доц. д-р Недялка Георгиева

Недялка ГеоргиеваНедялка Георгиева е магистър по класическа филология (1971) и доктор по латински език (1980). Преподавателската й работа обхваща теоретичните курсове по латинска морфология, фонетика и фонология на латинския език, синтаксис на латинския език. Освен това преподава латински език и автори (ораторска проза, историография, поезия и сребърен латински език) в горните курсове. Изследователските й интереси са в областта на граматиката, лексиката и словообразуването в латинския език. Участвала е в научно-изследователски проекти по тези теми. Специализирала е в Хумболдт-университет Берлин 1975 г., в Московския университет “М. Ломоносов” (1981-1982) г., и в университета Sapienza, Рим (1985 г.). За подробна автобиография и публикации виж по-долу.

e-mail: leukonoja@abv.bg
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15, София, п.к. 1504

Curriculum Vitae
Завършва класическа филология в СУ „Св. Кл. Охридски“, доцент доктор. Научни интереси: латинска граматика, синтаксис, лексикология и словообразуване.

Докторска теза:
„Изразяване на каузални отношения в класическата латинска проза“.

Хабилитационен труд:
„Nomina composita в латинския език“

Публикации:
1. Латински синтаксис, София 1998 г.

2. Учебник по латински език, Пловдив 2000 г.

3. Латински словообразувателен речник на имената, София, 2003 г.

4. Латински словообразувателен речник на глаголите, София, 2005 г.

5. Латинска морфология, София, 2006 г.

6. Латински синтаксис, София, 2010 г.

7. Латински език, Пловдив 2011 г.