Бакалаври

Квалификационна характеристика

Специалност „Класическа филология“
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението: осем семестъра

1. Насоченост, образователни цели

Бакалавърската програма на специалност „Класическа филология“ е единствената програма в страната, която дава образование по класически езици и по старогръцка и римска литература и култура, като същевременно прави връзка между античното езиково и културно наследство и съвременния езиков, културен, обществен и научен контекст. Студентите имат уникална възможност да добавят към досегашната си чуждоезикова компетентност два класически езика, които са в основата на развитието на европейската езикова и писмена традиция – старогръцки и латински. Изучаването на антична литература и култура развива способността и дава квалификация за компетентно навлизане в света на идеите на други епохи и научни полета и помага за интерпретирането на античното културноисторическо наследство на територията на съвременна България и Балканите. Активното участие в учебния процес, в научните проекти и в другите инициативи на Катедрата по класическа филология гарантира личностно и професионално развитие, което всеки работодател цени и което е добро начало за всяка кариера.

2. Обучение

Програмите на изучаваните дисциплини в учебния план изграждат у студентите необходимите умения за работа с произведения на античната литература в оригинал и в превод, както и с текстове на съвременни езици, и полагат теоретична основа за занимания в различни области на хуманитаристиката и обществената сфера. Обучението в бакалавърската степен на специалност „Класическа филология“ продължава осем семестъра, като във всеки семестър се набавят минимум 30 кредита от задължителни и избираеми дисциплини. Избираемите дисциплини са независими от годината на обучение, освен ако няма изрично изискване в учебната програма на дисциплината. Студентите имат право да посещават като избираеми и дисциплини от бакалавърските учебни планове извън специалността, включително и от други факултети.

3. Професионални компетентности

Успешно завършилите бакалавърската степен на специалността „Класическа филология“ специалисти могат да:

 • събират, класифицират и интерпретират информация и факти от областта на античното езиково и културно наследство в съвременен културноисторически контекст с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилагат придобитите знания и умения за езиците, литературите, културите и идеите на Античността и тяхната рецепция в следващи епохи и в нови условия с оглед на интерпретирането на развитието на европейската цивилизация;
 • проявяват способност да анализират явления и проблеми на съвременния свят и в по-широк обществено-хуманитарен или интердисциплинарен контекст въз основа и в паралел с античните езикови и културноисторически феномени;
 • използват нови подходи в резултат на критичен анализ на проблеми от различен характер, възникващи в процеса на самостоятелна или екипна работата.

4. Професионална реализация

Бакалаврите със специалност „класическа филология“ могат да продължат образованието си в магистърската и докторската степен на специалността, както и в широк кръг хуманитарни и други специалности.

А. Възпитаниците на бакалавърската програма на специалност „Класическа филология“ могат да работят като тесни специалисти по класически езици, история, литература и култура на Античността или други епохи от развитието на европейската цивилизация – преподаватели по класически езици, литература и култура в средното и висшето образование (или по Втори език), изследователи и специалисти в научноизследователски институти и културни институции.

Б. Възпитаниците на бакалавърската програма на специалност „Класическа филология“ успешно се реализират и заемат длъжности и в други професионални сфери благодарение на широкопрофилните знания и умения, които изучаването на класически езици, литератури и култури развива, като ръководители, експерти, консултанти и служители в областта на:

 • науката, културата и образованието;
 • превода и издателската дейност;
 • компютърното моделиране и дигиталната обработка на езици, текстове и артефакти;
 • публицистиката, журналистиката и критиката;
 • културния туризъм;
 • връзките с обществеността, рекламата и медиите;
 • политиката и стратегическото планиране;
 • услугите и административните дейности.

Какви професионални компетентности, знания и УМЕНИЯ съгласно Европейската квалификационна рамка ще придобиете, можете да видите в Профила на студентите бакалаври по класическа филология.