доц. д-р Николай Гочев

Николай ГочевРаботя повече от 17 години като преподавател по гръцка античност в Катедрата по класическа филология (Софийски Университет). От 2003 съм доцент.

– Грижа се за учебния процес в Магистърската програма на Катедрата. На http://masters-classics.dir.bg/ и http://antichnost.blogspot.com/ може да се намери пълна информация за Програмата, която действа без прекъсване от 2002 г.
– През 2005 участвах в основаването и бях избран за Председател на Асоциацията за Развитие на Университетското Класическо Образование (АРУКО). Страницата на Асоциацията може да се види на  http://aduce.org/index.htm.
– От 2007 публикувам изследванията си и материалите, свързани с преподаването, в Интернет. Основният ми сайт е на адрес http://homoviator-bg.net/; съдържанието на курсовете по старогръцка литература е на http://literaturasu.blogspot.com/

Интересите ми през последните години са насочени към историята на класическото образование и на науката за античността в България. Последното ми проучване в тази област може да се прочете на http://homoviator-bg.net/?p=76 (английски превод на http://gochevnikolai.blogspot.com/)
За подробна автобиография и публикации виж по-долу.

e-mail: leda@tradel.net; leda1994@gmail.com
личен сайт: http://homoviator-bg.net/
блог: http: http://nikolaigochev.blogspot.com/
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15, София, п.к. 1504

Curriculum Vitae

Роден на 9 юни 1964 г. в София

1. Области на изследователски и преподавателски интереси:

Старогръцка култура и литература.
Рецепция на античната култура и литература в Европа и България.
Превод и редакция на антични философски и реторически текстове.
Европейска и българска културна и политическа история.

2. Образование:

1. Средно образование: 1978-1983 – НГДЕК “Константин-Кирил философ”, София.

2. Висше образование: 1985-1993 г. Дипломира се през 1993 г. в Атинския Университет, Гърция. Специалност – езикознание.

3. Доктор по старогръцка литература – 1999. Дисертация: Античният херметизъм – извори, доктрина, изследвания и структура на централния мит, защитена през май, 1998 пред Специализирания научен съвет по литературознание към ВАК.

3. Месторабота и заемани длъжности:

1. асистент (1993-1997), старши асистент (1997-1999), главен асистент в Катедра по Класическа филология (1999-2003);

2. Доцент по старогръцка литература в СУ “Св. “Климент Охридски”, същата Катедра (от 2003). Хабилитационен труд: POIESIS. Класически и съвременни опити по теория на старогръцката литература, защитен пред разширения състав на Катедрата по Класическа филология през март, 2002 г.

4. Преподавателска дейност:

Задължителни курсове:

Старогръцка литература в специалност Класическа филология, Бакалавърска програма (упражнения от 1995, част от лекциите от 2002, основният курс от 2010)

Старогръцка литература в специалност Новогръцка филология, Бакалавърска програма (от 1996)

Старогръцката литература в Римската епоха в специалност Класическа филология, Магистърска програма по антична култура и литература (от 2002).
Вж. http://literaturasu.blogspot.com/

Съдбата на империите в магистърска програма “Глобалистика” в СУ (от 2011). Вж.http://zapadniimperii.blogspot.com/

Избираеми курсове:

Интелектуалците през античността в специалност Класическа филология, Бакалавърска програма и Магистърска програма по антична култура и литература.

История на класическите изследвания в България (специалност Класическа филология, предстоящ)
(вж. http://gochevnikolai.blogspot.com/)

4. Рецензии и ръководство на дисертации

1. за дисертацията на на Елена Георгиева на тема “Le Chemin de la vérité: La persuasion de la puissance divine dans le Contre Celse d’Origène”. Universite Libre de Bruxelles. Брюксел, октомври, 2005

2. за дисертацията на Янко Димитров на тема: Образът на магьосника и астролога във византийската историографска и юридическа литература. Специализиран научен съвет по литературознание, юни 2007

3. ръководство на дисертацията на Тамара Петринска (от 2010 г.)

5. Участие в академични проекти

1. “Развитие и усъвършенстване на Магистърската програма по антична култура и литература”: ноември 2004 – септември 2005 (ръководител на проекта). С подкрепата на Фондация Отворено общество – София. Вж. http://masters-classics.dir.bg/ , “Новини”, 31.10. 2004.

2. Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts: 2005-2007 (Core Resource Faculty Member). С подкрепата на Open Society Institute – Budapest. Вж.http://www.proclassics.org/

3. Classics and Communism. The History of the Studies on Antiquity in the Context of the Local Classical Tradition. Socialist Countries 1944/45-1989/90. Focus Group project at Collegium Budapest financed by Fritz Thyssen Stiftung. Май-юли 2010 (http://www.colbud.hu/gnothi/)

6. Други академични, издателски и просветни дейности

1. Ръководител на Магистърската програма “Антична култура и литература” (програмата действа от 2002 без прекъсване)
(вж. http://antichnost.blogspot.com/)

2. Главен редактор на поредица за старогръцка философия и реторика “Делос” към издателство “Сонм” (2000-2007). Издадени преводите на “Метафизика” на Аристотел, “Реторика към Александър” на Пс. – Аристотел, “Икономика” (Старогръцки трактати за управление на семейството и стопанството), “За небето” и “За възникването и унищожението” на Аристотел, “Закони” на Платон.

3. Основател и пръв председател (2006-2009) на Асоциацията за Развитие на Университетското класическо образование (АРУКО)
(вж. http://aduce.org/index.htm)

4. Преподава историческите курсове “Рим и Палестина” и “История на източните и православни църкви І-ІХ в.” във Висшия Евангелски Богословски Институт (ВЕБИ) през 2009-2010

5. Дава серия от 12 интервюта “Фантастичното през античността” по БНР (януари-април 2010)

7. По-важни публикации:

І. Книги

1. Античният херметизъм. (Вариант на дисертацията). “СОНМ”, УИ “Св. Климент Охридски”, 1999 . 210 с.

2. АЛЕКСАНДРИЯ. Разкази за книги, хора и градове. (Сборник статии и есета). “СОНМ”, 2003. 308 с.

3. POIESIS. Класически и съвременни опити по теория на старогръцката литература. 2004 г. (Вариант на хабилитационния труд от 2002). “СОНМ”. 361 с.

4. “Писма до Егина”. (Художествена книга за живота на Платон). 2006 г. “СОНМ”. 322 с.

ІІ Преводи

1. Софокъл. Антигона. Сп. СФУМАТО, бр. 1, г. І (1998). с. 17-39.

2. Corpus Hermeticum І-ХVІІІ. Непубликуван (завършен през март 1999).

3. Аристотел. Метафизика. Книги I-III и X-XIV. “СОНМ”, 2000.

4. Платон. Послезаконие (работи се в момента)

ІІІ. Редакции

1. Порфирий. Пещерата на нимфите. Превод Владимир Маринов. “Библиотека 48”, 2000.

2. Псевдо-Аристотел. Реторика към Александър. Превод Георги Гочев. “СОНМ”, 2004 .

3. Псевдо-Аристотел, Ксенофонт, Хиерокъл в: Икономика. Антични автори за стопанството . Превод Георги Гочев. “СОНМ”, 2006

4. Платон. Закони. Превод Георги Гочев, Невена Панова. “СОНМ”, 2006

8. Предпочитано прекарване на свободното време:

Да разговарям с децата си Леда и Теодор.
Да се разхождам вечер из софийските улици.
Да обикалям с жена си Димка по градовете на Европа и бреговете на Средиземноморието.