гл. ас. д-р Марта Ивайлова

Марта Ивайлова

Марта Ивайлова е магистър по класическа филология (2007), асистент по старогръцка литература и култура към Катедрата по класическа филология (от 2011), доктор по старогръцка литература и култура (2013).  Научните ѝ интереси са свързани със старогръцката култура, по-специално със старогръцката религия и митология, а също и с проблематиката, засягаща културата и религията в епохата на ранното християнство. Има интереси в областта на българската диалектология и балканското езикознание. Преподавателската ѝ работа обхваща курсове по старогръцки език, старогръцка култура и религия. Специализирала е в Американското училище за класически изследвания в Атина (2011) и Рупрехт Карлс Университет Хайделберг (2011–2012). За подробна автобиография и публикации виж по-долу.

e-mail: m.ivaylova@uni-sofia.bg
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15, София, п.к. 1504

Curriculum Vitae

Лични данни

Име: Марта Кръстева Ивайлова
Рождена дата: 03.03.1983 г.

І. Образование

доктор по старогръцка литература и култура; дисертация на тема: Женски божества в големите прорицалища Делфи и Додона. Гея, Диона и Темида (април 2013).

магистър – магистърска програма „Антична култура и литература“, Катедра по Класическа филология, СУ „Св. Климент Охридски“; магистърска теза на тема: Физиолог. Раннохристиянската книга за животни. Промени при превода на латински език и при по-късната гръцка редакция (март 2007).

бакалавър по класическа филология, Катедра по Класическа филология, СУ „Св. Климент Охридски“ (2005).

средно образование: Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ (2001).

ІІ. Професионална реализация

От 2013 – главен асистент по старогръцка литература и култура към Катедрата по класическа филология на Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“.

2011–2013 – асистент по старогръцка литература и култура към Катедрата по класическа филология на Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“.

2006–2011 – хоноруван асистент по старогръцки и латински език към Катедрата по класическа филология на Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“.

ІІІ. Преподавателска дейност (водени курсове)

Старогръцка култура – лекции и упражнения за студенти от бакалавърската програма на специалност „Новогръцка филология“.

Божества, празници и светилища в Древна Гърция – лекционен курс за студенти от бакалавърската програма на „Класическа филология“ и „Новогръцка филология“.

Старогръцки език и автори за студенти от бакалавърската програма на специалност „История“.

Старогръцки език и автори за студенти от бакалавърската програма на специалност „Археология“.

Старогръцки език и автори за студенти от бакалавърската програма на специалност „Балканистика“.

ІV. Участие в научни проекти

2014–2015 Проучване на рецепцията на античното културно наследство за образователни цели (ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“).

20132014  Медиевистиката в полза на средното образование (Базова орг. КМНЦ – БАН в сътрудничество с Университета в Лодз, Института по славистика на САН – Братислава, Сдружението на българските училища в чужбина и професионалните организации на българските учители), финансиран от КМНЦ/COST.

2010–2013 Документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България – превод, сценична реализация, изкуства, културни политики (АРИОН), (Национален фонд „Научни изследвания“ – МОМН) www.arionbg.info

2009–2012 Oтвъддунавски електронен корпус. Допълнение към „Българските говори в Румъния“ от Максим Младенов, финансиран от Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Ръководител на проекта проф. д-р Олга Младенова (Катедра по славянски, германски и източноазиатски езици. Университет Калгари, Канада) www.corpusbdr.info

2007–2009 Старогръцката литература на български: изготвяне на дигитален архив и сайт (ТЕЗЕЙ) http://theseus.proclassics.org/

V. Участия в научни форуми

1. Научна конференция „Новогръцкият език и култура в България – традиции и предизвикателства“, посветена на 20-годишнината от основаването на специалност „Новогръцка филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ (30. 11–01. 12. 2012 г.) с доклад на тема: „Гадателски практики в Додона. Оловните пластини“.

2. Осма конференция на младите учени от Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ (20. 05. 2011 г.) с доклад на тема: „Делфийският мит – хипотези и интерпретации“.

3. Международна конференция „Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (29–30. 04. 2011 г.) с доклад на тема: „Гея – богинята на Земята, предсказва бъдещето“.

4. Юбилейна научна конференция „Култура, литература, действителност“ в чест на проф. Богдан Богданов (06. 11. 2010 г.) с доклад на тема: „История на проучванията върху античната мантика от края на ХVІІ в. до Първата световна война“.

5. Седма конференция на младите учени от Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ (28. 05. 2010 г.) с доклад на тема: „Била ли е Темида профетично божество?“.

6. Седма конференция на младите учени от Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ (28. 05. 2010 г.) със съвместен доклад с Вяра Калфина и д-р Невена Панова на тема: „Преводна и критическа рецепция на античната комедия в България“ (обзор на междинни резултати по проект „Арион“).

7. Научна конференция в памет на проф. Димитър Бояджиев, СУ „Св. Климент Охридски“ (13–14. 11. 2009 г.) с доклад на тема „Един езически текст в християнската проповед. Семантични и езикови промени“.

VІ. Публикации

История на проучванията върху античната мантика от края на ХVІІ в. до Първата световна война. – В: Литература, култура, действителност. Studia Classica Serdicensia. Т. 3. С., 2014, 105–112.

Оракулът на Гея в Олимпия. – В: Сборник в чест на проф. Руска Гандева (1911–2001). Studia Classica Serdicensia. Т. 2. С., 2013, 94–102.

Гея – богинята на Земята, предсказва бъдещето. – В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IV, В. Търново, 2013, 79–85.

Делфийският мит – хипотези и интерпретации. – В: Осма конференция на младите учени от Факултета по класически и нови филологии (май 2011). С., 2012, 211–226.

Приключения и премеждия в романа „Аброком и Антия“ от Ксенофонт Ефески и ХІV песен на „Одисея“ от Омир. – В: Ах, Мария: обсебена от Античността”, С., 2011, 230–236.

Била ли е Темида профетично божество? – В: Седма конференция на младите учени от Факултета по класически и нови филологии (май 2010). С., 2011, 124–131.

Преводна и критическа рецепция на античната комедия в България (обзор на междинни резултати по проект „Арион“) (заедно с Вяра Калфина и Невена Панова) – В: Седма конференция на младите учени от Факултета по класически и нови филологии (май 2010). С., 2011, 116–123.

Един езически текст в християнската проповед. Семантични и езикови промени. – В: Musarum semper amator. Studia Classica Serdicensia. Т. 1. С., 2010, 291–295.

Интерпретацията на мита за Орфей и Евридика у двама антични поети. В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІІІ – 1., В. Търново, 2008, 50–62.

VІІ. Преводи

Лукиан. Как се пише история. Превод, предговор, коментар и бележки Марта Ивайлова. – В: Лукиан. Избрани съчинения. София, 2010, 129–178. ISBN: 9789546770585.

VІІІ. Рецензии

Ивайлова, М. [рец.] Оратори на Древна Гърция и Рим. (съст. В. Руменчев). София, 2012. – Литературен вестник, бр. 9/2013.
Ивайлова, М. [рец.] Имя. Семантическая аура (oтв. ред. Т. М. Николаева). Москва, 2007. – Съпоставително езикознание, кн. 2, 2008.

ІХ. Специализации, стипендии и награди

2011 – Стипендия на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за аспиранти и млади учени за 6-месечна специализация в Рупрехт Карлс Университет Хайделберг, Германия (август 2011–януари 2012).

2011 – Стипендия към Американския научен център в София (ARCS) за специализация в Американското училище за класически изследвания в Атина (ASCSA), Атина, Гърция (май–юни 2011).

2009 – Стипендия на гръцкото правителство за интензивен летен курс по новогръцки език в Аристотеловия университет, Солун, Гърция (август–септември 2009).

2009 – Първа награда в конкурса на ФКНФ за млади преподаватели, докторанти и студенти по случай 120-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски“ в категорията „Литературознание“ за магистърска теза на тема: Физиолог. Раннохристиянската книга за животни. Промени при превода на латински език и при по-късната гръцка редакция.

2007 – Стипендия на гръцкото правителство за летен курс по новогръцки език и култура (ΘΥΕΣΠΑ) към Националния и Каподистрийски университет, Атина, Гърция (юни–юли 2007).