гл. ас. д-р Димитър Илиев

Димитър ИлиевДимитър Илиев е бакалавър по класическа филология (2001), доктор по старогръцки език (2006), а отскоро (2010) и магистър по компютърна лингвистика и интернет технологии в хуманитаристиката. Научните му интереси са в областта на архаичната и късноантичната гръцка поезия, гръцката поетика и стилистика, сравнителното езикознание, романистиката, диахронната лингвистика на гръцкия и езиковата ситуация на Балканите от Античността до днес. Напоследък активно се занимава с приложението на съвременните лингвистични теории и новите технологии в областта на античните езици. Резултат от тази негова дейност е разработеният в рамките на проект “Теламон” и понастоящем усъвършенстван в тясно сътрудничество със специалисти от България и чужбина първи по рода си XML модел за описание на антични епиграфски паметници от България. Сред четените от него курсове са: старогръцки език и автори (Омиров епос), проблеми на старогръцката литература през и след епохата на елинизма (епиграма), увод в романското езикознание. Специализирал в Гърция, Швейцария и Германия. Член на Дружеството на изследователите на античността в България, на Работна група Byzantium към Дома за науките за човека (Париж, Франция) и на редакционния съвет на списанието за книгознание и информационни науки BibliоScientia, издание на Молдовската академия на науките. Обича музиката, живото слово, междукултурните контакти и пътешествията, особено из Балканите и Средиземноморието. За подробна автобиография и публикации виж по-долу.

e-mail: dimitar.illiev@gmail.com
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15, София, п.к. 1504

Curriculum Vitar

Лични данни

Име: Димитър Илков Илиев
Рождена дата: 13.05.1979 г.

1. Образование и научни степени

2010 г.: Магистър по компютърна лингвистика и интернет технологии в хуманитаристиката, ФСФ при СУ “Св. Климент Охридски”; дипломна работа на тема: “Модел за XML описание на старогръцки епиграфски паметници от България” (под научното ръководство на доц. д-р Андрей Бояджиев)

2006 г.: Доктор по старогръцки език, дисертация на тема: “Език и стил на любовните епиграми на Агатий Схоластик” (под научното ръководство на доц. дфн Петя Янева)

2001 г.: Бакалавър по класическа филология, ФКНФ при СУ “Св. Климент Охридски”

2. Преподавателска дейност

2007-досега: Главен асистент в Катедрата по класическа филология към ФКНФ при СУ “Св. Климент Охридски”

2002-2007 г.:    Хоноруван асистент по старогръцки език към Катедрата по класическа филология, ФКНФ, СУ “Св. Климент Охридски”

2001-2002 г.:    Преподавател по старогръцки език в Националната гимназия за древни езици и култури “Константин Кирил Философ”

3. Водени курсове

Старогръцки език и автори – 3. част (Омиров епос) – за студенти от бакалавърската програма на специалност “Класическа филология”

Проблеми на гръцката литература през и след епохата на елинизма (епиграма) – за студенти от бакалавърската и магистърската програми на специалност “Класическа филология”

Увод в романското езикознание – за студенти от бакалавърските програми на специалностите “Класическа филология”, “Френска филология”, “Италианска филология”, “Румънска филология” и др.

Старогръцката литература през римската епоха (съвместно с доц. д-р Николай Гочев) – за студенти от магистърската програма на специалност “Класическа филология”

Старогръцки език и автори – за студенти от бакалавърската програма на специалност “Ноговръцка филология”

Старогръцки език – за студенти от бакалавърската програма на специалност “Българска филология”

4. Награди, специализации, членства

2011 г. (февруари) Стипендия на фондация Hardt за изучаване на класическата древност, Женева, Швейцария

2009 г. (май) Стипендия за специализация по спогодба за взаимно сътрудничество със Саарландския Университет, Саарбрюкен, Германия

2005 г. (август-септември) Стипендия на гръцкото правителство за езиков курс в Лятната интензивна школа по новогръцки език към Аристотеловия Университет, Солун, Гърция

2000 г. (юли) Диплома от участие в Студентската сесия на Academia Homerica, организирана от европейската организация на преподавателите по класическки езици Euroclassica

1997 г. Почетна награда от Международния конкурс за Цицеронов превод Arpinas, Арпино, Италия

 1. Член на Дружеството на изследователите на античността в българия
 2. Член на Международната федерация по класически изследвания (FIEC)
 3. Член на Работна група Byzantium към Центъра за академични изследвания-София към програма А. Mellon на Maison des sciences de l’homme, Париж, Франция
 4. Член на редакционния съвет на списанието за книгознание и информационни науки BibliоScientia, издание на Молдовската академия на науките.

5. Проекти

1. Ръководител на проект “Повишаване на капацитета на Дигитализационния център на СУ чрез подобряване на техническата и научноизследователската му инфраструктура”, изпълняван с Договор с НФНИ 02-14/15.12.2009 г. за периода 2010-2012

2. Проект “Теламон”. Онлайн библиотека на старогръцките надписи от България, финансиран от НИС за периода 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 (http://telamon.proclassics.org) – член на екипа

3. Проект SUDigital, финансиран от НФНИ за периода 2009-2011 г. (http://sudigital.org) – член на екипа

4. TLB [TranLang β]. Eлектронен, web-базиран латинско-български специализиран речник, финансиран от НФНИ за периода 2010-2012 г. – член на екипа

5. Конференцията Култура, литература, действителност в чест на 70-тата годишнина на проф. Богдан Богданов, София, ноември 2010 г. – член на организационния екип

6. Проект “Контекстуализиране на класическите изследвания. Обновяване на преподавателските практики и концепции”, финансиран по програма ReSET: HESP на Институт “Отворено общество”, Будапеща, Унгария за периода 2005-2008 г. – член на екипа

7. Проект Romulus Bulgaricus: двуезична електронна библиотека на латински текстове и техните български преводи, допълнена от Електронна енциклопедия на античния свят (http://romulus-bg.net), финансиран от НИС към СУ “Св. Климент Охридски” за периода 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 г. – член на екипа.

6. Участие в научни събития и форуми

1. Първа конференция на млади учени от ФНКФ на СУ „Св. Климент Охридски“, посветена на 1110 години от Преславския събор, София, май 2003 – доклад на тема: „Текст и контекст. Един аспект от традиционния език и стил на късната гръцка любовна епиграма

2. Международна конференция Philological Disciplines and Digital Technology, организирана от Университета в Пиза, Кастелвекио Пасколи, Италия, септември 2003 – представяне на проекта Romulus Bulgaricus

3. Международен конгрес на Математическото общество на Югоизточна Европа (MASSEE), секция “Дигитализация на културното наследство”, Боровец, септември 2003 – доклад на тема “Romulus Bulgaricus: The Classical Digital Database Project In Bulgarian Webspace

4. Първи международен семинар Humanitaria, Ловеч, юли 2004 – доклад на тема: “Introduction to the study of the 6th-century Greek epigram

5. Първа контактна сесия на проект “Контекстуализиране на класиката”, финансиран от Институт “Отворено общество”- Будапеща, София/Гьолечица, септември 2005 – доклад на тема: “Cognitive Science, Sociolinguistics and the Diachronic Development of Greek and Latin

6. Кръгла маса на Работна група Byzantium към Дома за науките за човека – Париж, София, април 2005 – доклад на тема: “Троя в четири епиграми на Агатий Схоластик

7. Втора контактна сесия на проект “Контекстуализиране на класиката”, финансиран от Институт “Отворено общество”- Будапеща, София, май 2006 – доклад на тема: “How to teach Greek poetry through TLG?

8. Международен конгрес по приложна лингвистика, организиран от Дружеството за приложна лингвистика на Сърбия и Черна Гора, Белград, Сърбия и Черна Гора, септември 2006 – доклад на тема: “Child Language and Historical Linguistics

9. Юбилеен международен научен симпозиум “Етнология на пространството”, организиран от Асоциацията за антропология, етнология и фолклористика “Онгъл”, Самоков, октомври 2006 – доклад на тема: “Колесничарят на желанието. Развитието на една метафора в старогръцката поезия

10. Четвърта контактна сесия на проект “Контекстуализиране на класиката”, финансиран от Институт “Отворено общество”- Будапеща, София/Велико Търново, септември 2007 – доклад на тема: “Homer, Benveniste, and the Internet

11.  Международен колоквиум на тема “Homo Byzantinus?”, организиран от Работна групаByzantium към Дома за науките за човека-Париж, София, февруари 2008 – доклад на тема: “Lingua Byzantina

12. Международен колоквиум по семиотика и херменевтика на текста, организиран от Молдовската академия на науките, Кишинев, Молдова, май 2008 – доклад на тема: “How Systematic is Our View of Ancient Greek Verb System? Applying Semantics, (Re)consctructing Morphology

13. Международен симпозиум на тема “Античната драма”, организиран от Отделението за класическа филология към Белградския университет, Белград, Сърбия, октомври 2008 – доклад на тема: “The philologist’s (not so) shy Muse: Aristophaneanobscenities in Bulgarian translation

14. Работна среща „Информационните технологии в хуманитаристиката. Създатели и потребители на езикови ресурси„, организирана от ПУ “Паисий Хилендарски” и Регионалната народна библиотека “Иван Вазов”- Пловдив, Пловдив, октомври 2009 – доклад на тема: “Проект Telamon

15. Международен конгрес по приложна лингвистика, организиран от Дружеството за приложна лингвистика на Сърбия, Нови Сад, Сърбия, октомври 2009 – доклад на тема: “To Have or to Be: the Origins and the Development of the Compound Tense System in Western Romance

16. Musarum semper amator. Научна конференция в памет на проф. Димитър Бояджиев, организирана от Катедрата по класическа филология към ФКНФ при СУ “Св. Климент Охридски”, София, ноември 2009 – доклад на тема: “За филолога мръсни думи няма, или ритуалната семантика на обсценното”

17. Межународна конференция “Памет и забрава във Византия”, организирана от Работна група Byzantium към Дома за науките за човека – Париж, София, ноември 2009 – доклад на тема: “Споменът за поетичния език: случаят на употреба на късноантичната епиграма

18. Международна конференция “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, организирана от ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, ноември 2009 – доклад на тема: “Поява и развитие на системата от аналитични минали времена в романските езици

19. Заключителна конференция на първия етап от проект SUDigital, СУ “Св. Климент Охридски”, София, юли 2010 – представяне на проект Telamon и отчет за дейността му (съвместно с Николай Шаранков)

20. Научен симпозиум с международно участие “Език и етнос”, организиран от Асоциацията за антропология, етнология и фолклористика “Онгъл”, Самоков, октомври 2010 – доклад на тема: “Традиция и език в село Скомля, Белоградчишко, в диахронен план

21. Култура, литература, действителност. Юбилейна научна конференция по повод 70-годишнината на проф. Богдан Богданов, организирана от Катедрата по класическа филология към ФКНФ при СУ “Св. Климент Охридски” и НБУ (София, 06.11.2010) – доклад на тема: “Еманципираният дискурс. Два прагматически модела на отношение към словото в ранната гръцка култура

22. Кръгла маса “Академичните перспективи пред дигитализацията и въвеждането на електронно обучение в българското висше образование” с участието на представители от Европейския парламент, ФКНФ и ИФ при СУ “Св. Климент Охридски”, БАН, Държавна агенция “Архиви”, МОМН, София, април 2011 – водещ.

24. Международна конференция “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, организирана от ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, април 2011 – доклад на тема: „Реториката на формата в гръцката литература: примери и паралели от Горгий до ранновизантийската химнография”

25. Международна научна конференция “Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията”, организирана от ФСФ при СУ “Св. Климент Охридски”, София, май 2011 – доклад на тема: “Greek epigram: a tale of death, immortality, and other events

7. Публикации

1. “Понятието за брак и определението на римския юрист Модестин”, Съвременно право, 3/2000

2. “Античните готварски книги”, Бакхус, 41/09.2002

3. “Dietmagen: по следите на една словоформа”, в: Maринова, Eл., и др. (съст.), Cultura animi.В чест на Анна Николова, София, 2004

4. “Romulus Bulgaricus: The Classical Digital Database Project In Bulgarian Webspace” (съвместно с Йоана Сиракова), Review of the National Center for Digitization of Serbia and Montenegro, 4/2004
(онлайн версия: http://elib.mi.sanu.ac.rs/pages/browse_issue.php?db=ncd&rbr=4)

5. “Child Language and Historical Linguistics”, Linguistique appliquée, 7/2006

6. “Тeкст и контекст. Един аспект от традиционния език и стил на късногръцката любовна епиграма”, в: Kaцарова, В. (съст.), Първа конференция на млади учени, посветена на 1110 години от преславския събор (май 2003), София, 2006

7. “Јазикот и стилот на љубовните епиграми на Агатхија Сколастик”, Systasis. E-journal of the Association of Classical Phililogists “Antika”, 10-11 / 2007
(линк: http://systasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=147%3A-10-11–––&catid=41%3A2009-03-24-15-34-32&Itemid=71&lang=en )

8. “Троя в четири епиграми на Агатий Схоластик”, в: Вачкова, В., и др. (съст.), Византия в собствените й очи и в очите на другите
(препечатано в: Вачкова, В., Цв. Степанов (съст.), Omnia vincit amor. Юбилеен сборник на НГДЕК в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова, София, 2008)

9. “Колесничарят на желанието. Метафизика, еротика и семантика”, Анали 2-4/2008

10. “Lingua Byzantina. Употребата на езика от класическа Атина до Византия”, в: Миланова, Α., и др. (съст.), Homo Byzantinus?, София, 2009

11. “From Stone to Book to E-book”, BiblioScientia. Rivistă de biblioteconomie şi ştiinţe informării, nr.3-4/2010

12. «Топонимът Опака – опит за етимология» (съвместно с Вяра Калфина), в: Епос-език-мит.Годишник на асоциация «Онгъл», т.9., год. 7, София, 2011

8. Рецензии

[Тодоранова, В., Конструкция, семантични полета и функция на природните описания: Вергилий, Хораций, Овидий], Аltera Academica 2/2007

9. Преводи

1. Браун, П., Власт и убеждение в късната античност, С: ЛиК, 2004

2. Аристотел, “За възникването и загиването”, в: Аристотел, Два трактата, С.: СОНМ, 2006

3. Цицерон, “Тускулански беседи”, в: Цицерон, За задълженията. Тускулански беседи, С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 2008 [изчерпана, очаква се ново издание]

4. Лукиан, “Диалози на хетери”, в: Лукиан, Избрани съчинения, С.: ФБЛ, 2010

10. Редакторска работа

1. Съмърс, Рей, Основи на новозаветния гръцки (съвместно с Мирена Славова и Николай Шаранков), С.: Нов човек, 1999

2. Браун, П., Тялото и обществото. Мъжете, жените и сексуалното самоотричане в ранното християнство, С.: Агата-А, 2003

11. Езици

 1. Старогръцки, латински и английски на професионално равнище
 2. френски и старобългарски  на отлично равнище
 3. новогръцки и руски на добро равнище
 4. италиански, испански, румънски, сърбохърватски и турски на елементарно равнище

12. Компютърни умения

 1. редактиране на XML код с oXygen, eXist и други приложения
 2. редактиране на HTML код с Dreamweaver
 3. използване на прости java скриптове
 4. елементарни умения за програмиране на PERL и Prolog
 5. елементарни умения за боравене с finite state transformers