доц. д-р Невена Панова

Невена ПановаНевена Панова е магистър по класическа филология (1999) и бакалавър по унгарски език и литература на Софийския университет (1999), доктор по старогръцка литература (2004). Преподавателската й работа обхваща курсове по старогръцки език и автори (философска проза, историография), по старогръцка литература (в бакалавърска и магистърска степен), по академично писане, по старогръцки език за неспециалисти. Изследователските й интереси са в областта на историята и теорията на старогръцката литература, на философската проза (Платон), на рецепцията на античността в българските литература и култура и в съвременната философия. Специализирала е в университетите в Залцбург (2001-2002) и Саарбрюкен (2010), гост-стипендиант на фондация Хард, Женева (2008, 2010). За подробна автобиография и публикации виж по-долу.

e-mail: n.panova@uni-sofia.bg
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15, София, п.к. 1504

Curriculum Vitae

І. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

1. Академична (курсове, длъжности)

Септември 2004 г. – до момента – редовен преподавател (ас. и гл.ас.) в катедрата по класическа филология в СУ, ФКНФ.

Водени курсове:
1. в бакалавърската програма по класическа филология:
– Старогръцки език и автори (философска проза, историография), упражнения;
– Старогръцка литература, лекции и упражнения;
– Академично писане, лекции и упражнения;
– “Закони” на Платон: проблеми на превода и интерпретацията (избираем курс за  бакалавърска и магистърска програма);
2. в магистърската програма “Антична култура и литература”:
– Големите книги на античния свят (гръцка част), лекции и упражнения;
– Старогръцки език;
– в други специалности:
– Старогръцки език, упражнения – специалност Балканистика и Българска филология;
– Латински език, упражнения – специалност Скандинавистика.

2005–2008 г. – хоноруван преподавател по старогръцка литература и по антична философия в НБУ

1999–2004 г. – хоноруван преподавател по старогръцки и латински език в СУ

2. Проекти

1. Ръководител на междууниверситетския изследователски проект “Арион: Документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България: превод, сценична реализация, изкуства, образование, културни политики”, 2010-2012, Договор Nr. ДИД 02/17 от 17. 12. 2009 г. (конкурс „Идеи” на Фонд „Научни изследвания” към МОМН).

2. Участие в екипа на междуфакултетския проект “Епиномис: последният диалог на Платон. Организиране на международна кръгла маса” (Фонд “Научни изследвания” на СУ: 2011, ръководител на проекта: доц. Д. Гочева, ФФ)

3. Участие в екипа на проект “Култура, литература, действителност. Организиране на конференция в чест на проф. Б. Богданов” (Фонд “Научни изследвания” на СУ: 2010, ръководител на проекта: доц. В. Герджикова).

4. Участие като представител на проекта Тезей в междуфакултетския проект “СУДиджитал” (с подкрепата на НФНИ към МОМН, 2010, ръководител на проекта: доц. Т. Попнеделев, ИФ).

5. Участие в научния екип на проект “Тезей: старогръцката литература на български: изготвяне на дигитален архив и сайт” (Фонд “Научни изследвания” на СУ: 2007, 2008, 2009, ръководител на проекта: доц. Н. Георгиева).

6. 2005–2008 г. – участие в научния и в организационния екип на проекта “Контекстуализиране на класическите изследвания: обновяване на учебните практики и идеи 2005-2008” (СУ “Св. Климент Охридски” – Институт “Отворено общество”, Будапеща.

3. Други

1998 – 2004 г. – преподавател по старогръцки език в НГДЕК.

От 1996 г. – нещатен сътрудник на библиотеката към катедрата по Класическа филология (СУ, ФКНФ).

ІІ. ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ

От 2008 г. – подготовка на хабилитационен труд в областта на теорията на старогръцката литература: ключови понятия: автор и публика; мимезис – към историята на един термин; начало на литературната критика.

2008, 2010 г. – три краткосрочни специализации в центъра за изследователи на античността “Фондация Хард”, Женева.

Юли–август 2010 г. – двумесечна специализация в университета в Саарбрюкен, Германия, под ръководството на проф. К. Шьопсдау (със стипендия на Германската служба за академичен обмен).

2000-2003 г. – редовна докторантура по старогръцка литература (СУ, ФКНФ); тема на дисертацията: “Диалог и диалогична форма. Диалогичността в и според диалозите на Платон”, научен ръководител: проф. дфн Б. Богданов.

Октомври 2001 г. – януари 2002 г. – изследователска специализация в университета в Залцбург, Австрия, под ръководството на проф. Й. Далфен (със стипендия на Австрийската служба за академичен обмен).

17.12.2003 г. – публична защита на дисертационния труд пред СНС по Литературознание при ВАК, рецензенти: проф. дфн Цочо Бояджиев, доц. д-р Николай Гочев.

1996-1999 г. – втора специалност “Унгарски език и литература” (СУ, ФКНФ).

1997-1998 г. – 3 краткосрочни специализации в Университета в Дебрецен, Унгария.

1994-1999 г. – висше образование: СУ “Св. Климент Охридски”, ФКНФ – специалност Класическа филология (магистър).

1997-1999 г. – специализация: “Грецистика, класически период”; дипломна работа: “Наблюдения върху присъствието на морето в Омировия епос”.

1989–1994 г. – среднo образование: НГДЕК “Константин Кирил Философ”.

ІІІ. УЧАСТИЯ ВЪВ ФОРУМИ, ДОКЛАДИ, ЛЕКЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ (избрани)

1. Участия в национални форуми

1. Конференция с международно участие “Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията”, СУ, Факултет по славянски филологии, 13-14.05.2011 г., София – доклад на тема “Между устното и писменото безсмъртие на литературния текст и на литературното събитие в класическа Гърция”.

2. Конференция с международно участие “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, Велико Търново, 29-30.04.2011 г. – доклад на тема “Присъствие на образи и мотиви от античната драма в съвременната българска литература и хуманитаристика” – представяне на проект “Арион” (съвместно с Вяра Калфина и Марта Ивайлова).

3. Конференция “Култура, литература, действителност”, в чест на 70-годишнината на проф. Б. Богданов, 06.11.2010 г., София – доклад на тема “Изкуството, философията и литература между образа и илюзията (по “Софистът” на Платон)”.

4. Седма конференция за докторанти и млади учени към ФКНФ, СУ, 28.05.2010 г. – доклад на тема: “Преводна и критическа рецепция на античната комедия в България. Обзор на междинни резултати по проект “Арион” (съвместно с Вяра Калфина и Марта Ивайлова).

5. Уъркшоп “Съдбата на Едип – българските маршрути”, Пловдив, 18.05.2010 г. – доклад на тема “Едип между пророческия взор и собственото ослепяване в българската критическа рецепция”.

6. Конференция с международно участие “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, Велико Търново, 27-28.11.2009 г. – доклад на тема “Платон като литературен критик в „Закони”.

7. Конференция “Териториите на сравнителното литературознание”, СУ, Факултет по славянски филологии, 26-27.11.2009 г., София – доклад на тема “Територии на четенето в античната литература”.

8. Конференция с международно участие Musarum semper amator в памет на проф. Д. Бояджиев, 13-14.11.2009 г., София – доклад на тема “Кратил, или за древния и за модерния филолог и антифилолог”.

9. Кръгла маса “Създатели и потребители на електронни ресурси”, ПУ, Пловдив, 23-24.10.2009 г. – представяне на проекта “Тезей” (съвместно с Доротея Табакова).

10. Кръгла маса “В лабиринта на транскрипциите”, 10.07.2009 г., София – модериране и обобщаване на дейността на проекта “Тезей”.

11. Конференция на Департамент “Нова българистика” в НБУ “Соцреалистически канон/ алтернативен канон”, 27.03. 2009 г. – доклад на тема “(Без)опасната антична литература”.

12. Конференция с международно участие “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, Велико Търново, 20-21.04.2007 г., с доклад на тема „Одисеята” на Пенелопа – вариации на мита и неговите интерпретации”.

13. Юбилейна конференция на ФКНФ, 05-06.12.2005 – доклад на тема “Словото и проблемът за неговото писмено фиксиране в епохата на старогръцката класика”.

14. Научна конференция на младите учени и докторанти от ФКНФ, 20. 05. 2005 г. – доклад на тема “Женски присъствия в старогръцкия епос”.

15. Годишна конференция на Департамент “Средиземноморски и Източни изследвания” в НБУ “Култури и Религии в древните общества”, 26–27. 03. 2004 г. – доклад на тема “Платон за географското разположение на идеалната държава (според диалога “Закони”)”.

16. Научна сесия на докторантите и асистентите от ФКНФ, посветена на 1110 години от Преславския събор и приемането на старобългарския език за богослужебен, 16. 05. 2003 г. – доклад на тема “Ролята на разказвача в Платоновите диалози”.

17. Философско кафене, организирано от Френския културен институт и СУ, 15. 03. 2003 г. – представяне на темата ”Около “Закони” на Платон”.

18. Научна сесия в памет на проф. Руска Гандева, организирана от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 30.05.–01.06.2002 г., с доклад на тема “Диалогът преди и след Платон”.

19. Седма кръгла маса на Международния университетски семинар по балканистика към ЮЗУ “Неофит Рилски”, 27–28. 02. 1998 г., Петрич – доклад на тема “Представата за морето в старогръцката литература”.

2. Участия в международни форуми

1. VІІ международна среща на Югоизточноевропейската асоциация за антична философия (SEAAP) върху Псевдо-Платон, “Епиномис”, София, 22–24.06.2011 г. – представяне на “Епиномис”, 979d6–981b2.

2. Международен семинар на университетите в Тюбинген и Хайделберг върху Платон, “Федър”, Хайлигкройцтал, Германия, 24–27.02.2010 г. представяне на “Федър”, 277a6–279c8.

3. ХІІІ конгрес на Международната федерация за класически изследвания (FIEC), 24–29.08.2009 г., Берлин – доклад на тема „Language of the Body in Three Dialogues of Plato on Love and Friendship”.

4. Международна конференция Ancient Drama, Белград, 31.10–01.11.2008 г. – доклад на тема “The Educational Vocabulary of Aristophanes’ Plays”.

5. VІІІ Международна конференция Orality and Literacy in the Ancient World: Orality, Literacy and Religion, Radboud University, Холандия, 1-6.07.2008 г. – доклад на тема “The Daemon of Socrates and Socrates as Daemon. The Oral Level of Philosophy according to Plato”.

6. Международна конференция FILOLOGIA MODERNĂ: realizări şi perspective în context European, Кишинев, Молдова, 07-08.05.2008 г. – доклад на тема ”Penelope’s Voice in the Odyssey and the Narratological Approach to Homer’s Epics.

7. Международна конференция “The Argonautica and World Culture”, 01–05.10.2007 г., Тбилиси, Грузия – доклад на тема “Das epische Meer zwischen Homer und Apollonios”.

8. ІV международна среща на Югоизточноевропейската асоциация за антична философия (SEAAP) върху Платон, “Закони”, Х книга, Власти, Гърция, 29.06–03.07.2007 г. – представяне на “Закони”, 903a10–907b4.

9. Сесии на международния проект “Контекстуализиране на класическите изследвания: обновяване на учебните практики и идеи 2005-2008” (СУ “Св. Климент Охридски” – Институт “Отворено общество”, Будапеща) – доклади и семинари.

10. Международно лятно училище за докторанти “Metaphysik und ihre Grenzen im Ursprung der Metaphysik”, Тюбинген, Германия, 16–29.09.2001 г., – доклад на тема “Dialog und Metaphysik”.

3. Публикации (вкл. преводи и други)

Монография

Платоновият диалог. Ситуации и елементи на събеседването. Редактор: Благовест Златанов, С.: Сонм, 2005, 237 с. (Книгата е издадена с конкурс на Национален фонд “Култура”.)

Статии

1. Платон като литературен критик в Закони. – В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, V. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2011, 183-195.

2. Едип между пророческия взор и собственото ослепяване в българската критическа рецепция. – В: Протохристова, К. и др. (съст.). Съдбата на Едип – българските маршрути. Материали от уъркшоп (18 май 2010 г.). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2011, 239-252.

3. Изкуството и философията между образа и илюзията (по “Софистът” на Платон). – Университетски дневник, Бюлетин на НБУ, 27, ноември 2010, 12-14.

4. Политическото като игра според Платон в Закони. – Критика и хуманизъм, кн. 33, бр. 3, 2010, 237-250.

5.Играта, играчките и играчите като политически проблем според „Закони” на Платон. – В: Гочева, Д. (съст.). Политическата мисъл на европейското „минало”. С.: УИ „Св. Климент Охридски”, 2010, 82-107.

6. Телесност и език на тялото при Платон (Фрагмент 1, „Пирът”). – Литература плюс култура, електронно издание за белетристика, поезия, критика и хуманитаристика, публикация: 16.12.2009:<http://www.grosnipelikani.net/modules.php?name=News&file=article&sid=561>.

7. (Без)опасната антична литература. Преводна рецепция на старогръцката литература в България (1944-1989). – В: Дойнов, П. (съст.). Соцреалистически канон/ алтернативен канон, С.: ПАН и НБУ, 2009, 307-325.

8. Socrates ridens? – Алтера Академика, ІІ, кн. 2 (6), 2008, 44-54.

9. „Одисеята” на Пенелопа – вариации на мита и неговите интерпретации. – В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, ІІІ-1, Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, 34-49.

10. Женски присъствия в Омировия епос. – В: Кацарова, В. (съст.). Трета конференция на млади учени във ФКНФ, май 2005. С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 2007, 11-17.

11. The Laws: Plato’s revised approach toward the problems of writing and philosophical communication? – Systasis, 10/2007: <http://www.systasis.org.mk/en/arhiva.asp> (Macedonian and English).

12. Das epische Meer zwischen Homer und Apollonios. – Phasis. Greek and Roman studies, 10, I (The Argonautica and World Culture). Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek studies, 2007, 116-122.

13. Ролята на разказвача в Платоновите диалози. – В: Кацарова, В. (съст.). Първа конференция на младите учени и докторантите във ФКНФ, посветена на 1110 години от Преславския събор и приемането на старобългарския език за богослужебен (16. 05. 2003 г.), С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 2006, 29-51.

14. Четенето като слушане. Наблюдения върху културата на четене в Атина през V/ІV в. пр. Хр. – В: Ефтимов, Й. и др. (съст.). Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев, т. ІІ. С.: НБУ, 2005, 81-93.

15. Римлянинът между otium и negotium”. – В: Герджикова, В. и др. (съст.). Cultura animi. Изследвания в чест на Анна Николова. С.: Изток-Запад, 2004, 292-306.

16. Омировите герои и морето. – Ах, Мария: Средиземноморският човек, 15/2003, 156-178.

17. Омир (в съавторство с Цвете Лазова). – В: Николова, А. (съст.). Преводна рецепция на европейските литератури в България, т. 3: Класическа литература. Съставител Анна Николова, С.: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2002, 80-93.

18. Сократ разказва Хармид, или за едно типично представяне на диалогичната ситуация при Платон. – Критика и хуманизъм: Продължаващата античност, кн. 13, бр. 1/2002, 131-146.

19. Около диалога (по Платон)”, в: Литературен вестник, бр. 15 / 17 – 23. 4. 2002, с. 9.

20. Присъствието на морето в езика на Омировия епос”. – Език и литература: Средиземноморската мисъл, 1-2 / 2001, 297-300.

21. Платоновите диалози за диалога”, в: Герджикова, В. и др. (съст.). Symposion, или античност и хуманитаристика. Изследвания в чест на проф. Богдан Богданов. С.: Сонм, 2000, 343-359.

22. Представата за морето в старогръцката литература (Динамичността в образа на морето). – В: Балканът и морето. Послания към времена и поколения. Доклади от Седмата международна кръгла маса на Международния университетски семинар по балканистика, Петрич, февруари 1998, Благоевград, 1999, 16-23.

23. Древните гърци и морето (Опозицията “море-суша”). – В: Денков, Д. (ред.). Стипендии’97: Стипендианти на Фондация “Отворено общество”, 1997. С., 1998, 13-30.

Преводи

1. Клавдий Елиан. Шарени истории. – Превод от старогръцки (кн. 3-4, 6, 9, 11, 13, 14). С: Фондация за българска литература, 2009.

2. Плутарх. Успоредни животописи – Превод от старогръцки (Тезей, Демостен, Цицерон). С.: Фондация за българска литература, 2008.

3. Платон. Закони. – Превод от старогръцки (Книги 1-4, 6-7). С.: Сонм, 2006.

4. Жан-Пиер Вернан. Индивидът, смъртта, любовта. Аз и другият в древна Гърция. – Превод от френски (Предговор, есета І, ІІ, ІІІ, V, VІ, ІХ). С.: НБУ, 2004.

5. Томас А. Слезак. Да четем Платон. – Превод от немски. С.: Сонм, 2002.

6. Дионисий Тракийски. Граматика. – Превод от старогръцки, речник на термините и бележки. – Съпоставително езикознание, ХХІ, 1996, №4, 66-87.

4. Рецензии

1. Мислители и метаморфози. Между чуждото и своето, между совата и магарето (рецензия за: Ясен Захариев. Магарето на Минерва. С.: НБУ, 2011). – Фондация за хуманитарни и социални изследвания:<http://hssfoundation.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=430%3Anevenapanova-zahariev-review&Itemid=55&lang=bg>.

2. Граници на полиса, граници на култа, граници на метода (рецензия за: Франсоа дьо Полиняк. Раждането на гръцкия град. Култове, пространство и общество VІІІ-VІІ в. пр.Хр. С.: НБУ, 2009). – Алтера Академика, година ІІІ, кн. 1 (9), 2009, 191-195.

3. Качествата на добрия император между жанровата условност и универсалния идеал (рецензия за: Анастас Герджиков. Качествата на императора според корпуса на латинските панегирици, София: Изток-Запад, 2007). – Алтера Академика I, 3, 2007, 153-157.

4. За античната икономика като изкуството да се управляват стопанства (и текстове) (рецензия за “Икономика. Антични автори за стопанството”, съст. и прев. Г. Гочев, С.: Сонм, 2006). – Литература плюс култура: <http://www.grosnipelikani.net/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=34>.

5. Alter, altera, alterum (рецензия за: сп. Алтера, бр. 1-2, февруари-март 2005). – Литература плюс култура <http://www.grosnipelikani.com>.

6. За Историята, по(край) Полибий (рецензия за: Полибий. Всеобща история, прев. от старогр. В. Русинов, т. 1-2, С.: Рал-Колобър, 2001-2). – Литература плюс култура <http://www.grosni-pelikani.cult.bg>.

7. От Делос Аристотел поздравява Александър (рецензия за: Псевдо-Аристотел. Реторика към Александър, прев. от старогр. Г. Гочев, С.: Сонм, 2004). – Литература плюс култура<http://grosnipelikani.net/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&&id=9>.