Държавен изпит

(Бележка: Не се отнася до студенти, започнали своето обучение от 2016–2017 г. нататък.)

Форма и съдържание на писмения държавен изпит за получаване на бакалавърска степен по Класическа филология

I. Изпитът е писмен, с продължителност 5 часа.

II. Изпитът се състои от два елемента:

1) превод на български език на два текста – един старогръцки и един латински;
2) коментар на двата преведени текста.

III. Елемент 1 включва два текста – един старогръцки и един латински – с обем от около 15–20 реда (стиха).

Текстовете са подбрани от четените и изучавани в четиригодишния курс на обучение автори. Списъкът на тези основни автори се изготвя и посочва предварително (най-малко една година) преди провеждането на бакалавърския изпит.

Преводът на текстовете трябва да показва лингвистична компетентност, способност да се разбере цялостно и в детайли свързан текст и да се предаде адекватно на български език.

IV. Елемент 2 включва коментар на двата преведени текста, съобразен със следните изисквания:

1. Разпознаване на автора, произведението, място на откъса в произведението (например част, книга); приблизителна датировка; размер (за поезията);

2. Литературна и културно-историческа интерпретация на откъса, в съгласие със следните изисквания:

а) смисъл на откъса в контекста на произведението;
б) езикови и/или стилистични особености на пасажа;
в) коментар на реалии и/или исторически свидетелства, особено значими в контекста на пасажа;
г) смисъл на откъса в контекста на цялостното творчество на автора;
д) отношение между коментирания откъс и други текстове в този или други жанрове;
е) смисъл на откъса в културно-историческия контекст.

V. Крайната оценка е средноаритметично от оценките на Елемент 1 и Елемент 2.

VІ. Препоръки за подготовка на бакалавърския изпит:

1. Да се знае много добре кои са пасажите, четени и коментирани по време на упражнения в целия курс на обучение;
2. Да се избере съответната вторична литература за подготовка на точки 5. и 6.
3. Да се направят конспекти, засягащи епохата и жанровата традиция и да се знаят библиографските данни на самата литература.