доц. д-р Анна Николова

Анна НиколоваАнна Бориславова Николова е доктор по литература (1976). В катедрата е хоноруван преподавател (1962-1968), редовен асистен (1968-1988), доцент по римска литература (1988 г), пенсионирана през 2004). Преподавателската й работа обхваща курсове по римска литература, римска култура, средновековна латинска литература, латински синтаксис, латински език и автори. Изследователските й интереси са в областта на римската литература и култура, средновековната латинска литература, използването на компютрите в хуманитарните науки. Специализирала е в областта на римската литература (Полша, Италия). От 1988-до 1990 г. е отговорник от българска страна за проекта за компютърна обработка на критичния апарат на Клавдиан – двустранен българо-италиански проект с Института по компютърна лингвистика в Пиза. Участник в проектите на същия институт с Центъра по Кирилометодиевистика при БАН (1995-97, 1998-2000). Зам. декан на ФКНФ (1989-1993), ръководител на катедра класическа филология (1991-1999). Отличена с почетен знак на Софийския университет със синя лента (2010). За подробна автобиография и публикации виж по-долу.

e-mail: annikbg@acscene.net
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15, София, п.к. 1504

Curriculum Vitae

Родена на 16 април 1939 в гр. София. Завършила е класическа филология през 1962 г. и оттогава до днес е работила в Софийския университет: като хоноруван асистент по старогръцки (от есента на 1962 г.), аспирант по римска литература при проф. Б. Геров (1963 – 1965.), хоноруван преподавател по латински (1966 – 1968), редовен асистент (1968) с дисертация, защитена през 1975 г., старши асистент (1974), главен асистент (1975), доцент (1988). Титуляр е на курсовете по римска култура, римска литература, средновековна латинска литература и средновековен латински език. От 1977 до 1982 г. е преподавала латински език на първия випуск на Националната гимназия за древни езици и култури.

От 1989 г. до 1993 г. е била заместник декан на Факултета по класически и нови филологии, а в периода от 1991 до 1999 – ръководител на катедра класическа филология, а от 1995 до 1999 г. – и на катедра унгарска филология.

Професионалните й интереси обхващат освен римски древности и латинска медиевистика и приложението на компютрите в хуманитаристиката , по-специално във филологията . В това отношение от 1986 г. разполага с голямата помощ на колегите от Istituto di Linguistica Computazionale в Пиза.

Има двама сина. Цоньо, по-големият (род. 1966 г.) е завършил биология, сега работи като програмист. Борислав, по-малкият (род. 1968 г.), в момента завършва второто си висше образование архитектура.

Дисертационен труд:
Хронология на диалозите на Луций Аней Сенека (въз основа на De ira и De clementia)

Хабилитационен труд:
Хронология на диалозите De vita beata, De tranquillitate animi и De brevitate vitae на Луций Аней Сенека

По-важни статии и студии:

1. Анафората в диалозите De ira и De clementia на Луций Аней Сенека, Годишник на Софийския университет, Факултет западни филологии, 1968, 62, стр.51 сл.

2.Observations stylistiques et lexicales des dialogues De ira er De clementia de Lucius Annaeus Seneca, Eirene, 1975, 87-108

3. On the Chronology of Seneca’s Philosophical Dialogues, RELO (Revue de l’organisation internationale pour l’etude des langues anciennes par ordinateur), 1975, 2, 1-30

4. Литературни и идеологически аспекти на Макробиевата редакция на 47-мо писмо на Сенека, сп. Филология, 1978, 3, стр.32-44

5. Тракия в Anthologia Latina, в сб. България и светът през вековете, 1982, стр. 53-56.

6. Thrace in the Works of Claudius Claudianus, Филология, 12-13, pp.99-105

7. Tракия в трагедиите на Луций Аней Сенека, Thracia, VI, 1984, 52-57

8. Тракия в поезията на Децим Магн Авзоний, в сб. доклади на ФКНФ, 1985, стр. 111-114

9. De la brievйtй de la vie de Sйnиque. Essai de chronologie par stylometrie. Informatique et statistique dans les Sciences humaines, XXII,1-4, 1986, pp.99-103

10. Il trattamento delle varianti nello spoglio dlettronico di un testo. Una prova sui Carmina di Claudiano. Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici, Pisa, 1986, 16, pp. 155-179 (съвместно с А.Боци, Дж. Капели и Дж. Джулиани) 20.

11. Антична литература. Енциклопедичен справочник; съставителство на латинската част, научна редакция и авторство на 7 статии. Изд-ство «Петър Берон». София 1988 (Второ издание изд-во “Отворено общество”, София 1996)

12. Le bestiaire païen de Claudien – In: Studia in honorem Geoirgii Mihailov. Sofia 1995, 343 – 345.

13.Latinitas apud Bulgaros – Societas classica, поредица „Д-р Никола Пиколо“, Вeлико Търново 1996 , стр. 40- 43.

14. De imitatione Christi като отворен текст – в “ IUBILAEUS Д. Дечев -юбилеен сборник в памет на акад. Д. Дечев, София 1998 г., стр. 93-95

15. Е ли чел Петко Славейков Carmina Burana – в “ IUBILAEUS Б. Геров“- юбилеен сборник в памет на проф. Б. Геров, София 1999 , 112 – 114

16. The Language of the Мystic Love – Melos Amoris of Richard Rolle. – доклад на международния симпозиум “Любопитство, знание и власт”, София 16 – 19 май 1996. В: Годишник на Софийския университет. Център за славяно – византийски проучвания “Иван Дуйчев”, София 2000, 90(9), 143 – 145

17. Още за златната клонка – Symposion, Юбилеен сборник в чест на проф. Б. Богданов, София, 2000, стр. 102-105.

18. Молитвите на св. Августин, доклад на международната конференция по случай 2000 г. от рождението на Христос, август-септември 2000 г. В: Средновековна християнска Eвропа: Изток Запад. Ценности, традиции, общуване, София 2002, ИК “Гутенберг”, стр. 581- 585

19. Езоп. В: Преводна рецепция на европейските литератури в България, 3, Класическа литература. Академическо изд-во «Проф. Марин Дринов». София 2002, 68 – 79.

20. Вергилий. Преводна рецепция на европейските литератури в България, Класическа литература. Академическо изд-во «Проф. Марин Дринов», 2002 София 2002, 131 – 144.

21. Заключитeлни размисли. В. Преводна рецепция на европейските литератури в България, 3, Класическа литература. Академическо изд-во «Проф. Марин Дринов». София 2002, 170 – 178

22. Il dono di insegnare letteratura Latina in Bulgaria – доклад на семинара по латинистика към международния конгрес L’America Latina e L’Europa allargata – sfida per una nuova alleanza, Триест 18 – 20 април 2004

23. Към източниците на ars versifiatoria в Carmina Burana 5. Във: Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова, Институт по балканистика, София 2006, 568-573

По-важни уводи и послеслови:

1. Гай Светоний Транквил и неговите животописи, увод към „Дванадесетте цезари“ на Светоний, библ. Хермес, 1981, стр.5-8

2. „Етиопска повест“ през вековете, увод към превода на „Етиопска повест“, библ. Хермес, 1982, стр.5-9

3. Жив глас от бурни времена, увод към „Избрани писма“ от Цицерон, библ. Хермес, 1983, стр.5-10

4. Марк Тулий Цицерон, живот и дело – увод към „Избрани речи от М.Т.Цицерон, 1983, стр. 27-43

5. За постижимостта на високонравственото, увод към „Етически трактати“ на Цицерон, библ. Хермес, 1984, стр.5-11

6. Писмата на Плиний Млади, увод към „Писма“ от Плиний Млади, библ. Хермес, 1984, стр. 5-9

7. Послеслов към „Атически нощи“ на Авъл Гелий, 1985 стр. 234-236

8. Към златния век на римската лирика, увод към „Звезден венец. Римски поети“ , 1987, стр.5-15

9. Римска литература, 1988, изд. Отечество, съста-вителство, бележки и послеслов „Пътят на римската литература“, стр.260-271

10. Тит Ливий и неговото литературно дело, увод към Тит Ливий, Достопаметни герои и деяния, 1989, библ. Хермес, стр.5-7

11. Апулей прозаикът, увод към „Апология“ на Апулей, библ. Хермес, 1990, стр. 5-11

12. Квинт Хораций Флак – живот и дело, увод към „Събрани творби“ на Хораций, 1992, стр. 7-19

13. Увод към превода на „За подражанието на Христа“ – изд. Хемус, София 1996

14. Увод към „Римската цивилизация“ на П.Гримал – изд. Български художник, 1998

15. Философът Сенека – наставник и възпитател: “за Снизходителността” и “За благодеянията” (предговор към “За благодеянията“, “За снизходителността” от Луций Аней Сенека. Изд-во «Рива. София 2001, 7 – 15)

16. Един философ по пътя към щастливия живот – (предговор към Диалози от Луций Аней Сенека. Изд-во «Рива. София 2002, 7 – 22)

По-важни преводи:

1. Гай Светоний Транквил, Дванадесетте цезари, [Библиотека «Хермес»]. София, 1981, (биографиите на Калигула, Клавдий, Нерон, Нерва, Вителий, Веспасиан, Тит и Домициан; второ издание -изд-во «Рива. София 2002)

2. Луций Аней Сенека. Избрани диалози. София, 1987 (2002, изд-во «Рива» – второ пълно издание на диалозите с включване на За отдиха – прев. П.Стоянова и Утешение към Полибий – прев. А. Шелудко)

3. Св. Аврелий Августин. Изповеди [Библиотека «Хермес»]. София, 1993; второ издание изд-во «Изток-Запад». София 2006

4. Хроника на фамилията Булгари от остров Корфу. Изд-во «Апостроф», София 2006

5. Св. Аврелий Августин. Разговори със себе си. В: Поредица Cultura animi. Св. Аврелий Августин. Избрани произведения, Университетско изд-во. София 2008.

6. Св. дон Джовани Боско. Спомени, Изд-во «Изток-Запад», София 2009