: National Cultural Perspectives”, юни 2011, СУ “Св. Климент Охридски”.

3. Публикации (вкл. преводи и други)

1. Литература за 9 клас. С.: Просвета, 2001. (в съавторство; рец. М. Славова. Явление на книжния пазар. БЕЛ, 1. 2002, 66 – 67).

2. Литература за 9 клас. Профилирана подготовка. С.: Просвета, 2001 (в съавторство).

3. Литература за 5 клас. С.: Азбуки – Просвета, 2006 (в съавторство).

4. Литературна работилница. Помагало по литература за 6 клас. С.,: Азбуки – Просвета, 2007 (в съавторство). ISBN 9789543600366

5. Литературна работилница. Помагало по литература за 7 клас. С.: Азбуки – Просвета, 2008 (в съавторство). ISBN 978-360-040-3

6. Литература за 8 клас. Учебно помагало. С.: Азбуки – Просвета, 2009 (в съавторство).

7. Идеи и понятия за култура у Изократ. – В: Societas classica. Поредица „Д-р Никола Пиколо“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 1996, с. 44 – 51.

8. Идеи и понятия за лична култура у Изократ. – В: Societas classica. Поредица „Д-р Никола Пиколо“ – 2, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 1997г.

9. The Contribution of Czech Scholars to Classical Education in Bulgaria. – In: Mezinarodni vedecka konference na pamet’ 50. vyroci umrti Otmara Vanorneho. Vysoke Myto (Република Чехия) 1997, p. 222 – 226.

10. Академик Димитър Дечев като преводач. – В: Jubilaeus 1. Юбилеен сборник в памет на акад. Димитър Дечев, С. 1998, с. 17 – 22.

11. Идеи и понятия за култура в старогръцката проза V – IV в. Автореферат на дисертация, С., 1998 г.

12. Образованието в епохата на старогръцката класика като проблем на културата. – Критика и хуманизъм 8, бр. 1, 2000, с. 102–120.

13. Thucydides modernus. – В: Symposion, или аничност и хуманитаристика. Сборник с текстове от съвременни български хуманитаристи в чест на проф. Б. Богданов. Издателство С.: Сонм,  2000, с. 138–146.

14. “Безчовечните египтяни” – образът на чуждото в античността. – В: Jubilaeus IV. Сборник в памет на чл. кор. Веселин Бешевлиев. София 2000, с. 38–47.

15. Education in the old Greek classical period as a cultural issue. – In: New Publicity. Bulgarian Debats in 2000, 5, Sofia 2001, p. 227 – 241.

16. Рецепция на античната литература в България от Освобождението до края на Първата световна война. -В: Преводна рецепция на европейските литератури в България. Т. 3. Класическа литература, съст. А. Николова. С.: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 17–36.

17. Неуютната класика. – Критика и хуманизъм 13, бр. 1/2002, с. 7–33.

18. Идеи и понятия за култура у Тукидид. – ГСУ, ФКНФ, т. 90, кн. 1-2, С., 2003, с. 5–54.

19. Епическо и гастрономическо. Аспекти на изобразяването на храна и пируване у Омир. -В: Власт и социум. In honorem M. Taceva. Известия по история 1, Благоевград 2003, 17–54.

20. Към повествователната техника на Омировата “Одисея”. Одисеевият разказ в разказа. – Български език и литература 1, 2003, с. 54 – 61.

21. Ритъмът на деня – поезия и проза (Martialis 4, 8). – В: Cultura animi. Изследвания в чест на Анна Николова. Издателство “Изток-Запад”, С., 2004, с. 209 – 215.

22. „Христоитията” на Райно Попович и античните корени на дискурса за благонравието. – В: Techne grammatike. Сборник в чест на Ст. Пороманска. В. Т., 2005, с. 165 – 172.

23. Пътища за реформиране на университетското класическо образование. Критика и хуманизъм 21, бр. 1/2006 (в съавторство).

24. Contemporary Trends in Teaching Latin: An Outline. – In: Papers of the International Congress „Applied Linguistics Today”, Белград – Нови Сад, 2007, 132 – 141.

25. Видимост и невидимост в поемата „Атис” на Катул. – В: Словото – класическо и ново. Юбилейна конференция на ФКНФ, т. 1/2005, С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2007, 23 – 28.

26. Домашното пространство в Рим като поле на гръко-римската интеркултурна комуникация. – В: Кацарова, В. (съст.). Интеркултурна комуникация. С.: УИ, 2007, 30 – 34.

27. Looking (at) Ariadne. Vision and Meaning in Catullus, Ovid and Hofmannsthal. – Lucida intervalla, 35, 2007, 39–53.

28. Изократ. Речи. Превод и бележки В. Герджикова и Н. Шаранков. С.: Фондация за българска литература, 2008.

29. Предговор (в съавторство). – В: Изократ. Речи. С.: Фондация за българска литература, 2008, с. 7 – 32.

30. Ancient Greek Views on Civilization and World Order: the Speeches of Isocrates. – In: Unay, S., M. Senel (eds.), Global Orders and Civilizations: Perspectives from History, Philosophy and International Relations. Hauppauge NY: Nova Science Publishers, 2009, 111–120.

31. Културното пространство в речите на Изократ на фона на „Одисея” – В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, V. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2011, 175-182.

32. „Фелини-Сатирикон” през погледа на критици и класици. – В: Studia Classica Serdicensia 1, С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2011.

4. Рецензии

„Призракът“ на Плавт на български, или Dorothea vortit barbare. – Прометей  1/1999 г., с. 58–62.

5. Редакторство и съставителство

1. П. Браун, Авторитетът и свещеното. С.: ЛИК, 2000 (научна и езикова редакция).

2. Symposion, или аничност и хуманитаристика. Сборник с текстове от съвременни български хуманитаристи в чест на проф. Б. Богданов С.: Сонм, 2000 (съставителство и редакция, съвместно с Н. Гочев и Й. Сиракова).

3. Христоматия по литература за 9 клас. С.: Просвета, 2001 (съставителство съвместно с М. Димитрова и А. Тиханова).

4. Слезак, Т. Да четем Платон, прев. от немски Н. Панова. С.: Сонм, 2002 (научна и езикова редакция).

5. Cultura animi. Изследвания в чест на Анна Николова. С.: Изток-Запад, 2004 (съставителство и редакция, съвместно с Е. Маринова).

6. Studia Classica Serdicensia 1. С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 2011.

6. Публични лекции

1. Пирът и симпотичната литература в античната култура. Национална гимназия за древни езици и култури, юни 2002.

2. Looking (at) Ariadne. Vision and Meaning in Catullus, Ovid and Hofmannsthal. IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Виена, април 2007.

3. Visual Contact in Catullus 64, Ovid and Hofmannsthal. Катедра Класическа филология, Университет Белград, май 2007.

4. Catullus 13: A Web of Interpretations. Катедра Класическа филология, Университет Белград, май 2007.

5. Катул 13 в паяжината на интерпретациите. Национална гимназия за древни езици и култури, март, 2010.

6. Епическо и гастрономическо. Изобразяване на храна и пируване у Омир. Институт за класическа филология, Университет Скопие, април 2010.