доц. д-р Йоана Сиракова

Йоана Сиракова е магистър по класическа филология и доцент по латински език и преводознание на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, доктор по теория и практика на превода (класически езици). Преподавателската ѝ дейност включва курсове по история и теории на превода, латински език и римски автори (ораторска и философска проза, историография, поезия), проблеми на рецепцията на античните текстове в България, практически семинар по превод, историята на превода в историята на обществата. Изследователските ѝ интереси са в областта на преводознанието, на рецепцията на Античността в модерния свят, на усъвършенстването на образователните практики в преподаването на античните езици и цивилизация, с които са свързани и участията ѝ в редица научно-изследователски проекти. Специализирала е в областта на теорията на превода в Катедрата по класическа филология към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет, гост на Женевския университет към Секцията по латински език, гост-лектор на лятната школа „Docendo Discimus. Развитие и приложение на магистърска програма по латинска дидактика”, Институт по философия на Скопския университет. Участник е в международни изследователски групи, работещи в областта на рецепцията на Античността (Classical Receptions in Central and Eastern European Poetry,  Oxford University Press, A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe, Wiley Blackwell Handbook to Classical Reception series).  За подробна автобиография и публикации виж по-долу.

e-mail: i.sirakova@uni-sofia.bg
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ №15, София, п.к. 1504

Curriculum Vitae

І. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

А. Академична (курсове)

Преводът: диалог между теория и практика
Проблеми на превода и рецепцията на античните текстове в България
Латински език и римски автори (ораторска, историографска и философска проза, поезия)
Практически семинар по превод
Историята на превода в историята на обществата
Римската литература през Сребърния век (Език и социум в „Сатирикон” на Петроний)
Латински език

Б. ПРОЕКТИ

2014/17 – Проучване на рецепцията на античното културно наследство за образователни цели (Фонд „Научни изследвания” към СУ „Св. Климент Охридски”)

2014/16 – A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe (Wiley Blackwell Handbook to Classical Reception series)

2013/15 – Привеждане на обучението по превод във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” в съответствие с нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят (Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз)

2013/15 – Устойчиво развитие на човешките ресурси за целите на университетското образование по/на различни езици във Факултета по класически и нови филологии чрез разработване и внедряване на електронни форми на дистанционно обучение (Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз)

2011/13 – Classical Receptions in Central and Eastern European Poetry (Oxford University Press)

2011/12 – Класическата филология в България – традиции и съвременност (90 години Катедра по класическа филология в СУ „Св. Климент Охридски”) (Фонд „Научни изследвания” към СУ „Св. Климент Охридски”)

2010/13 Документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България – превод, сценична реализация, изкуства, културни политики (Национален фонд „Научни изследвания” – МОНМ) (http://arionbg.info)

2005/08 Contextualizing Classics. Renewal of Teaching Practices and Concepts, HESP – Regional Seminar for Excellence in Teaching (Open Society Institute – Budapest, Софийски университет) (http://proclassics.org)

2006 Образователните реформи и преподаването по класическа филология в сравнителна перспектива(Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски”)

2005 Перспективи пред класическото образование: сравнително изследване на курикулума по класическа филология в балкански и европейски контекст(Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски”)

2001 Електронна енциклопедия на античния свят (Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски”) (http://www.romulus-bg.net/?page=e)

1997 Romulus Bulgaricus – двуезична електронна библиотека за латинска литература (Фондация „Отворено общество” – София, Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски”) (www.romulus-bg.net)

1992/96 Преводната рецепция на европейските литератури в България през 19 и 20 век(Съюз на преводачите в България, Институт по литература – БАН, KulturKontakt, Австрия)

В. ДРУГИ

1995/97 извънщатен сътрудник към Лабораторията за лингвистично моделиране, БАН
1995/97 – участие в два проекта на ЕС COPERNICUS’94:

  • Biledita – създаване на двуезичен електронен речник (Френско-български и Българо-френски речник) със статистически методи;
  • Glosser – дизайн и имплементация на софтуерни средства в помощ на обучението по чужд език и в помощ на превода, базирани на подравняваща програма.

ІІ. ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

2013 доцент по филология (латински език и преводознание) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”
2009 доктор по теория и практика на превода (класически езици)
2003/04 специализация в Женевския университет – Faculté des lettres, Unité de Latin
1991/92 специализация по „Теория на превода”, Катедра по класическа филология, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски”
1991 магистър по класическа филология, Катедра по класическа филология, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски”
1986 Национална гимназия за древни езици и култури “Константин Кирил Философ”

Езици: френски, английски, руски, латински, старогръцки

ІІІ. ПУБЛИКАЦИИ (избрани)

А. Книги и монографии

Сиракова Й. Българските преводи на „Метаморфози” на Овидий.София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012.

Сиракова Й. „Употреби на античното в българската поезия: образи и форми”. – В: Годишник на Софийския университет, Факултет по класически и нови филологии, Т. 105. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, стр. 135–196.

Б. Статии

Sirakova Y. ‘Antiquity after Antiquity. A (Post)modern Reading of Antiquity in Bulgarian Poetry’. – In: Torlone Z. (ed.) ClassicalReceptionsinCentralandEasternEuropeanPoetry. Special Issue of ClassicalReceptionJournal, Vol. 5. Iss. 3 (2013), pp. 299–319 doi:10.1093/crj/clt023.

Сиракова Й. „Преводите на римската драма в България между каноничното и комичното”. – В: Протохристова К. (съст.). Атика в България. Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2013, стр. 101–120.

Sirakova Y.Pietas in Virgil’s Aeneid and its Translation in Macedonian”. – In: Systasis, 18, 2011.
http://www.systasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=91&lang=en.

Сиракова Й. „Преводът на Джон Драйдън на „Енеида” на Вергилий”. – В: SocietasClassica,Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2011, стр. 256–267.

Сиракова Й.„Благочестив ли е Еней”. – В: Studia Classica Serdicensia, Т. 1 – Musarum semper amator, в памет на проф. Д. Бояджиев. София:   Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, стр. 341–350.

Сиракова Й., В. Герджикова. „Проблеми на университетското класическо образование в Източна Европа. Наблюдения от международен семинар, София 2005”. – В:SocietasClassica.Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, стр. 38–42.

Сиракова Й. „Метаморфози на словото от класическо към ново. Особености на превръщанията на класическото слово в българско в “Метаморфози” на Овидий”. – В: Словото – класическо и ново. София:  Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Т. 2, 2007, стр. 359–374.

Сиракова Й. „Антични историографски модели: битката на Хорациите и Куриациите (Ливий, 1, 24-26)”. – В: Cultura animi, изследвания в чест на доц. Анна Николова. София: Издателство Изток-запад, 2004, стр. 216–235.

Сиракова Й. „Античната литература в България в периода до Освобождението”. – В:Преводната рецепция на европейските литератури в България. Класическа литература.  София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, Т. 3, 2002, стр. 6–16.