Библиография на Димитър Дечев

Димитър Фердинандов Дечев

(28.08./9.09./1877 – 2.09.1958)

 

1904
De tragoediarum Graecarum conformatione scaenica ac dramatica. Dissertatio inauguralis. Serdicae, 156 p.

1905
Фридрих Нитче. Тъй рече Заратустра. Книга за всекиго и никого. Част първа. Преведе от оригинала Д. Дечев. София, 114 + VІ с.

1906
Фридрих Нитче. Тъй рече Заратустра. Книга за всекиго и никого. Част втора. Преведе от оригинала Д. Дечев. София, 104 с.

1909
За латинските глаголни форми с характер r и s. – Годишник на ІІІ софийска мъжка гимназия за учебната 1908/1909 година, 1-16.

Б. Г. Нибур. Приказки за гръцките херои. От немски преведе Д. Дечев (= Библиотека Картинна галерия за деца и юноши, 1). София, 56 с.

1914.
Плутарх. Знаменити люде. Сравнителни биографии. Агид и Клеомен. Братя Гракхи. Преведоха от старогръцки Г. И. Кацаров и Д. Дечев (= Библиотека за самообразование, год. VІІ, кн. 4). София, 96 с.

Август Валдек. Гръцка граматика. Учебник за класическите гимназии. Преведе от немски Д. Дечев. Пловдив, 115 с.

Гръцка читанка с гръцко-български и българо-гръцки речник за ІІ и ІІІ клас на гимназиите. Състави и нагоди по гръцката граматика на Авг. Валдек Д. Дечев. Пловдив, 161 с.

Езеровският пръстен и старофригийските надписи. – Училищен преглед, 19/3-4, 94-96.

История на литературата. Том І. История на класическата литература от д-р Ал. Балабанов. Пловдив, 1914, 215 с. – Училищен преглед, 19/3-4, 119-123. (рецензия)

1915
Тракийският надпис на златния пръстен от с. Езерово. – Известия на Българското археологическо дружество, 4, 70-79.

Die thrakische Inschrift auf dem Goldringe von Ezerovo (Bulgarien). – Glotta, 7, 81-86.

Paul Kretschmer. Zur Deutung der thrakischen Ringinschrift. Glotta, 7, 89-92. – Известия на Българското археологическо дружество, 5, 232-234. (рецензия)

Принос към античната география на България. 1. Рила и Верила. 2. Витоша. – Известия на историческото дружество, 4, 23-26.

Латинска христоматия за горните класове на гимназиите. Част І. Прозаици: Непот, Цезар, Цицерон, Ливий, Тацит. Нареди Д. Дечев. София, 192 с.

Извори за старата история и география на Тракия и Македония. Избраха и преведоха Г. И. Кацаров и Д. Дечев (= Българска библиотека, 10). София, 200 с.

1918
Публий Корнелий Тацит. Германия. Преведе и обясни Д. Дечев. София, 72 с.

Zu Tacitus’ Germania 45. – Wochenschrift für klassische Philologie, 25 (1918), 19-20,

236-237.

1919
Марк Валерий Марциал. Избрани епиграми. Преведе от оригинала Д. Дечев. –

Слънце, 1 (1919-1920), 6, 175-178.

Тит Макций Плавт. Гърне. Комедия в пет акта. Преведе от оригинала Д. Дечев (= Всемирна библиотека, 563-572). София, 69 с.

Марк Тулий Цицерон. Речи против Катилина. Преведе от оригинала Д. Дечев (= Всемирна библиотека, 563-572). София, 103 с.

Актово деление на Плавтовата комедия. Принос към техниката на античната драма. София, 56 с.

Б. Г. Нибур. Гръцките херои. Преведе Д. Дечев (= История и култура, 5). София, 63 с.

Децим Юний Ювенал. Сатира І. Преведе в проза Д. Дечев. – Слънце, 1 (1919-1920), 13-14, 414-422.

1920
Латинска христоматия за горните класове на гимназиите. Част ІІ. Поети: Овидий, Вергилий, Хораций. Нареди Д. Дечев. София, 172 с.

Българските преводи на “Тъй рече Заратустра”. – Слънце, 1 (1919-1920), 21-22, … (рецензия)

Средношколското класическо образование и предстоящите учебни реформи. –

Обществена обнова, 2 (1920), 1, 18-24.

Проф. д-р Гаврил И. Кацаров. Приноси към история на древността. Първа редица. София, 1920. Стр. 144. – Слънце, 2 (1920), 5, 389-390. (рецензия)

 1. Seure. Connaîtrions-nous, enfin, un texte en langue thrace ? (Revue des études anciennes, 22, 1920, 1-20). – Известия на Българското археологическо дружество, 7, 154-158. (рецензия)

Марк Тулий Цицерон. Речи против Катилина. Преведе от оригинала Д. Дечев. Второ издание (= Всемирна библиотека, 563). София, 94 с.

1921
Латинска христоматия за горните класове на гимназиите. Част І. Прозаици: Цезар, Цицерон, Ливий, Тацит. Нареди Д. Дечев. Второ издание. София, 172 с.

Сватбени песни в “Острова на блажените”. – Развигор, І, 18 (7 май 1921).

Тит Макций Плавт. Гърне. Комедия в пет акта. Преведе от оригинала Д. Дечев. Второ издание (= Всемирна библиотека, 556). София, 64 с.

1922
Филип Македонски. Писмото на Филипа. Преведе Дим. Дечев. – В: Г. И. Кацаров.

Цар Филип ІІ Македонски. София, 305-308.

Die antike Kultur in ihren Hauptzügen, dargestellt von Fr. Poland, E. Reisinger, R. Wagner. Стр. 242, издание на B. G. Teubner, Leipzig 1922. – Училищен преглед, 21/7-8, 617-618. (рецензия)

Една келто-тракийска религиозна успоредица: ieuru – ἥρωι. – Известия на Историческото дружество, 5, 17-33.

Развой на класическата филология. – Годишник на Софийския университет, Историко-филологически факултет, 18, 1-20.

Трако-келтски езикови успоредици. – Годишник на Софийския университет, Историко-филологически факултет, 18, 1-48.

Отговорите на папа Николай І по допитванията на българите (Responsa Nicolai papae I ad consulta Bulgarorum anno 866). Стъкми и преведе Д. Дечев (= Университетска библиотека, 16). София, 119 с.

1923
Цар Филип ІІ Македонски от Г. И. Кацаров. София, 1922. – Съвременник, 2 (1922/1923), 5, 282-288. (рецензия)

Едно средновековно описание на българските земи. – Годишник на Софийския университет, Историко-филологически факултет, 19, 1-42.

Βέδυ като трако-фригийско божество. – Годишник на Софийския университет, Историко-филологически факултет, 19, 1-11.

Стара планина и Родопи в античната митология. – Български турист, 15 (1922/1923), 10, 150-151.

Родопа или Родопи? – Родопа, 2 (1923), 7, 2-4.

Плутарх. Успоредни животописи. Агид и Клеомен. Тиберий и Гай Гракх. Преведоха от оригинала Г. И. Кацаров и Д. Дечев (Приложение към годишнина 22 на сп. Училищен преглед, 1). Пловдив, 84 с.

Рила, Верила и Витоша. – Български турист, 16 (1923/1924), 4, 63-64.

1925
Хемус и Родопи. Принос към старата география на България. – Годишник на Софийския университет, Историко-филологически факултет, 21, 1-36.

Преименуването на Ортакьой и Станимака. – Свободна реч, 1, бр. 290 (14 февруари 1925).

Асклепий като трако-гръцко божество. – Известия на Българския археологически институт, 3, 131-164.

Античното име на Рила. – Известия на Българския археологически институт, 3, 234.

 1. Ribezzo. La prima iscrizione tracia. Rivista indo-greco-italica di filologia, lingua, antichità, I, 1917, fasc. III, p. 55. – Известия на Българския археологически институт, 3, 257-258. (рецензия)

Где са живели смоляните? – В: Сборник в чест на В. Златарски. София, 45-54.

Латинска христоматия за горните класове на гимназиите. Част І. Прозаици: Цезар, Курций, Цицерон, Ливий, Салустий, Тацит. Нареди Д. Дечев. Трето издание. София, 187 с.

Марк Тулий Цицерон. Речи против Катилина. Преведе от оригинала Д. Дечев (= Всемирна библиотека, 563). Трето издание. София, 115 с.

Децим Юний Ювенал. Избрани сатири. Преведе от оригинала Д. Дечев (= Всемирна библиотека, 794). София, 136 с.

1926
Източно-германският произход на българското народностно име. – Годишник на Софийския университет, Историко-филологически факултет, 22, 1-25.

Сенека. За краткостта на живота. Преведе от латински Д. Дечев (= Класическа библиотека, 3). София, 37 с.

Списание за изследване на местни названия, издавано от Йозеф Шнец в Мюнхен (Zeitschrift für Ortsnamenforschung, hersg. von Joseph Schnetz, Verlag von R. Oldenburg, München). – Училищен преглед, 25/9-10, 2192-2194. (рецензия)

1927
Принос към трако-славянските езикови отношения. – Юбилеен сборник на Народната библиотека в Пловдив (Юбилеен сборник Борис Дякович), 1925 [1927], 311-317.

D-r J. Basanovičius und Adalbert Srba. Ueber die Sprachverwandschaft der alten Thraker und heutigen Litauer. Separatabdruck aus der „Lietviu Tauta“. Wilna, 1925, 25 с. – Известия на Българския археологически институт, 4, 338-339. (рецензия)

 1. Krahe. Die alten balkanillyrischen geographischen Namen auf Grund von Autoren und Inschriften. Heidelberg, 1925, Carl Winters’ Universitätsbuchhandlung, 128 с. – Известия на Българския археологически институт, 4, 339-340. (рецензия)

Der ostgermanische Ursprung des bulgarischen Volksnamens. – Zeitschrift für Ortsnamenforschung, 2, 128-216.

Ein Beitrag zu den slavisch-thrakischen Sprachbeziehungen. – Zeitschrift für slavische Philologie, 4, 377-383.

Латинска христоматия за горните класове на гимназиите. Част ІІ. Поети: Овидий, Вергилий, Хораций. Нареди Д. Дечев. Второ издание. София, 156 с.

Публий Вергилий Марон. Енеида. Песен І–ІV. Преведе от латински Д. Дечев (= Класическа библиотека, 5). София, 107 с.

Няколко думи за синодалния превод на Библията. – Родна реч, І/2 (ноември 1927), 65-75.

Новият ректор на Университета (Г. И. Кацаров). – в-к Литературни новини, І, бр. 14 (25.12. 1927)

1928
Дионис и Дионисий. – Родна реч, І/4 (март 1928), 175. Βέδυ als makedonischer Gott. – Glotta, 16, 280-285.

Тит Макций Плавт. Гърне (Aulularia). Преведе от латински Д. Дечев (= Класическа библиотека, 8). София, 47 с.

Латинска христоматия за горните класове на гимназиите. Част І. Прозаици: Цезар, Курций, Цицерон, Ливий, Салустий, Тацит. Нареди Д. Дечев. Четвърто издание. София, 168 с.

Август Валдек. Гръцка граматика. Учебник за класическите гимназии. Преведе от немски [и преработи] Д. Дечев. Второ издание. Пловдив, 103 с.

Гръцка читанка с гръцко-български речник за V и VІ клас на гимназиите. Състави и нагоди към гръцката граматика на Авг. Валдек Д. Дечев. Второ издание. Пловдив, 114 с.

Всемирна класическа литература. Свитък втори. Омир, Илиада. Второ художествено илюстровано издание. [Превел] Георги Попов. Средец, 1928. – в-к Литературни новини, ІІ, бр. 1 (30.09.1928). (рецензия)

Die dakischen Pflanzennamen. – Годишник на Софийския университет, Историко- филологически факултет, 24, 1-56.

Очерк на религията на древните траки. – Българска историческа библиотека, І/3, 22-25.

Преводът на Омировата Илиада от Георги Попов. – Училищен преглед, 27/8, 877-884. (рецензия)

Около превода на Омировата Илиада [на Георги Попов]. – в-к Пряпорец, ХХХ, бр. 68 (3.12.1928). (Съавт.: Г. И. Кацаров)

1929
Осемдесетгодишнината на един велик учен (Улрих фон Виламовиц-Мьолендорф). – в-к

Литературен глас, І, бр. 18 (13.01.1929).

Четири дакийски названия на растения. – Годишник на Народната библиотека в Пловдив, 1927 [1929], 165-170.

Една вечер у Перикла (Николай Райнов. Една вечер у Перикла. Страница от художествено-културния живот на древна Елада. София, Акация, 1929, 56 с.). – в-к Литературен глас, І, бр. 23 (17.02.1929). (рецензия)

Предизвикан отговор. – в-к Литературен глас, І, бр. 29 (31.03.1929). (по повод на отговор на рецензията на Н. Райнов)

Родопи и Родопа. – Родна реч, ІІ/5 (май 1929), 225-229.

Hans Krahe. Lexikon altillyrischer Personennamen (= Indogermanische Bibliothek, 3 Abteilung, 9 Band). Heidelberg, Carl Winters’ Universitätsbuchhandlung, 1929. – Известия на Българския археологически институт, 5, 417-418. (рецензия)

Марк Тулий Цицерон. Речи против Катилина. Преведе от латински Д. Дечев (= Класическа библиотека, 10). София, 66 с.

Плутарх. Успоредни животописи. Агид и Клеомен. Тиберий и Гай Гракх. Преведоха от старогръцки Г. И. Кацаров и Д. Дечев (= Класическа библиотека, 11). София, 100 с.

1930
Вергилий. – В: Европейски писатели. Живот – творчество – идеи. Т. 1. Под ред. на М. Арнаудов. София, 14-32.

Композиция и стил на Енеидата. – в-к Литературен глас, ІІ, бр. 77 (31.05.1930).

Публий Вергилий Марон. Из песен първа на „Енеида“. Преведе Д. Дечев. – в-к

Литературен глас, ІІ, бр. 77 (31.05.1930).

1931
Вторият конгрес на класическите филолози от славянските страни. (Изложение от българския делегат). – в-к Литературен глас, ІІІ, бр. 120 (20.06.1931).

Публий Овидий Назон. Метаморфозите на Овидия. Избра отделни части Д. Дечев. (Средношколски латински автори). София. Ч. І. Текст, 48 с. Ч. ІІ. Обяснителни бележки, 44 с.

Прокопий. [Из „Готската война“.] Бележка и превод от Д. Дечев. – Векове, І/3 (ноември 1931), 42-43.

Eine neue Deutung der thrakischen Ringinschrift. – Годишник на Софийския университет, Историко-филологически факултет, 27, 1-12.

Der angeblich thrakische Genetiv Θρακαλεζᾶν. – Indogermanische Forschungen, 49/2, 111.

Axios. – Zeitschrift für Ortsnamenforschung, 7/3, 193-199.

1932
Norbert Jokl. B) Sprache, Ebert Reallexikon der Vorgeschichte. Bd. XIII, Berlin, 1929, 278-300. – Известия на Историческото дружество, 11-12, 392-393. (рецензия)

Vittore Pisani. Ueber die sogenannte thrakische Inschrift von Ezerovo. Indogermanische Forschungen, Bd. 47, 1928, 42-47. – Известия на Българския археологически институт, 6, 318. (рецензия)

Carolus Silva-Tarouca, S. J. Fontes historiae ecclesiasticae medii aevi. Pars prima. Fontes saec. V–IX. Romae, apud aedes Unversitatis Gregorianae, 1930. 542 + XII с. – Известия на Българския археологически институт, 6, 320. (рецензия)

Цезар, Салустий, Цицерон, Ливий. Избра отделни части Д. Дечев (Средношколски латински автори. Прозаици). София, 116 с.

Вергилий и Хораций. Избра отделни части Д. Дечев. (Средношколски латински автори). София. Ч. І. Текст, 80 с. Ч. ІІ. Обяснителни бележки, 88 с.

Vardarios. – Zeitschrift für Ortsnamenforschung, 8/3, 193-205.

1933
Антични надписи. – Годишник на Народния музей, 5, 153-167.

Необходимостта от граждански училища. – в-к Литературен глас, V, бр. 186 (19.03.1933).

Меморандум от представителите на Дружеството на класическите филолози в България. – в-к Мир, ІХ, бр. 9901 (15.07.1933). (От Д. Дечев, Ал. Балабанов, Г. И. Кацаров и др.)

Мáдара – Мáтора. – Сборник в чест на Анастас Т. Иширков (= Известия на Българското географско дружество, І). София, 181-186.

Публий Вергилий Марон. Енеида. Песен І–VІ. Преведе от латински Д. Дечев. София, 180 с.

Ръкописите на тъй наречените „Отговори на папа Николай І до допитванията на българите“. – Известия на Българския археологически институт, 7, 322-340.

Светилището в Чокльовското блато. – Известия на Българския археологически институт, 7, 383-386.

 1. Ribezzo, Le iscrizioni di lingua mista egeo-etrusca e veneto-tracia nella stele di Lemno. Rivista indo-greco-italica (Napoli), XV, 1931, 63-78. – Известия на Българския археологически институт, 7, 436. (рецензия)

Kleine Funde aus Bulgarien. – Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes, Beiblatt 28, 113-120.

1934
Александър Балабанов като апостол на класическата култура у нас. – в-к Литературен глас, VІ, бр. 218 (21.01.1934).

Александър Балабанов като класически филолог. – в-к Литературен глас, VІ, бр. 222 (18.02.1934).

Антични надписи. – В: Мадара. Разкопки и проучвания, 1. София, 163-168.

Ревизия на надписа на Мадарския конник. – В: Мадара. Разкопки и проучвания, 1. София, 419-428. (Съавт.: Г. И. Кацаров)

Две планини в древната митология [Хемус и Родопи]. – Предел, І/3 (декември 1934), 12-13.

1935
Антични паметници от България. – Известия на Българския археологически институт, 8, 69-81.

Albrecht v. Blumenthal, Die Ringinschrift von Ezerovo. Indogermanische Forschungen, LI, 1933, S. 113-130. – Известия на Българския археологически институт, 8, 473-475. (рецензия)

 1. M. Kořinek. K tak zvanému thráckému nápisu na prstenu Ezerovském. Sbornik Filologický, X, 1938, p. 71-100. – Известия на Българския археологически институт, 8, 475-477. (рецензия)
 2. Beševliev. Ein übersehenes Zeugnis über das Nichtgriechentum der alten Makedonen. Revue internationale des études balkaniques, I, 1934. – Известия на Българския археологически институт, 8, 477.

Ein neues Militärdiplom des Kaisers Antoninus Pius. – Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes, 29, 54-59.

Kleine Funde aus Bulgarien. – Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes, Beiblatt 29, 163-172.

1936
Антични паметници. – Годишник на Народния музей, 6, 47-56.

Публий Овидий Назон. Метаморфози. Избра отделни части Д. Дечев. София. Ч. І. Текст, 63 с. Ч. ІІ. Обяснителни бележки, 51 с.

Тухли с латински печати от Мадара. – В: Мадара. Разкопки и проучвания, 2. София, 11-20.

Антични надписи. – В: Мадара. Разкопки и проучвания, 2. София, 21-23.

Die Ethnika auf -ᾱνός, -ηνός. – Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, 63, 227-240.

1937
Античното име на Хисара. – Годишник на Пловдивската народна библиотека и музей, 1935/1936 [1937], 45-51.

Квинт Хораций Флак. – Прометей, І/1-2, 11-16. Военни дипломи у римляните. – Прометей, І/4, 3-8.

Античното име на Хисара. – в-к Зора, ХІХ, бр. 5425 (28.07.1937).

Цезар. Салустий. Цицерон. Избра отделни части Д. Дечев (= Латински прозаици. Дял І). София, 144 с.

Ливий. Тацит. Плиний Млади. Избра отделни части Д. Дечев (= Латински прозаици. Дял ІІ). София, 96 с.

Вергилий. Хораций. Тибул. Избра отделни части Д. Дечев (= Латински поети. Дял ІІ). Ч. І, Текст. София, 104 с.

Kleine Funde aus Bulgarien. – Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes, Beiblatt 30, 65-78.

Ein neues Militärdiplom aus Dacia Porolissensis. – Klio, 30, 187-199.

М. Войнов и Ал. Милев. Латинско-български речник. Книгоиздателство „Казанлъшка долина“, София, 1937. 717 с. – Училищен преглед, 36/9, 1155-1158. (рецензия)

Една тракийска надгробна плоча. – Прометей, ІІ/1, 11-12.

Гръцки и латински извори за историята на нашите земи. Прокопий. [Из „Готската война“]. Преведе Д. Дечев. – Прометей, ІІ/1, 20-22.

На 15 октомври т. г. почина в Пловдив писателят Йордан Йовков. – Прометей, ІІ/1, 24. (под псевдоним Д. В[асилчин]. )

Прометей. Списание за разпространение на класическата култура. Уреждат Г. И. Кацаров, Ал. Балабанов и Д. Дечев. Год. ІІ, 1937/1938, кн. 1-6.

1938
Триумфалните арки у римляните. – Прометей, ІІ/2, 4-7. (под псевдоним Д. В.)

Гръцки и латински извори за историята на нашите земи. Прокопий (продължение). Преведе Д. Дечев. – Прометей, ІІ/2, 22-24.

Лаокооновата група. – Прометей, ІІ/3, 6-8. (под псевдоним Д. В.)

Жертвеникът на Диониса в с. Сармаджик (Малко-Търновско). – Прометей, ІІ/3, 15-17.

Гръцки и латински извори за историята на нашите земи. Прокопий (продължение). Преведе Д. Дечев. – Прометей, ІІ/3, 23-24.

Преустройството на германските средни училища. – Прометей, ІІ/5, 6-7. (под псевдоним Д. Василчин)

Старогръцко-български речник. София, 766 с. (Съавт.: М. Войнов, Вл. Георгиев, Б. Геров, Ал. Милев и Мл. Тонев)

Завещанието на Флавиана Филократия. – Прометей, ІІІ/2, 7-9.

1939
Антични паметници. – Известия на Българския археологически институт, 12, 281-303.

Цезар. Салустий. Цицерон. Избра отделни части Д. Дечев (= Латински прозаици. Дял І). София, 144 с.

Федър. Овидий. Избра отделни части Д. Дечев (= Латински поети. Дял І). София. Ч. І. Текст, 84 с. Ч. ІІ. Обяснителни бележки, 68 с.

Вергилий. Хораций. Тибул. Избра отделни части Д. Дечев (= Латински поети. Дял ІІ). Ч. ІІ. Обяснителни бележки, 104 с.

Предговор. – В: Публилий Сир. Мъдри мисли. Латински сентенции. Избра и преведе от латински Крум Димитров. София, 37-38.

Антични паметници. – В: Г. п. Аянов. Малко Търново и неговата покрайнина. Бургас, 161-169.

Antike Denkmäler aus Bulgarien. – Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes, Beiblatt 31, 121-140.

1940
Гръцки и латински извори за историята на България. Покръстването на българите според латински извори. Преведе Д. В. – Прометей, ІV/2, 24-27. (под псевдоним Д. В.)

Гръцки и латински извори за историята на България. Теофан (продължение). – Прометей, ІV/5, 23-29. (според съдържанието – прев. Д. В.; останалите откъси от Теофан обаче са превеждани от В. Бешевлиев)

Децим Юний Ювенал (по случай 1800-годишнината от смъртта му). – Прометей, ІV/6, 5-8. (под псевдоним Д. В.)

Децим Юний Ювенал. Откъслек от третата сатира. Преведе в проза Д. Д. – Прометей, ІV/6, 8-15.

Тухли с латински надписи. – Годишник на Пловдивската народна библиотека и музей, 1937/1939 [1940], 119-127.

Ливий. Тацит. Плиний Млади. Избра отделни части Д. Дечев (= Латински прозаици. Дял ІІ). Второ издание. София, 96 с.

Отговорите на папа Николай І по допитванията на българите (Responsa Nicolai papae I ad consulta Bulgarorum anno 866). Текст и превод от Д. Дечев. Второ издание (= Университетска библиотека, 213). София, 146 с.

Василико, Царево, Босилково. – Родна реч, ХІV/2 (ноември – декември 1940), 75.

1941
Едно дарение от областта на Средна Струма. – Известия на Българския археологически институт, 13, 190-194.

Федър. Овидий. Избра отделни части Д. Дечев (= Латински поети. Дял І). Ч. І. Текст. Второ издание. София, 84 с.

Вергилий. Хораций. Тибул. Избра отделни части Д. Дечев (= Латински поети. Дял ІІ). Ч. І. Текст. Второ издание. София, 104 с.

Марк Тулий Цицерон. Речи против Катилина. Преведе от латински Д. Дечев. София, 91 с.

1942
Тит Ливий. – Прометей, VІ/4, 103-106.

Антични паметници от българските земи. – Годишник на Пловдивската народна библиотека и музей, 1940/1941 [1942], 34-39.

Apollon. – In: Reallexikon für Antike und Christentum, hrsg. von Th. Klauser. Lief. 4, 524-529.

Публий Вергилий Марон. Енеида. Част І. Песен І–VІ. Преведе Д. Дечев. Второ издание. София, 192 с.

1943
Антични паметници. – Годишник на Народния археологически музей, 7, 54-60. Училищното дело у римляните. – Прометей, VІІ/5-6, 109-116.

Antike Denkmäler aus Südbulgarien. – Известия на Българския археологически институт, 14, 234-238.

Старогръцко-български речник. Второ издание. София, 917 с. (Съавт.: М. Войнов, Вл. Георгиев, Б. Геров, Ал. Милев и Мл. Тонев)

Artemis. – In: Reallexikon für Antike und Christentum, hrsg. von Th. Klauser. Lief. 5, 714-718.

1945
Тракийският Херос като бог-ловец. – Списание на Българската академия на науките и изкуствата, 70, Клон историко-филологичен, 33, 185-189.

1946
Ein neues Militärdiplom aus Germania Inferior. – Известия на Българския археологически институт, 15, 1946, 86-93.

1947
Йордан Йовков. Спомен. – В: Димо Минев. Йордан Йовков. Документи и свидетелства за живота и творчеството му. София, 210-211.

1949
Извори за старата история и география на Тракия и Македония. Избраха и преведоха Г. И. Кацаров, Д. Дечев и др. Второ разширено издание. София, 487 с.

1950
Привидно споменаване на българското народностно име в един папирус от Египет. – Списание на Българската академия на науките, 71, Клон историко-филологичен, 34, 183-194.

Zu dem Militärdiplom aus Kamensko. – Germania, 28/1-2, 97.

Антични надписи от областта на Средна Струма. – Годишник на Народния археологически музей Пловдив, 2, 51-55.

Zu dem Militärdiplom aus Kamensko. – Годишник на Народния археологически музей Пловдив, 2, 61.

Принос към историята на западнопонтийските градове. – Известия на Археологическия институт, 17, 59-69.

Zu dem Militärdiplom aus Kamensko. – Известия на Археологическия институт, 17, 70.

 1. Σαβάζιος. Annuaire de l’Institut de philologie et d’histoire orientales et slaves de l’Université libre de Bruxelles, VII, 1944, p. 41-46. – Известия на Археологическия институт, 17, 353. (рецензия)
 2. Der Vogel auf der Stange – ein Kultzeichen. Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes, XXVII, 1948, S. 135-150. – Известия на Археологическия институт, 17, 369-370. (рецензия)
 3. Egger. Der hilfreiche Kleine im Kapuzenmantel. Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes, XXVII, 1948, S. 90-111. – Известия на Археологическия институт, 17, 370. (рецензия)

1952
Характеристика на тракийския език. (Charakteristik der thrakischen Sprache). София, 136 с.

Една семейна триада в религията на траките. – Известия на Археологическия институт, 18, 7-49.

Една поправка (към военната диплома от Каменско). – Известия на Археологическия институт, 18, 413.

Stroux, Johannes. Eine Hafeninschrift von der Küste des Pontus. Sitzungsberichte der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Philosophisch-historische Klasse, 1949,

 1. 1. Epigraphische Beiträge, I, S. 1-23. – Известия на Археологическия институт, 18, 423-424. (рецензия)

Известия на Археологическия институт, 18. Редакторска комисия: Акад. Д. Дечев и др. София, 474 с.

Ein zusammengesetzter Beiname der Göttin Hera. – Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes, Beiblatt 39, 15-22.

Antike Denkmäler aus Bulgarien. – In: Beiträge zur älteren europäischen Kulturgeschichte, Bd. 1 (Festschrift für Rudolf Egger). Klagenfurt, 17-24.

1953
В. Георгиев. Проблемы минойского языка. Ответственный редактор Д. Дечев. София, 196 с.

Бележки за латинските цитати и надписи. – В: Пиер Белон дю Ман. Наблюдение на много редки и забележителни неща, видени в Гърция, Азия, Юдея, Египет, Арабия и други чужди страни. Превод и коментар от Вс. Николаев. София, 260-265.

1954
За склонението на имената в българския език. – Български език, ІV/2, 144-145.

Тракийски названия на наши реки. – Известия на Института за български език, 3, 267-283.

Античното име на Несебър. – Известия на Института за българска история, 5, 367-375.

Ein neues Brief des Kaisers Antonius Pius. – Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes, 41, 110-118.

1955
Култът на Артемида в областта на Средна Струма. – Известия на Археологическия институт, 19 (= Сборник Гаврил Кацаров, ч. 2), 94-109.

В. Георгиев. Словарь крито-микенских надписей. Ответственный редактор Д. Дечев. София, 96 с.

Ein zusammengesetzter Beiname der Göttin Hera. – Известия на Археологическия институт, 20, 613.

 1. Egger. Ein kleiner Beitrag zur Markus-Säule. Estratto di Anthemon, scritti di archeologia e di antichità classiche in onore di Carlo Anti. Venezia, 1954, p. 1-7. – Известия на археологическия институт, 20, 613-614. (рецензия)

Известия на археологическия институт, 20. Редакторска комисия: Д. Дечев и др. София, 638 с.

1956
Thrakisches. 1. ΔΑΛΟΣΑΚΟΣ ~ ΣΑΚΕΔΑΛΛΟΣ. 2. ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ ~ ΣΑΡΒΑΛΟΣ. – In:

Μνήμης χάριν. Gedankenschrift Paul Kretschmer. 1. Wien, 89-92.

Произход на селищното име Панагюрище. – В: Панагюрище и Панагюрско в миналото. Сборник. София, 45-54.

1957
Die thrakischen Sprachreste. (Schriften der Balkankommission. Linguistische Abteilung XIV). Wien, 584 S. (2. издание: 1976)