Библиография на Веселин Бешевлиев

Веселин Иванов Бешевлиев

(25.03.1900 – 9.10.1992)

 

1926
Гръцкият език в прабългарските надписи. – Годишник на Народния археологически музей, 4, 381-429.

Чаши от черепи у прабългарите. – Годишник на Софийския университет, историко- филологически факултет, 22, 1-23.

Новооткрит народ: хетити. – в-к Развигор, бр. 226 (23.10.1926).

1927
Към прабългарските надписи. – Годишник на Софийския университет, историко- филологически факултет, 23, 1-20.

Употребата на imperativus aoristi и на imperativus praesentis в старогръцката молитва. –

Годишник на Софийския университет, историко-филологически факултет, 23, 1-32.

Zur Chronographie des Theophanes. – Byzantinisches Zeitschrift, 27(2), 35.

Гай Петроний. Ефеската вдовица. (Новела из романа Сатирикон). Преведе от латински д-р В. Бешевлиев. – в-к Развигор, бр. 236 (1.01.1927).

Гай Петроний Арбитър. Към новелата “Ефеската вдовица”. – в-к Развигор, бр. 236 (1.01.1927).

Някога и днес. – в-к Развигор, бр. 240 (29.01.1927).

Две прочути творби на древното изкуство. – в-к Развигор, бр. 247 (5.03.1927).

1928
Mittelgriechisches. – Glotta, 17, 66-71.

Към въпроса за т. н. „адмиратив“ в български език. – Македонски преглед, ІV/1, 174- 177.

Един нов превод на „Илиада“. – Родна реч, ІІ/2, 89.

1929
Развой на гръцкия език. – Годишник на Софийския университет, историко- филологически факултет, 25, 1-22.

По въпроса за надписа върху пръстена от с. Езерово. – Годишник на Народната библиотека в Пловдив, 1927 [1929], 171-182.

Гръцки и латински извори за вярата на прабългарите. – Известия на Народния етнографски музей, 8-9, 149-334.

Zu Curtius VI, 9, 37. – Philologische Wochenschrift, 49 (21), 652-654.

1930
Глосата κεβαλή. – Годишник на Софийския университет, историко-филологически факултет, 26, 1-15.

1931
Надписите около Мадарския конник. – Българска мисъл, 6 (10), 660-667. Bulgares et Grecs. – Balkans (Athènes), 10-11, 1-3.

Черепът на Никифор. – Векове, І/1, 3-6.

1932
Към въпроса за народността на старите македонци. – Годишник на Софийския университет, историко-филологически факултет, 28, 1-75.

Der Titel κανάρτι κεῖνος. – Byzantinisches Zeitschrift, 32, 13-15.

Zu der Inschrift des Reiterreliefs von Madara. – Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher, 9, 1-35.

Надписите около Мадарския конник. – Известия на Историческото дружество, 11-12, 1-32.

Herodot. VIII 140–144. – Известия на Историческото дружество, 11-12, 337-340. Епиграфски бележки. – Известия на Историческото дружество, 11-12, 340-347. Оценки за книги и статии. – Известия на Историческото дружество, 11-12, 348-371,

393-395, 397-399.

Α. Δ. Κεραμόπουλλος. Μακεδονία καὶ Μακεδόνες. Ἐν Ἀθήναις 1930. 48 стр. –

Известия на Българския археологически институт, 6, 323-324. (рецензия)

1933
Нов първобългарски надпис. – Известия на Българския археологически институт, 7, 399-401.

Първобългарските надписи от с. Хамбарлий. – Известия на историческото дружество, 13, 24-48.

Нов извор за вярата на първобългарпте. – Известия на историческото дружество, 13, 176-179.

Нова етимология на Πόντος Ἄξεινος и Ἄξιος. – Известия на историческото дружество, 13, 185.

Български паралели към Хесиодовите Ἔργα καὶ ἡμέραι, v. 727 sq. и 756 sq. – В: Сборник в чест на проф. Л. Милетич за седемдесетгодишнината от рождението му. София, 495-498.

1934

Исторически преглед на досегашните издания на първобългарските надписи. –

Годишник на Софийския университет, историко-филологически факултет, 30, 1-12.

Към въпроса за тълкуването на надписите около Мадарския конник. – Годишник на Софийския университет, историко-филологически факултет, 30, 1-28.

Ein übersehenes Zeugnis über das Nichtgriechentum der alten Makedonen. – Revue internationale des études balkaniques, 1, 280.

1935
Първобългарски надписи. – Годишник на Софийския университет, историко- филологически факултет, 31, 162 с. + ХХV с. ил. + 1 карта.

Die byzantinischen Bestandteile der protobulgarischen Inschriften. – Известия на Българския археологически институт, 9, 269-272.

Der Ursprung des neugriechischen εἶναι (ἐστί, εἰσί). – Glotta, 23, 270-273.

1936
Първобългарски надписи. Добавки и оправки. – Годишник на Софийския университет, историко-филологически факултет, 32, 48 + ХХХ с.

Няколко бележки към българската история. – Годишник на Софийския университет, историко-филологически факултет, 32, 1-37.

Българи и гърци в техните влияния през вековете. – В: През вековете, I. София, 181- 189.

Zu Herondas Mim. 1, 8. – Philologische Wochenschrift, 56 (41-42), 1183.

1937
Новият извор за поражението на Никифора I в България през 811 година. – Годишник на Софийския университет, историко-филологически факултет, 33, 1-8.

Паралели: Към култа на Арес в Тракия; Към първобългарския обичай – чаши от човешки черепи; Към някои от отговорите на папа Николай. – Известия на Историческото дружество, 14-15, 71-75.

Към въпроса за двореца (αὐλή) на първобългарския хан. – Известия на Историческото дружество, 14-15, 75-80.

Отзвуци от древността на папирус. – Прометей, І/5-6, 3-10.

Две прочути творби на древността върху папирус. – Прометей, І/5-6, 17-19.

Zur Frage des Lautwertes des Buchstaben β im Spätgriechischen. – Annuaire de l’Institut de philologie et d’histoire orientale et slave (Genève), 5, 65-68.

1938
Нови откъслеци от първобългарски надписи. – Известия на Българския археологически институт, 11, 301-302.

Nochmals über das neugriechische εἶναι (ἐστί, εἰσί). – Glotta, 26, 262-263.

Хеленизъм. – Прометей, ІІІ/2, 10-11.

1939
Историческа граматика на гръцкия език. І. Фонетика, морфология (съществително и прилагателно). (= Университетска библиотека № 191). София, XX + 344 с. + 1 карта.

Вярата на първобългарите. – Годишник на Софийския университет, историко- филологически факултет, 35, 1-63.

Поглед върху историята на класическите студии в нашите земи. – Прометей, ІІІ/6, 3-13.

Един любопитен паметник от римско време. – Прометей, ІV/1, 10-15.

1940
Избрани откъслеци от главните представители на следкласическата гръцка проза. –

Годишник на Софийския университет, историко-филологически факултет, 36, 1-48.

Два малко известни византийски надгробни надписа. – Известия на Историческото дружество, 18-19, 37-47.

Eine neue protobulgarische Inschrift. – Studia historico-philologica Serdicensia, 2, 97-98.

Плиска в географски карти от 17 в. и 18 в. – Македонски преглед, 12/3, 43-50.

Туризмът в древността. – Прометей, ІV/4, 19-21.

Д-р Никола Сава Пиколо. – Прометей, ІV/6, 3-5.

1941
Д-р Никола С. Пиколо като класик филолог. – Годишник на Софийския университет, историко-филологически факултет, 37, 1-178.

Беломорието и Македония в първобългарските надписи. – Прометей, V/4-5, 15-18.

Няколко по-забележителни антични градове в новоосвободените земи. – Прометей, VІ/1, 1-7; VІ/2, 33-35.

Kurios Bulgarias bei Theophanes. – Byzantinisches Zeitschrift, 41, 289-298.

1942
Гръцката колонизация на Беломорието в древността. – Беломорски преглед, 1, 157-178. Старини из Беломорието. – Беломорски преглед, 1, 318-347. (Съавт.: Г. Михайлов) Демостен. – Прометей, VІ/3, 82-87.

Гръцката колонизация на Беломорието в древността. – Прометей, VІІ/1, 1-7.

1943

Историческа граматика на гръцкия език. ІІ. Морфология (= Университетска библиотека № 271). София, VIІI + 247 с.

Старогръцка христоматия. (= Университетска библиотека № 259). София, IV + 348 с. Zwei altchristliche Inschriften. – Годишник на Народния археологически музей, 7, 232-

237.

Местните имена между Струма и Места. – Беломорски преглед, 2, 13-21.

1944
Altchristliche Grabinschriften aus Varna. – Известия на Историческото дружество, 19-20, 18-39.

1945
Един забравен надпис от Nicopolis ad Nestum. – Списание на БАН, 70, 201-213.

1946
Еврипид. Медея. Преведе от старогръцки В. Бешевлиев. София, 62 с.

1947
Аристофан. Облаци. Преведе от старогръцки В. Бешевлиев. София, 88 с.

Софокъл. Едип цар. Преведе от старогръцки В. Бешевлиев. София.

1949
Омир, Хезиод, Пиндар, Есхил, Аристофан, Тукидид, Ксенофонт, Демостен, Есхин, Аристотел, Теофраст, Аполоний Родоски, Диодор, Конон, Деянията на св. Апостоли, Плутарх, Псевдоплутарх, Лукиан, Павзаний, Аполодор, Елиан, Атеней, Климент Александрийски, Дексип, Йоан Стобей [откъси, превод и бележки от В. Бешевлиев]. – В: Г. Кацаров, Д. Дечев. Извори за старата история и география на Тракия и Македония. Второ разширено издание. София, 5-16, 38, 48- 105, 109-118, 121-134, 182-205, 232-235, 272-273, 287-294, 297-299, 310-316, 360-371,

382, 386-388, 424-425. (някои от авторите са превеждани съвместно с Г. Кацаров, Д. Дечев, Б. Геров, Г. Михайлов)

Един загадъчен надпис от VI в. – Разкопки и проучвания, 4, 123-131.

1950
Средновековни нааписи от Черноморието. – Известия на Археологическия институт, 17, 289-290.

Notes épigraphiques. – Годишник на Народния археологически музей – Пловдив, 2, 63-67.

Две бележки към текста на Теофилакт Симокат. – Списание на БАН, 71, 211-219. Zwei Randnotizen zu Theophylaktos Simokattes. – Byzantinisches Zeitschrift, 43, 257-258.

The London manuscript of Nikephoros’ “Breviarium”, edited with an introduction by Louis Orosz. Budapest 1948, 27 стр. – Известия на Археологическия институт, 17, 367-368. (рецензия)

1951
Участието на траките в обществения живот на провинция Тракия и на Източната римска империя. – Известия на Института за българска история, 1-2, 217-234.

1952
Епиграфски приноси. София, 97 с. + 54 с. ил.

Една особеност в образуването на сложните местни названия от латински произход в Мизия и Тракия. – Известия на Института за български език, 1, 239-247.

1954
Дексип, Евсевий, Евнапий, Олимпиодор Тивански, Малх, Зосим, Евстатий Епифанийски [увод и превод В. Бешевлиев]; Обяснителни бележки. – Във: В. Бешевлиев (ред.). Извори за българската история, том І: Гръцки извори за българската история, І. София, 1-27, 84-85, 130-189, 198-202, 218-225.

Античната топонимия у нас като исторически извор. – Известия на Института за български език, 3, 341-355.

Zur Deutung und Datierung der protobulgarischen Inschrift vor dem Reiterrelief von Madara, Bulgarien. – Byzantinisches Zeitschrift, 47, 117-122.

1955
Латински местни имена в Мизия и Тракия. – Известия на Археологическия институт, 19, 279-303.

Славянизми в пьрвобългарските надписи. – В: Сборник в чест на акад. Александър Теодоров-Балан по случай 95-та му годишнина. София, 99-103.

What was the title ητζιργου (ητζουργου) βοιλας in the Protobulgarian inscriptions. –

Byzantinoslavica, 16/1, 120-124.

Les inscriptions du relief de Madara. – Byzantinoslavica, 16/2, 212-254.

1956
Надписите около Мадарския конник. – В: Мадарският конник. Проучвания върху надписите и релефа. София, 51-113.

Нови откъслеци от първобългарски и други средновековни надписи от Плиска и Силистра. – Известия на Археологическия институт, 20, 277-292.

Към археологическото проучване на Добруджа. – В: Комплексна научна Добруджанска експедиция през 1954 г. Доклади и материали. София, 13-17.

1957
Към въпроса за произхода на бъдещето време в новогръцки. – В: Езиковедски изследвания в чест на акад. Стефан Младенов. София, 405-406.

1958
Йорданес [увод, превод и бележки от В. Бешевлиев и Г. Цанкова-Петкова]. – В: Извори за българската история, т. ІІ: Латински извори за българската история, І. София, 326-367.

Cohors I Ἀθοειτῶν Antbniniana. – В: Изследвания в чест на акад. Димитър Дечев по случай 80-годишнината му. София, 269-272.

Византийски триумфални обичаи, акламации и титли у българите в IX в. – Известия на Етнографския институт и музей, 3, 3-38.

Die zusammengesetzten Titel in den protobulgarischen Inschriften. – Ural-Altaische Jahrbücher, 30, 98-103.

1959
Nachträge zu den thrakischen Sprachresten. – Linguistique balkanique, 1, 65-68.

Κ вопросу ο награде, полученной Тервелем от Юстиниана II в 705 г. – Византийский временник, 16, 8-13.

Die protobulgarischen Inschriften und die Slawistik. – Zeitschrift für Slawistik, 3, 1-7.

1960
Die Epigraphik in Bulgarien. – In: Antike und Mittelalter in Bulgarien. Berlin, 129-145. Die protobulgarischen Inschriften. – Das Altertum, 6, 168-175.

Eine neue protobulgarische Inschrift. – Ural-Altaische Jahrbücher, 32, 1-2.

Един модерен φιλτροκατάδεσμος θαυμαστός. – В: Езиковедско-етнографски изследвания в памет на акад. Стоян Романски. София, 553-555.

Der Widerhall des neugriechischen Sprachkampfes und der neugriechischen Literatur in Bulgarien des vorigen Jahrhunderts. – Berliner byzantinische Arbeiten, 15, 48-54.

1961
Надпис ли е бил Именникът на българските князе? – Известия на Археологическия институт, 24, 1-8.

Карел Шкорпил като епиграф. – В: Изследвания в памет на Карел Шкорпил. София, 25- 27.

Три приноса към българската средновековна история. – В: Изследвания в чест на Марин С. Дринов. София, 283-300.

Динибули у Идриси е град Ямбол. – Български език, 4/1961, 333-336. Die Thraker im ausgehenden Altertum. – Studii clasice, 3, 251-263.

Amlaidina und Sippe. – Linguistique balkanique, 2/1961, 67-70.

Die Anfänge der bulgarischen Literatur. – International Journal of Slavic linguistics and poetics, 4, 116-145.

1962
Из късноантичната и средновековната география на Североизточна България. –

Известия на Археологическия институт, 25, 1-19.

За името Дичина или Вичина на река Тича. – Известия на Института за български език, 8, 175-179.

Thrakische Personennamen mit lateinischen Suffixen. – Živa antika, 12/1, 93-94.

Le nom antique de Sveti Vrač (Bulgarie), siège episcopal au VIe siècle. – Byzantinoslavica, 23, 1-5.

Zur Geographie Nordost-Bulgariens in der Spätantike und im Mittelalter. – Linguistique balkanique, 4, 57-80.

Ein byzantinischer Brauch bei den Protobulgaren. – Acta antiqua (Budapest), 10/1-3, 17-21. Souveränitätsansprüche eines bulgarischen Herrschers im 9. Jahrhundert. – Byzantinisches

Zeitschrift, 25, 11-20.

Fragmente aus der Korrespondenz eines bulgarischen Humanisten im 9. und 10. Jahrhundert.

– In: Renaissance und Humanismus in Mittel- und Osteuropa, Bd. I. Berlin, 336-342.

1963
Die protobulgarischen Inschriften (= Berliner byzantinistische Arbeiten, 23). Berlin, XXI + 361 с. + 97 табл. + 1 карта.

Старохристиянски надписи от Варна. – Известия на Варненското археологическо дружество, 14, 55-64.

Кой град е град Филипопол у Отец Паисий. – Български език, 1/1963, 47-48.

Griechische theophore Personennamen und lateinische Spitznamen der Thraker. –

Linguistique balkanique, 6, 61-70.

Eine Militärkarte der Balkanhalbinsel aus den letzten Jahren des 14. Jahrhunderts. –

Linguistique balkanique, 2/1963, 39-48.

1964
Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien (= Berliner byzantinistische Arbeiten, 30). Berlin, XV + 220 с. + 114 табл. + 1 карта.

Über manche ältere Theorien von der Romanisierung der Thraker. – Etudes balkaniques, 1, 147-158.

Wo lag der Bischofssitz Diokletianopolis in Thrakien. – Linguistique balkanique, 1/1964, 49- 56.

Die volkssprachlichen Elemente in den Redepartien bei Theophanes und in den Akklamationen bei Konstantin Porphyrogennetos. – In: Byzantinische Beiträge, Berlin, 141-151.

Zur Frage der zusammengesetzten protobulgarischen Titel. – Linguistique balkanique, 8, 47- 52.

1965
Проучвания върху личните имена у траките. София, 132 с.

Bulgarien und Corpus Inscriptionum Latinarum III. – Das Altertum, 11/3, 181-186. Inschrift in unbekannter Sprache aus Nordbulgarien. – Glotta, 43/3-4, 317-322.

Protobulgarische Inschrift auf einer Silberschale. – Byzantion, 35, 1-9.

Zur Kontinuität der antiken Städte in Bulgarien. – In: Neue Beiträge zur Geschichte der alten Welt, II. Römisches Reich. Berlin, 211-221.

Un médecin helléniste: Nicolas S Piccolos. (1792-1865). – Revue des études grecques, 78, 599-601.

1966
Les cités antiques en Mésie et en Thrace et leur sort à l’époque du haut Moyen Age. – Etudes balkaniques, 5, 207-220.

Inschrift in unbekannter Sprache aus Bulgarien. – Linguistique balkanique, 1/1966, 5-7.

1967
Ирански елементи y първобългарите. – B: Античное общество. Mосква, 237-247. Tavernen als Kastellnamen bei Prokop. – Linguistique balkanique, 12, 101-110.

Zur Topographie der Balkanhalbinsel in Prokops Werk “De Aedificiis”. – Philologus, 111, 267-282.

Zu Theophanis Chronographia 359, 5-17. – In: Polychordia. Festschrift Franz Dölger zum 75.

Geburtstag. Amsterdam. 50-57.

Eine nicht genügend anerkannte hagiographische Quelle. – In: Polychronion. Festschrift Franz Dölger zum 75. Geburtstag (= Forschungen zur griechischen Diplomatik und Geschichte, 1). München, 90-104.

Protobulgarica. – In: To honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of his seventieth birthday. The Hague, 222-231.

1968
Ein verkannter thrakischer Ortsname. – Известия на Института за български език, 16, 75-77.

Едно сведение за евреи на Дунава в VІ век. – Годишник на Обществената културно- просветна организация на евреите, 1/1968, 125-126.

За славянските племена в Североизточна България от VІ до IX в. – В: Преслав, I.

София, 17-28.

Keltische Ortsnamen in den Kastellverzeichnissen bei Prokop. – In: Actes du Premier congrès des études balkaniques et sud-est européennes, VІ. Linguistique. Sofia, 415-423.

Les premières inscriptions bulgares. – Obzor, 2/1968, 73-80.

Две малко познати творби на д-р Никола С. Пиколо. – В: Сборник Н. С. Пиколо. София, 13-110.

Д-р Никола С. Пиколо в спомените на д-р И. Селимински. – В: Сборник Н. С. Пиколо.

София, 271-277.

1969
Един нов старохристиянски надпис от Варна. – Известия на Народния музей Варна, 5 (20), 232-233.

Културно-историческо значение на първобългарските надписи. – Списание на БАН, 3-4/1969, 91-104.

1970
Untersuchungen über die Personennamen bei den Thrakern. Amsterdam, XIV + 144 c.

Zur Deutung der Kastellnamen in Prokops Werk “De aedificiis”. Amsterdam, XV + 160 c.

Тракийски или латински местни имена? – Известия на Института за български език, 19, 919-926.

Zwei Bemerkungen zur historischen Geographie Nordostbulgariens. – In: Studia Balcanica. 1.

Recherches de géographie historique, Sofia, 69-78.

Aus der Geschichte der Protobulgaren. – Etudes balkaniques, 2/1970, 39-56. Randbemerkungen über die “Miracula Sancti Demetrii”. – Βυζαντινά, 2, 285-300.

1971
Тракийски или латински местни имена. – Известия на Института за български език, 19, 919-926.

Към въпроса за произхода на името ‘грък’. – Български език, 7/1971, 73-78.

Zwei Versionen bei Theophanes und Nikephoros dem Patriarchen. – Revue des études sud-est européennes, 9, 363-367.

Die Feldzüge des Kaisers Konstantin V. gegen die Bulgaren. – Еtudes balkaniques, 3/1971, 7- 17.

Die Kaiseridee bei den Protobulgaren. – Βυζαντινά, 3, 81-92.

Zur Lesung der Personennamen in den protobulgarischen Gedenkschriften. – Linguistique balkanique, 2/1971, 47-48.

Les inscriptions protobulgares et leur portée culturelle et historique. – Byzantinoslavica, 32, 35-51.

1972
Le XIе congrès international d’onomastique. – Etudes balkaniques, 3/1972, 130-131.

Какво говорят надписите на Мадарския конник. – Читалище, 11/1972, 35-36.

1973
Първобългарски амулети. – Известия на Народния музей – Варна, 9 (24), 53-63.

Нов възпоменателен първобългарски надпис. – В: Сборник в памет на проф. Ал.

Бурмов. София, 412-418.

Географското минало на Плиска и нейната околност. – Известия на Народния музей –

Шумен, 6, 3-14.

1974
Към въпроса за името Одесос. – Известия на Народния музей – Варна, 10 (25), 3-7.

За античното име на Шуменската крепост. – Музеи и паметници на културата, 4/1974, 3-4.

Die Botschaften der byzantinischen Kaiser aus Schlachtfeld. – Βυζαντινά, 6, 73-83.

1975
Нови старохристиянски надписи от Варна. – Известия на Народния музей – Варна, 11 (26), 148-150.

Първобългарски и късни гръцки и латински надписи. – Археология, 1/1975, 15-24.

Ein Rätsel der antiken Geographie Thrakiens. – In: Studia Balkanica, 10. Recherches de géographie historique. Sofia, 19-22.

1976
Към въпроса за девташларите. – Известия на Народния музей – Варна, 12 (27), 1-7. Kleinasiatische Personennamen in den spätgriechischen und spätlateinischen Inschriften aus

Scythia Minor, Moesia Inferior und Thracia. – In: Pulpudeva, 2. Sofia, 94-98.

Eine unvollendete Tragödie von Dr. N. S. Pikkolo. – Balkan studies, 17/2, 225-228.

1977
Beobachtungen über die protobulgarischen Runeninschriften bei Basarabi (Murfatlar). –

Известия на Народния музей – Варна, 13 (28), 49-55.

1978
Bulgarisch-byzantinische Aufsätze. London, 370 c.

Латински надпис от ранновизантийската крепост при Килифаревския манастир. –

Археология, 1/1978, 35-37.

Един виден гражданин на Одесос през VI в. – Известия на Народния музей – Варна, 14 (29), 117-120.

1979
Първобългарски надписи. София, 254 с. + 42 л. ил.

Епиграфските останки от първобългарския език. – В: Езиковедски проучвания в чест на акад. Владимир Геориев по случай седемдесет години от рождението му. София, 156-162.

Значението на първобългарския знак IYI. – Известия на Народния музей – Варна, 15 (30), 17-24.

Bemerkungen zu drei Inschriften von Scythia Minor. – Epigraphica, 40, 225-228.

1980
Die protobulgarische Periode der bulgarischen Geschichte. Amsterdam, XXIV + 546 c. + 55

табл.

Die Nachrichten des Malalas über die Bulgaren bei Theophanes. – Βυζαντινά, 10, 339-346. Die Stadtnamen Plovdin und Plovdiv. – Linguistique balkanique, 3/1980, 21-28.

1981
Прабългарски епиграфски паметници. София, 182 с. + 16 л. ил.

Първобългарите. Бит и култура. София, 166 с. + 28 л. ил.

Името Варна. – Известия на Народния музей – Варна, 17 (32), 5-8. Ὁριοπόταμος = Ropotamo. – Linguistique balkanique, 1/1981, 61-62. Δαουσδαυα. – Linguistique balkanique, 2/1981, 19-22.

Die Stadtname Provadija. – Linguistique balkanique, 3/1981, 11-12.

Die Westküste des Schwarzen Meeres. – Klio, 63, 261-266.

Sprachliches aus byzantinischen Bleisiegeln. – Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, 30, 63-74.

Spuren des ehemaligen Doppelkönigtums bei den Protobulgaren. – Byzantine studies, 8, 13- 24.

1982
Съобщението на Теофан за основаването на българската държава. – Известия на Народния музей – Варна, 18 (33), 31-53.

Гръцки надпис с дата от старобългарския манастир при Равна. – Известия на Народния музей – Варна, 18 (33), 118.

1983
Крум и Никифор. – В: Studia Balkanica, 17. Изследвания в чест на академик Николай Тодоров. София, 17-26.

Старохристиянските надписи от Варна като исторически извор. – Известия на Народния музей – Варна, 19 (34), 19-34.

Нов първобългарски надпис с името на кан Маламир. – Известия на Народния музей –

Варна, 19 (34), 111-112.

1984
Първобългари. История. София, 230 с. + 8 л. ил.

По въпроса за Алциок – Алцеко. – Известия на Народния музей – Варна, 20 (35), 29-35. Bemerkungen über die epigraphischen Reste der protobulgarischen Sprache. – Materialia

Turcica, 9, 1-9.

1985
Писма и документи на папирус. София, 208 с.

Нов надпис на бога Сурегет. – Известия на Народния музей – Варна, 21 (36), 5-10.

Мундрага и Тича – Вичина. – Известия на Народния музей – Варна, 21 (36), 17-23.

Нов първобългарски надпис с името на кан Маламир. – Известия на Народния музей –

Варна, 21 (36), 111-112.

Textkritisches zu Theophanes und Nikephoros. – Βυζαντινά, 13, 47-53.

Zur Deutung der protobulgarischen Inschrift von Vassilika, Chalkidike. – Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, 35, 143-148.

1986
Прабългарските надписи като извор и израз на култура. – Балканистика, 1, 272-291. Miscellanea protobulgarica. – Известия на Народния музей – Варна, 22 (37), 17-29.

Κηριβωστηνοι, Ωρδιανος und Ωδησσος. – Linguistique balkanique, 1/1986, 15-17.

Zum Fortleben Alexanders des Grossen in der Spätantike. – In: Zu Alexander dem Grossen.

Festschrift G. Wirth zum 60. Geburtstag am 9. 12. 1986. Amsterdam, 1037-1040.

1987
Географията на България у византийските автори. – Известия на Народния музей –

Варна, 23 (38), 37-70.

Преди шейсет години. – Съпоставително езикознание, 3/1987, 57-62.

Das Byzantinische in den protobulgarischen Inschriften. – Byzantiaka, 7, 57-63.

1988
За най-старото население на Одесос. – Известия на Народния музей – Варна, 24 (39), 5- 14.

Die Herkunft des Stadtnamens БЪДЪINЬ. – Linguistique balkanique, 1-2/1988, 43-44.

Die byzantinischen Elemente in den protobulgarischen Inschriften. – Berliner byzantinische Arbeiten, 52, 93-96.

1989
Географско разпространение на прабългарския знак IYI. – Известия на Народния музей

– Варна, 25 (40), 49-51.

1990
Miszellen. – In: Studia in honorem Borisi Gerov. Sofia, 17-29.

Следи от предтракийски език. – Известия на Народния музей – Варна, 26 (41), 9-18. Vorthrakisch? – Balkan studies, 31/1-2, 47-50.

ΚΕΝΔΡΙΣΟΣ. – Linguistique balkanique, 3-4/1990, 135-136.

1991
Една незабелязана клауза на българо-византийски мирен договор. – Годишник на Софийския университет, Научен център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“, 82/2, 7-10.

Прабългари в Брегалнишко (Македония). – Известия на Народния музей – Варна, 27 (42), 5-10.

1992
Първобългарски надписи. Второ преработено и допълнено издание. София, 261 с. + 84

с. ил. + 1 карта.

Две бележки. – Годишник на Националния археологически музей, 8, 401-404.

Кубрат. – Известия на Народния музей – Варна, 28 (43), 5-12.

Прабългарският надпис от Филипи. – Известия на Народния музей – Варна, 28 (43), 13- 20.

Die Protobulgarische Inschrift von Direkler (Philipi). – Известия на Народния музей –

Варна, 28 (43), 21-26.

Прабългари в Брегалнишко. – Македонски преглед, 1/1992, 85-95.

1993

Топонимични окончания като белег на племенна общност. – Известия на Народния музей – Варна, 29 (44), 5-13.

1995
Θεὸς Σουρεγεθης. – In: Studia in honorem Georgii Mihailov. Sofia, 55-59.

1999
Писмо до конференцията. – Thracia antiqua, 10 (= Studia in memoriam Georgi Mihailov), 8-9.