гл. ас. д-р Люба Радулова

Люба РадуловаЛюба Радулова е магистър по класическа филология (2009) и доктор по латински език и епиграфика (2014). От 2014 е главен асистент по латински език. Научните ѝ интереси са свързани с административния и юридическия латински език, юридическата епиграфика и романизацията на балканските провинции. Преподавателската ѝ работа обхваща курсове по латински език и институционална култура. За подробна автобиография и публикации виж по-долу.

e-mail: lyuba.radulova@gmail.com
служ. тел.: 9308 490
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15, София, п.к. 1504

 

Curriculum Vitae

Лични данни

Име:
Люба Стефанова Радулова
Рождена дата:04.09.1983 г.

І. Образование

– доктор по латински език на СУ „Св. Климент Охридски” и на Università degli Studi di Roma La Sapienza с дисертация на тема: Епиграфски паметници с правно съдържание от Долна Мизия  (януари 2014).

– магистър в магистърска програма „Антична култура и литература“, Катедра по Класическа филология, СУ „Св. Климент Охридски“ с магистърска теза на тема: Надписи, свързани със зрелища от Долна Мизия и Тракия  (април 2009).

– бакалавър по Lettere classiche на Università degli Studi di Roma La Sapienza с дипломна работа на тема: “Iscrizioni relative a spettacoli della Bulgaria” (декември 2007).

– бакалавър по класическа филология, Катедра по Класическа филология, СУ „Св. Климент Охридски“ (юни 2007).

– средно образование: Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ (2002).

ІІ. Професионална реализация

От 2014 – главен асистент по латински език към Катедрата по класическа филология на Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“

От 2013 – хоноруван асистент по юридически латински към Катедрата по публичноправни науки на УНСС.

2009–2014 – хоноруван асистент по латински език към Катедрата по класическа филология на Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“.

ІІІ. Преподавателска дейност (водени курсове)

Институционалната култура в Античността за студенти от магистърската програма „Антична култура и литература“.

Латински език и автори за студенти от бакалавърската програма на специалност „Класическа филология“.

Латински език и автори за студенти от бакалавърската програма на специалност „Италианска филология“.

Латински език и автори за студенти от бакалавърската програма на специалност „Френска филология“.

Юридически латински език  за студенти от специалност „Право“.
Латински език и автори за студенти от бакалавърската програма на специалност „Философия“.

ІV. Участие в научни проекти

2014–2015 Доктринерната традиция на частното право и нейното въздействие върху българската правна среда (ФНИ на УНСС)

2011–2012 – “De constitutionibus principum Serdicae datis” (съвместен между ЮФ и ФКНФ на СУ “Св. Климент Охридски”)

V. Участия в научни форуми

 1. IscM I 67 – 68: Problemi di portorium a Histria. ІV Seminario Avanzato di Epigrafia Greca. Милано, януари 2015.
 1. Aspetti epigrafici di fur e furtum. Diritto romano e attualità, X seminario internazionale. Истанбул, октомври 2014.
 1. Le lettere di Adriano ad Afrodisia (SEG 50 1096) alla luce delle iscrizioni di munerarii della Moesia Inferior e della Thracia. 14th Congress of the International Federation of the Societies of Classical Studies (FIEC). Бордо, август 2014.
 1. Forme di ibridazione nella costruzione di una divinità in un contesto multietnico: il culto di Apollo Kendrisos a Philippopolis. Politeismo. Costruzione e Percezione delle Divinità nel Mediterraneo Antico. Велетри, юни 2014. (в съавторство с Rita Sassu)
 1. Alcuni problemi giuridici legati al portoriumconductores e immunitates nella Moesia Inferior. Scuola di perfezionamento – fondamenti romanistici del diritto privato europeo. Хасково, април 2014.
 1. Наблюдения върху фрагментарен латински надпис от Одесос. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока. Велико Търново, април 2014.
 1. La “dimensione sonora” del culto imperiale: gli Hymnodoi Philosebastoi di Nicopolis ad Istrum. Ascoltare gli Dèi / Divos Audire. Costruzione e Percezione della Dimensione Sonora nelle Religioni del Mediterraneo Antico.  Велетри, юни 2013. (в съавторство с Rita Sassu).
 1. Iura sepulcrorum nella Moesia Inferior. III Seminario Avanzato di Epigrafia Greca. Неапол, януари 2013.
 1. Традиция и иновация в правните формули за iussepulcri в надписите от Долна Мизия Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока. Велико Търново, ноември 2012.
 1. Le maledizioni sepolcrali nelle province balcaniche. Sulle rive dell’Acheronte. Costruzione e Percezione della Sfera del Post Mortem nel Mediterraneo Antico. Велетри, юни 2012. (в съавторство с Rita Sassu).
 1. Езикови особености на военните дипломи от Долна Мизия. Девета конференция на млади учени от ФКНФ. София, май 2012.
 1. Езикови особености на надписите, свързани с ius sepulcri от Долна Мизия. Осма конференция на млади учени от ФКНФ. София, май 2011.  
 1. Violatiosepulcriв надписи от Долна Мизия. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока. Велико Търново, април. 2011.
 1. Organizzatori di munera nelle province di Moesia Inferior e Thracia. II Seminario Avanzato di Epigrafia Greca. Болоня, януари 2011.
 1. Гладиаторските игри в Долна Мизия и Тракия – среща или сблъсък на две култури? Култура, литература, действителност. Конференция в чест на проф. Богдан Богданов. София, ноември 2010.
 1. Формулата Hoc monumentum heredem non sequetur в надписите от Долна Мизия. Седма конференция на млади учени от ФКНФ. София, май 2010.
 1. За езика на гладиаторските надписи от Долна Мизия и Тракия. Musarumsеmperamator. Конференция в памет на проф. Димитър Бояджиев. София, ноември 2009.

VІ. Публикации

 1. Гладиаторски игри в Долна Мизия и Тракия – среща или сблъсък между две култури? – В: Studia classica Serdicensia Т. III. София, 2014, 266–274.
 1. Миланският едикт и практиките за защита от violatio sepulcri в балканските провинции. – Law Journal of NBU, 1, 2014, 64–72.
 1. I munerarii nelle province di Moesia Inferior e Thracia: aspetti istituzionali. – Деревнее право. Ius antiquum, 3 (28), 2013, 138–148.
 1. Violatio sepulcri в надписи от Долна Мизия. – В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IV, Велико Търново, 2013, 95–106.
 1. Езикови особености на военните дипломи от Долна Мизия. – В: Девета конференция на младите учени от Факултета по класически и нови филологии. София, 2012, 154 – 164.
 1. Сердика като административен център в Римската империя. – В: De constitutionibus principum Serdicae datis. София, 2012, 247 – 259.
 1. За публикуването на императорските рескрипти. –  В: De constitutionibus principum Serdicae datis. София, 2012, 290 – 301.
 1. Надписите-близнаци от Дуросторум и Бригетиум като извор за практиките на императорските канцеларии. –  В: De constitutionibus principum Serdicae datis. София, 2012, 233 – 247.
 1. Реформите на Лициний от 311г. и практиките по издаване на свидетелства за оттегляне от военна служба. – В: 100 години от раждането на проф. Михаил Андреев. София, 2011, 445–457.
 1. Езикови особености на надписите за ius sepulcri от Долна Мизия. – В: Осма конференция на младите учени от Факултета по класически и нови филологии. София, 2011, 51 – 61.
 1. Формулата Hoc monumentum heredem non sequetur в надписите от Долна Мизия. – В: Седма конференция на младите учени от Факултета по класически и нови филологии. София, 2011, 68–74.
 1. За езика на гладиаторските надписи от Долна Мизия и Тракия  – В: Studia classica Serdicensia. T.I. София, 2010, 160–169.
 1. Vagalinski L., Blood and Entertainments. Sports and Gladiatorial games in Hellenistic and Roman Thrace (рецензия). –  Archeologia classica, 2010 vol.61, n.s. 11, 670–675.

VІІ. Преводи

Псевдо-Платон. Минос. Превод от старогръцки език Люба Радулова. – В: Ах, Мария. Обсебена от Античността. София, 2011, 34–44.

VІІІ. Специализации

2014 – Участие в международна школа за специализация по римско право Scuola di perfezionamento – fondamenti romanistici del diritto privato europeo. Хасково, април 2014.

2011 – Специализация по старогръцка епиграфика към Британската школа в Атина. Гърция, Атина, юни 2011.