Библиотека


Приемно време: понеделник – петък: 9:00 – 18:00
Библиотекар: Антон Оруш и доц. д-р Невена Панова
Адрес за контакти: bibliotheca_classica@abv.bg и Facebook

Библиотека „Класическа филология“ е специализирана библиотека, посветена на специалност Класическа филология във Факултета по класически и нови филологии на СУ. Библиотеката е филиал на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“. Фондът на библиотека Класическа филология се състои от около 10 000 библиотечни единици. Преобладават текстовете от латински и старогръцки автори (писани между ІХ век пр. Хр. и ІІІ век сл. Хр.), антична история, сериите Латински и Гръцки извори за българската история, епиграфика, преводи на антични автори и обширен раздел с литература по антична философия, критика върху античната литература, справочници, речници и енциклопедии на тема Античност. Нови книги се получават всяка седмица.

Библиотека „Класическа филология“

Библиотеката има 8 читателски места. Може да се ползва безплатен Wi-Fi достъп до Интернет, както и достъп до електронни пълнотекстови реферативни бази данни (Scopus, Science direct, JSTOR, Emerald и др.)

Можете да ползвате услугите на библиотека „Класическа филология“ с издадена читателка карта от ЦУБ, а книги за дома могат да заемат само преподаватели и студенти на катедра „Класическа филология“.

Библиотеката към катедра „Класическа филология“ в СУ съществува почти от самото създаване на катедрата, от м. март 1926 г. (както сочи най-старата инвентарна книга, в която като първи придобивки са вписани шкаф за книги и учебен атлас на Стария свят, немско издание).

Днес Bibliotheca Classica е филиал на Университетска библиотека, затова и нови книги получаваме главно по линия на УБ (тези нови заглавия са включени в общия електронен каталог на УБ), но и от дарения – от преподаватели и студенти от катедрата, по линия на ФКНФ и на някои културни институции (напр. фондация „Отворено общество“, културната служба към Посолството на Република Италия в София и др).

Библиотечният фонд съдържа около 9000 тома, вкл. периодика, разпределени в няколко раздела: оригинални текстове на латински и старогръцки (ок. 2500 т.); преводи на антични автори на съвременни езици; изследвания върху античната история, археология и епиграфика, култура, литература и философия; езикознание; речници и енциклопедии, сборници и периодични издания.

Библиотеката се помещава ауд. 187 в Ректората на СУ – последен етаж на централната сграда на Университета (в т.нар. „Гълъбарник“).

Изготвянето на Електронен каталог на фонда на Bibliotheca Classica е започнато по време на учебната практика „Обработка на специализирани библиотечни фондове“ с участието на студентите от ІІ курс през уч. 2007/2008 г. Изготвянето на каталога продължава и през уч. 2008/2009 г. Всички нови заглавия фигурират и в електронния каталог на Университетска библиотека.

Електронен каталог на библиотеката