Контакти

Адрес:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, Катедра по класическа филология

бул. „Цар Освободител“ № 15, София 1504

тел.: (+ 359 2) 93 08 341

Ръководител катедра: 

доц. д-р Йоана Сиракова, i.sirakova@uni-sofia.bgsirakovayoana@gmail.com

Филолог-специалист (Централна сграда, етаж 6, кабинет 183):

Марина Полякова, marina_bp@abv.bg