ас. Доротея Табакова

Доротея ТабаковаДоротея Табакова е магистър по класическа филология. Преподава старогръцки език и автори (курс за начинаещи, ораторска и историческа проза, лирика), история и теория на превода, проблеми на рецепцията на антични текстове в България, антична метрика и проблеми на метрическия превод. Научните й интереси са в областта на превода и рецепцията на поетически и драматургически текстове, общо и компаративно стихознание, нетрадиционни форми на образование. Преводач от четири езика, автор на две стихосбирки. За подробна автобиография и публикации виж по-долу.

e-mail: d.tabakova@uni-sofia.bg
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15, София, п.к. 1504

Curriculum Vitae

І. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

1. Академична (курсове, длъжности) – Главен асистент
– Старогръцки език и автори
– Теория на превода (семинарни занятия)
– Проблеми на превода и рецепцията на античната литература в България
– Метрика и проблеми на метрическия превод

2. Проекти
– Тезей
– Архетип
– Арион

ІІ. ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ

– Магистър по класическа филология (1984)

Специализации:
Швейцария, Женевски университет (2003)
Германия, Университет в Саарланд, Саарбрюкен (2004)

ІІІ. УЧАСТИЯ ВЪВ ФОРУМИ, ДОКЛАДИ, ЛЕКЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ (избрани)

1. Участия в национални и международни форуми

– Метрика в режиме уоркшопа. Метод обучения стихотворному переводу. Доклад на Конгрес по приложна лингвистика, Нови Сад, октомври 2009

– Виртуални места за дебат по проблемите на превода от класически езици. Доклад на работната среща „Информационните технологии в хуманитаристиката. Създатели и потребители на езикови ресурси“, Пловдив, октомври 2009

– Свободата да насилваш: Полифем като софист. Доклад на  конференция на Философски факултет на тема „Свобода и насилие”, Гьолечица, май 2009

– „Медея” на Ал.Балабанов и Л.Гройс – три фази на един текст по пътя към зрителя. Доклад Международна конференция „Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока“, 2009, Велико Търново

– Moon lake – Орфей и краят на света. Доклад Международна конференция „Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока“, април 2011, Велико Търново

– Жанрови граници на превода. Гр. Пърличев и епосът. Доклад на Конференция на Философски факултет, Гьолечица, май 2007

– Едип чудовището. Доклад на уъркшоп „Съдбата на Едип – българските маршрути”. Пловдив, май 2010

2. Публикации (вкл. преводи и други)

– Преводаческият експеримент на Григор Пърличев и българската фолклорна епическа традиция (в съавторство с Вяра Калфина). В: Етнология на пространството. Годишник на асоциация „Онгъл”, том 6, год. V, 2007, С., 2008

– Médée d’Euripide sur les scènes bulgares. In: Phasis. Greek and Roman Studies, vol. 10 (II), 2007, The Argonautica and World Culture, Tbilissi, 2007, pp. 266-270.

– Homer’s Reception in Bulgaria. Two Periods of the Debate on the Form. In: Ancient Greek and Byzantine Literature in the Modern World. ed. by the International writers’ and translators’ centre of Rhodes, p.99-112. Rhodes, Greece, 2002

– Les traductions de Sophocle et d’Euripide en langue bulgare: stratégies stylistiques et métriques. In: Praktika 11 diethnous synedriou klassikon spoudon, t. III, p. 544-551, Athens, 2004

– Софокъл. В: Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 3, Класическа литература, с.106-118. С., Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002

– Еврипид. Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 3, Класическа литература, с.119-130. С., Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002

– „Жените в народното събрание“ на Мариус Куркински: реабилитиране на политическия театър. В: Musarum semper amator. Studia Classica Serdicensia, t. I, СУ“Св.Климент Охридски“, С., 2010

– Едип чудовището. В: „Съдбата на Едип – българските маршрути”. Пловдив, 2011

– Напред в огледалото за обратно виждане. В: Moon lake, съст. М.Николчина, С., 2009

3. Преводи:

Еврипид, Избрани трагедии. Елена, Ифигения в Таврида, Циклоп. Фондация за българска литература, С., 2008

Плутарх, Успоредни животописи, Ромул. Фондация за българска литература, С., 2008

Плавт, Призракът. Прозорец, С., 1994

Анакреонтически песни. Прозорец, С., 1993

4. Художествени произведения:

Nox irae. Третичен мит за заминаването. (Стихосбирка) Варна, 1998

Сезонни култове. (Стихосбирка) С., 2004

Леко сърце (CD с авторски песни), 2005

Участие във филма Moon lake, 2009 г., реж. Иван Станев