доц. д-р Елия Маринова

Елия МариноваЕлия Маринова е завършила специалност “Класическа филология” в СУ “Св. Климент Охридски” през 1992 г. От 1994 до 1997 г. е докторант в Хамбургския университет, Институт по гръцка и латинска филология, със стипендия на DFG и през 1998 г. защитава дисертация на тема “Germanus Audebertus. „Roma“. Edition und Kommentar”. От 1998 г. е преподавател в “Класическа филология” в СУ “Св. Климент Охридски”, където чете курсове по римска литература, изследвания на Ренесанса и хуманизма и антична митология и религия. През 2004 г. става доцент по римска литература с хабилитационен труд “Митът за световните поколения в новолатинската литература (XV-XVII век)”. Изследователските ѝ интереси са в областта на римската литература от Августовата епоха до Късната античност, тексткритиката и коментарите към антични автори на хуманистите и рецепцията на античния мит. Има специализации в Саарбрюкен, Волфенбютел и Будапеща и участие в проекти, свързани с актуализирането на образователните практики в преподаването на класическата античност.
За подробна автобиография и публикации виж по-долу.

e-mail: e.marinova@uni-sofia.bg
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15, София, п.к. 1504

Curriculum Vitae

1. Образование и професионална реализация

2004 г. доцент по римска литература в СУ “Св. Климент Охридски” с хабилитация на тема “Митът за световните поколения в новолатинската литература (XV-XVII век)”.

2000 г. Доктор на Хамбургския университет с дисертационна тема “Germanus Audebertus. Roma. Edition und Kommentar”.

1998 г. асистент по латински език в катедра “Класическа филология”, СУ “Св. Климент Охридски”

1994-1997 г. докторант в Хамбургския университет, Институт по гръцка и латинска филология, Graduiertenkolleg Textüberlieferung

1992-1993 г. хоноруван преподавател по латински и старогръцки език в Медицинска Академия, София и в специалностите “Българска филология” и “Скандинавистика”, СУ “Св. Климент Охридски”

1992 г. Магистър по класическа филология, СУ “Св. Климент Охридски”

 

2. Преподавани курсове

Латински език и автори, бакалавърска програма на “Класическа филология”

Римска литература, част ІІ, бакалавърска програма, катедра “Класическа филология”

Антична митология и религия, Магистърска програма по Антична култура и литература, катедра “Класическа филология”

Увод в изследванията на Ренесанса и хуманизма (избираем курс за бакалавърската и магистърската програма на “Класическа филология”).

3. Специализации, членства, участие в редакционни колегии

2007 г. (март) специализация в MedievalStudiesSession, Будапеща, със стипендия на Curriculum Resource Center, Central European University.

2005 г. (март-май) стипендия на Herzog August Bibliothek, Волфенбютел

2001 г. (октомври) гост в Саарландския университет по двустранния договор София/ Саарбрюкен

Членства:
от 2005 г. – членство в IANLS (International Association of Neo-Latin Studies);
от 2005 г. членство в АРУКО (Асоциация за развитие на университетското класическо образование);
от 2007 г. –  членство в  ДИАБ (Дружество на изследователите на Античността в България).
– член на редакционната колегия на Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, ФКНФ;
– член на редакционната колегия на Lucida intervalla, периодично издание на Философския факултет в Белградския университет;
– член на издателската колегия на Croatiae auctores Latini (CroALa), Collectio electronica, Facultas Philosophica Universitatis Studiorum Zagrabiensis.

4. Проекти

2004 – 2005 г. участие в проекта “Развитие и усъвършенстване на Магистърската програма по антична култура и литература”, спонсориран от Фондация “Отворено Общество” – София, Програма “Образователни политики, Развитие и усъвършенстване на магистърски и докторски програми в областта на хуманитарните и обществените науки”.

2005 г.- 2008 г. програмен директор заедно с доц. д.ф.н. Петя Янева на тригодишния международен проект “Контекстуализация на класиката. Обновяване на образователните практики и идеи”, спонсориран от Институт Отворено общество, Програма за подпомагане на висшето образование, Регионален семинар за високо качество на преподаването в сътрудничество със СУ “Св. Кл. Охридски”.

5. Участие в национални и международни форуми

1. Античната скулптура в литературната традиция на XVI век. Доклад от конференцията на катедра “Класическа филология” в памет на проф. Ал. Ничев, 11 декември 1999.

2. Латинският език – инструмент на културно съперничество през Късния Ренесанс. Доклад от конференцията на Факултет Славянски филологии “Езикът и литературата – средство за [не]разбирателство”, 21-22 май 2001, София.

3. Мит и история в “De chorographia” на Помпоний Мела. Доклад от международната конференция в памет на проф. Р. Гандева, Велико Търново, 31 май-1 юни 2001.

4. Die antiquarischen Lektüren des Pantheons. Доклад от международната конференция в чест на проф. К. Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври 2003.

6. Политеизъм и християнство в ‘Химн към Слънцето’ на Микеле Маруло. Доклад от конференцията на ФКНФ, СУ “Св. Кл. Охридски” “Интеркултурна комуникация”, 19 ноември 2004.

7. Die neulateinischen Kommentare zu Hesiods Werke und Tage im deutschsprachigen Raum. Gastvortrag im Anna-Vorwerk-Haus, Wolfenbüttel, 19 май 2005.

8. Occasus litterarum – the Story of One Scholarly Topic. Доклад, представен на първата лятна сесия на международния проект “Contextualizing Classics”, 11-25 септември, 2005, София.

9. The Commentary of the Humanists. Доклад от първата лятна сесия на международния проект “Contextualizing Classics”, 11-25 септември, 2005, София.

10. Марк Аквилий Регул – vir malus dicendi imperitus. Доклад от международната научна конференция в памет на проф. Б. Геров, СУ “Св. Кл. Охридски”, 2 декември 2005.

11. Старогръцки митове за произхода и функцията на писмото. Доклад от научната конференция “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 4-5 ноември 2005.

12. Epistolae metricae на Франческо Петрарка като автопортрет. Доклад от юбилейната конференция на ФКНФ, СУ “Св. Кл. Охридски”, 5-6 декември 2005.

13. Класическата античност в контекста на съвременното университетско образование. Доклад от юбилейната конференция на Факултета по педагогика, СУ “Св. Кл. Охридски” “Университетското образование – предизвикателства и перспективи през ΧΧΙ век”, 11-12 май 2006.

14. Textual Criticism as a University Discipline – Limits and Perspectives. Доклад от международната конференция на катедра “Класическа филология”, “Класическото образование в контекст”, 3-5 май 2006, София, СУ “Св. Кл. Охридски”.

15. Auf der Suche nach der „wahren Lehre: die neulateinischen Kommentare zu Hesiods Ἔργα καὶ Ἡμέραι”. XIII International Congress for Neo-Latin Studies „Varietas gentium – communis Latinitas“, 6-12 August 2006, Budapest.

16. Civic humanism in East-European Contexts. Доклад, представен на втората лятна сесия на международния проект „Contextualizing Classics“, 28 август-10 септември 2006, София-Китен.

17. Teaching Ancient Mythology and Religion through the Visual Arts. Семинар, проведен на втората лятна сесия на международния проект „Contextualizing Classics“, 28 август-10 септември 2006, София-Китен.

18. Characters and Values in Tacitus’ Dialogus de oratoribus. Семинар, проведен на конференцията на Института по класическа филология в Белградския Университет, 24-29 май 2007.

19. Palamedes: The Victim and Hero of Letters. Доклад от конференцията в Института по класическа филология на Белградския Университет, 24-29 май, 2007.

20. The Concept of the City as urbs and civitas in Antiquity and Beyond. Доклад, представен на третата лятна сесия на международния проект „Contextualizing Classics“, София, 20 август-2 септември 2007.

21. Hesiod’s “Works and Days” in the German Didactic Tradition of the 16th Century. 13th Conference of the International Federation of the Societies of Classical Studies, Humboldt-Universität zu Berlin, August 24 to 29, 2009.

22. Декор и природа в любовните оди на Хораций. Доклад, представен на конференцията в памет на проф. Д. Бояджиев “Musarum semper amator”, 13-14 ноември 2009, СУ “Св. Климент Охридски”.

23. Ранната коментарна традиция на “Дела и дни” в Западна Европа. Доклад, представен на конференцията в чест на проф. Б. Богданов, 6 ноември 2010.

24. Как да четем Хораций? Посвещение и ритуал в Трета книга на “Оди” на Хораций – публична лекция в НГДЕК, 23 април 2011.

6. Публикации

Монографии:

1. Germanus Audebertus. „Roma“. Edition und Kommentar. Reihe Hamburger Beiträge zur Neulateinischen Philologie, Bd. 2, Hamburg: LitVerlag 2000.

2. Митът за световните поколения в новолатинската литература (XV-XVII век). (под печат).

Статии:

1. Възхвала и описание на града през Късния Ренесанс. В: „ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ или Античност и хуманитаристика. Изследвания в чест на проф. Богдан Богданов“. Съст. Герджикова, В., Гочев, Н., Сиракова, Й. София: Сонм, 2000, 231-259.

2. Мит и история в “De chorographia” на Помпоний Мела”. В: Studia classica Serdicensia, Т. III (под печат).

3. Петото поколение: vivo indignans. В: “Критика и хуманизъм”, кн. 13, 1, 2002, 51-77.

4. Латинският език – инструмент на културно съперничество през Късния Ренесанс. В: „Езикът и литературата – средство за [не]разбирателство”, ред. Ил. Монова. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2003, 552-563.

5. Понятието officium в писмата на Квинт Аврелий Симах. В: “Cultura animi. Изследвания в чест на Анна Николова”. Съст. и ред. Герджикова, В., Маринова, Е. София: издателство „Изток-Запад“, 2004, 190-208.

6. Die antiquarischen Lektüren des Pantheons. В: “Културните текстове на миналото – носители, символи и идеи”. Сборник от международната конференция в чест на проф. К. Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври 2003. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, Т. IV, 113-120.

7. Епиграмата в ренесансовите антологии. В: “ΤΕΧΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ. Сборник изследвания в чест на Стойна Пороманска”. Съст. и ред. К. Павликянов, Издателство Фабер, 2005, 96-110.

8. Класическата античност в контекста на съвременното университетско образование. Сборник от юбилейната конференция на Факултета по педагогика, СУ “Св. Кл. Охридски” “Университетското образование – предизвикателства и перспективи през ΧΧΙ век”, 11-12 май 2006. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, 50-57.

9. The Self-Consciousness of the Renaissance Commentator. В: Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, ФКНФ (под печат).

10. Greek and Latin on Trial – the Court Case in Apuleius’ Apology. В: Примењена лингвистика данас. Linguistique appliqué aujourd’hui, 7, Recueil des actes soumis ein IIème Congrès de l’ Association de linguistique appliquée de Serbie 28-30 septembre 2006 – Faculté des lettres de l’ Université de Belgrade, Београд-Нови Сад, 2006, 16-23.

11. Textual Criticism as a University Discipline – Limits and Perspectives. В: Сборник от международната конференция на катедра “Класическа филология”, “Класическото образование в контекст”, 3-5 май 2006, София, СУ “Св. Кл. Охридски” (под печат).

12. Epistolae metricae на Франческо Петрарка като автопортрет. Сборник от юбилейната конференция на ФКНФ, СУ “Св. Кл. Охридски”, 5-6 декември 2005, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Т. 1, 2007, 29-36.

13. Старогръцки митове за произхода и функцията на писмото. Сборник от научната конференция “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 4-5 ноември 2005. Societas classica, Т. II, Велико Търново, 2007, 16-27.

14. Auf der Suche nach der „wahren Lehre“: die neulateinischen Kommentare zu Hesiods Ἔργα καὶ Ἡμέραι. In: Collection of the XIII International Congress for Neo-Latin Studies „Varietas gentium – communis Latinitas“, 6-12 August 2006, Budapest (под печат).

15. Политеизъм и християнство в ‘Химн към Слънцето’ на Микеле Маруло. Сборник от конференцията на ФКНФ, СУ “Св. Кл. Охридски” “Интеркултурна комуникация”, 19 ноември 2004, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, 119-127.

16. Ancient Sculpture in the Literary Tradition of the 16th Century. В: Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФКНФ, 2007, т. 93-96, 111-129.

17. Palamedes: The Victim and Hero of Letters. Сборник от конференцията в Института по класическа филология на Белградския Университет, 24-29 май 2007. В: Lucida intervalla. Prilozi odeljenja za klasične nauke, 35, 1 (2007), Belgrade University, 7-17.

18. Празникът на Anna Perenna според “Фасти” на Овидий. Сборник от научната конференция “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007, Societas Classica, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, 74-85.

19. Self-Reflecting Models in the Renaissance Commentary. Online-публикация в: Classical Contexts. On-line journal of Eastern and South-Eastern European Classicists. Nr. 1.http://kkf.proclassics.org//classical_contexts/Elia_FINAL.htm

20. Декор и природа в любовните оди на Хораций. В: Studia classica Serdicensia, Т. I, Университетско издателство “Св. Климент Охридски” (под печат).

21. Ранната коментарна традиция на “Дела и дни” в Западна Европа. В: Studia classica Serdicensia, Т. I, Университетско издателство “Св. Климент Охридски” (под печат).

22. Модели на приложение на античните епистолографски корпуси в преподаването на латински език и литература. В: Сборник от научната конференция “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011. Societas Classica, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново (под печат).

7. Рецензии, предговори и съставителство

1. “Едмънд Бърк. Философско изследване на нашите идеи за възвишеното и красивото”. Прев. Доткова, В., Стоянов, Е., ред. Ковачев, О. София: Кралица Маб, 2001 (бележки и превод на латинските цитати).

2. “Децим Юний Ювенал. Първа сатира”. Превод от латински. В: Литературен вестник, 19 март 2001, с. 11.

3. Класическата античност и изобразителното изкуство на Ренесанса. Съст. проф. Елка Бакалова и Тодор Т. Петев. (Прев. на латинските цитати, под печат).

4. “Cultura animi. Изследвания в чест на Анна Николова”. Съставителство и редакция В. Герджикова, Е. Маринова. София: Издателство “Изток-Запад”, 2004.

5. Хуманизмът и изкуството на Ренесанса. Критически студии. Предговор, съст. и ред. Е. Маринова, Т. Тодоров. София: Издателство Агата-А (под печат).

5. Класическото образование в контекст. Сборник от международната научна конференция на катедра “Класическа филология”, 2006 г. Предговор, състав. и ред. Е. Маринова, В. Герджикова (под печат).

6. Рецензия на “Demetrii Principis Cantemirii Incrementorum et decrementorum aulae othmannicae libri tres“. Ed. Dan Sluşanschi, Timişoara, 2001. В: Études Balcaniques, кн. 3, 2003, с. 17-20.

8. Рецензии на дисертационни и хабилитационни трудове

1. Рецензия за дисертационния труд (голям докторат) “Огледалото на владетеля. Възникване и развитие на жанра Speculum regale в Античността и Средновековието” на Анастас Герджиков, април 2006.

2. Рецензия за хабилитационния труд “Развитие на жанра Speculum regale през XII и XIII век” по конкурса за избор на професор Анастас Герджиков, ноември 2007.

3. Рецензия за дисертационния труд на Силвия Георгиева “Йерархия на ценностите и жанрови особености в писмата на Свети Августин до жени”, октомври 2008.

4. Рецензия за хабилитационния труд “Правото в поезията на Хораций” по конкурса за избор на професор по латински език Мария Костова, март 2010.

5. Рецензия за дисертационния труд “Щастие и промяна. Разбирането за благополучие в старогръцката литература до епохата на Елинизма” на Георги Гочев, октомври 2010.

9. Други дейности в СУ

Член на комисията по защита на магистърски тези, курсов ръководител.