Магистри

Магистърска програма „Антична култура и литература“

Магистърската програма по антична култура и литература продължава 3 семестъра (за специалисти) или 5 семестъра (за неспециалисти), като основната част от задължителните и за двата варианта на програмата  учебни курсове се провежда през първи и втори семестър, а третият е предназначен за подготовка и написване на магистърска теза. Във варианта на програмата за неспециалисти през втори, трети и четвърти семестър интензивно се изучават старогръцки и латински език.

Програмата е отворена за всички лица, отговарящи на изискванията на Правилника на Университета за приемане на студенти в магистърската степен, и е предназначена за онези, които желаят да разширят и задълбочат познанията си по културното и литературно наследство на европейската Античност във връзка с професионалния си и лично-образователен интерес.

Приемът се осъществява след участие в конкурсен изпит (събеседване) пред комисия, на дата и според условия, определени от Факултета (вж. Правилник за приемане на студенти в СУ „Св. Климент Охридски“ за образователно – квалификационната степен „магистър“).

Преподавателите в програмата са наследници на научната и образователна традиция, поддържана в специалност Класическа филология вече 83 години. Повечето от тях са утвърдени преводачи и интерпретатори на някои от най-влиятелните художествени, исторически, реторически, политологически, философски и богословски текстове на европейската култура. Програмата предлага и курсове по елитните научни дисциплини епиграфика, палеография, кодикология и едиционна техника, без които е немислим професионализмът в историческото, археологическото и филологическото изследване на паметниците на тази култура от Античността до Ренесанса на Запад и унищожението на християнските държави на Югоизток през ХІV–ХV в.

 

Учебни планове:

 

Сайт на програмата

Повече за магистърската програма по антична култура и литература може да научите на http://antichnost.blogspot.bg/
 

Квалификационна характеристика за специалисти
Специалност: Класическа филология
Магистърска програма: Антична култура и литература

1. Насоченост, образователни цели

Магистърската програма се стреми да предложи на студентите сведения и възгледи за литературното и културно наследство на античния (гръко-римски) свят, образувал се на територията на предхристиянска Европа, Мала Азия, Близкия изток, Северна Африка, и по островите и крайбрежията на Средиземно, Егейско, Мраморно и Черно море.

Тъй като програмата е изградена в рамките на специалност „Класическа филология“, студентите пристъпват към науката за античността най-напред въз основа на литературното (словесно) наследство. Те ще имат възможност да придобият (или задълбочат) системни знания по двата главни антични езика – латински и старогръцки; ще се занимават с митологията на античния свят, с художествената литература и други видове словесност чрез обзорни или по-специализирани курсове. В половината от задължителните неезикови курсове (те са 5) вниманието се насочва към паметници от по-късно време (елинизъм, Римска епоха), които се представят рядко в средното образование и в други университетски специалности, а и се обсъждат по-малко в бакалавърската степен на университетското класическо образование.

Преподаването в програмата се води съгласно традицията на българското университетско класическо образование, което е съвременник на 125-годишния Софийския университет.

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Трисеместриалния курс на обучение се препоръчва на студенти, които са бакалаври от специалност „Класическа филология“, или са придобили бакалавърската си степен другаде, но владеят латински и старогръцки език приблизително така добре, както завършилите специалността.

Голямото разнообразие от избираеми предмети (около 50) и голямото им участие в общия брой изисквани кредити (37, срещу 38 от задължителните) позволява на студентите да индивидуализират обучението според личната си образователна цел. Те имат право да наберат и до 15 кредита от дисциплини, предлагани в другите специалности на СУ.

3. Професионални компетенции

Благодарение на работата си с текстове на латински и старогръцки, магистрите, завършили трисеместриалната програма, би трябвало да са усъвършенствали знанията си по тези езици. Очаква се да са задълбочили ориентацията си в областта на литературата, историята, географията и културните особености на античния свят – в сравнение с особеностите на някои съвременни нему светове и на европейското средновековие.

4. Професионална реализация

Завършилите могат да продължат образованието в докторската програма на специалността, както и в докторските програми на други сродни специалности.

Те биха могли да работят като преподаватели по класически езици в средното образование.

Биха могли да бъдат твърде полезни навсякъде, където е необходима хуманитарна образованост, и най-напред там, където се предпочита класическата.


Квалификационна характеристика за неспециалисти
Специалност: „Класическа филология“
Магистърска програма: Антична култура и литература

1. Насоченост, образователни цели

Магистърската програма се стреми да предложи на студентите сведения и възгледи за литературното и културно наследство на античния (гръко-римски) свят, образувал се на територията на предхристиянска Европа, Мала Азия, Близкия изток, Северна Африка, и по островите и крайбрежията на Средиземно, Егейско, Мраморно и Черно море.

Тъй като програмата е изградена в рамките на специалност „Класическа филология“, студентите пристъпват към науката за античността най-напред въз основа на литературното (словесно) наследство. Те ще имат възможност да придобият системни знания по двата главни антични езика (латински и старогръцки); ще бъдат запознавани с митологията на античния свят, с художествената литература и с други видове словесност чрез обзорни или специализирани курсове. В половината от задължителните неезикови курсове (те са 5) вниманието се насочва към писмени паметници от по-късно време (елинизъм, Римска епоха), които рядко се представят както в средното образование, така и в други университетски специалности.

Преподаването в програмата се води съгласно традицията на българското университетско класическо образование, което е съвременник на 125-годишния Софийския университет.

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Петсеместриалния курс на обучение се препоръчва на студенти, които са бакалаври, но не владеят латински и старогръцки език така добре, както завършилите специалност „Класическа филология“ в СУ.

Голямото разнообразие от избираеми предмети (около 50) и немалкото им участие в общия брой изисквани кредити (45, срещу 90 от задължителните) позволява на студентите да индивидуализират обучението според личната си образователна цел. Те имат право да избират и от всички задължителни дисциплини, предлагани в бакалавърската степен на специалност Класическа филология; и да наберат до 15 кредита от дисциплини, предлагани в други специалности на СУ.

3. Професионални компетенции

Магистрите по антична култура и литература би трябвало да са придобили знания по двата класически езика, съответстващи на знанията на студенти, завършили четвърти семестър в специалност „Класическа филология“. Очаква се да са придобили обща ориентация в областта на литературата, историята, географията и културните особености на античния свят – в сравнение с особеностите на някои съвременни нему светове и на европейското средновековие.

4. Професионална реализация

Завършилите тази програма могат да продължат образованието в докторската програма на специалността, както и в докторските програми на други сродни специалности.

Те биха могли да работят навсякъде, където е необходима хуманитарна образованост, и най-напред там, където се предпочита класическата.