гл. ас. д-р Цветан Василев

Цветан Василев

Цветан Василев е магистър (2006) и доктор по класическа филология (2016). От 2016 г. е главен асистент по латински език към катедра „Класическа филология“, СУ „Св. Климент Охридски“. Изследователските му интереси са свързани със средновековния гръцки и латински език, византийска и поствизантийска гръцка епиграфика. Води курсове по латински език.

email: csvasilev@uni-sofia.bg

служ. тел.: 02 9308 341

служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФКНФ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ №15, София, п.к. 1504.

Curriculum Vitae

Образование

  • доктор по следкласически гръцки език с дисертация на тема: „Езикови особености на гръцките надписи в двуезичните църкви от 17. век в България“, научен ръководител проф. д.ф.н. Мирена Славова (май 2016).
  • магистър по класическа филология със специализация по средновековна латинистика, втора специалност – немска филология. Дипломна работа на тема: „Панатенеи и Ерехтейон: празник и място, възстановка на празничното честване“, научен ръководител проф. д.ф.н. Богдан Богданов (юли 2006).
  • средно образование: Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ (1996).

Професионална реализация

  • главен асистент по латински език, Катедра по Класическа филология (2016).
  • асистент по латински език, Катедра по Класическа филология (2014–2016).
  • учител по старогръцки език, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ (2002–2003).

Преподавателска дейност (водени курсове)

  • Латински език за студенти от бакалавърски и магистърски програми на специалностите Немска, Френска, Румънска филология, История.

Участия в научни проекти

  • Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България (от 2014).

Публикации

1. „Гръцките надписи от XVII век в църквата Пророк Илия, Бобошево – нови наблюдения и четения“ – В: Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии (май 2013), София, 2013, 282–291.

2. „Текстовете на гръцки език от свитъците на пророци и светци в Алинския манастир „Св. Спас“, Проблеми на изкуството, 3, 2014, 49–57.

3. Бакалова, Е., Ц. Василев. Образите на св. Теодор Студит в България и техният балкански контекст. – В: Герои, култове, светци. Изкуствоведски четения, 2015, 145–164.

4. De vanitate vitae – an Epigram in Greek Language from Bachkovo Refectory. – In: Studia Classica Serdicensia V, Moments and Texts in Antiquity and Beyond, Essays for the Centenary of Georgi Mihailov (1915–1991). София, 2015, 394–408.